Preskočiť navigáciu Prejsť na hlavné menu Prejsť na bočné menu Prejsť na dolné menu
Trenčiansky samosprávny kraj

Zámer prevodu trvale prebytočného nehnuteľného majetku pozemkov vo vlastníctve TSK v k.ú. Považská Bystrica

Trenčiansky samosprávny kraj so sídlom v Trenčíne v súlade s ust. § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov

 

zverejňuje svoj  z á m e r

 

prevodu trvale prebytočného nehnuteľného majetku – pozemkov vo vlastníctve Trenčianskeho samosprávneho nachádzajúcich sa v  obci Považská Bystrica, v okrese Považská Bystrica, v k. ú.  Považská Bystrica:

a) novovytvorený pozemok registra C KN parc. č. 2452/12 o výmere 1053 m2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie

na základe geometrického plánu č. 27/2022 na určenie vlastníckeho práva k KN-C p.č.2452/9-12, KN-C p.č.2460/5, KN-C p.č.6145/2, ktorý vyhotovil dňa 10.06.2022 Ján Domanický, Malé Lednice 165, 018 16, autorizačne ho overila Ing. Viera Lagiňová, oddelením od pôvodného pozemku registra C KN parc. č. 2452/1 o výmere 4615 m2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, zapísaného na LV č. 2503 k. ú. Považská Bystrica,

b) novovytvorený pozemok registra C KN parc. č. 2452/11 o výmere 132 m2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie

na základe geometrického plánu č. 27/2022 na určenie vlastníckeho práva k KN-C p.č.2452/9-12, KN-C p.č.2460/5, KN-C p.č.6145/2, ktorý vyhotovil dňa 10.06.2022 Ján Domanický, Malé Lednice 165, 018 16, autorizačne ho overila Ing. Viera Lagiňová, oddelením od pôvodného pozemku registra C KN parc. č. 2452/1 o výmere 4615 m2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, zapísaného na LV č. 2503 k. ú. Považská Bystrica,

c) novovytvorený pozemok registra C KN parc. č. 2460/5 o výmere 305 m2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie

na základe geometrického plánu č. 27/2022 na určenie vlastníckeho práva k KN-C p.č.2452/9-12, KN-C p.č.2460/5, KN-C p.č.6145/2, ktorý vyhotovil dňa 10.06.2022 Ján Domanický, Malé Lednice 165, 018 16, autorizačne ho overila Ing. Viera Lagiňová, oddelením od pôvodných pozemkov registra E KN parc. č. 2472 o výmere 2050 m2, druh pozemku orná pôda, a registra E KN parc. č. 2473, o výmere 360 m2, druh pozemku orná pôda, zapísaných na LV č. 7190 k. ú. Považská Bystrica;

 

zámenou za nehnuteľný majetok - pozemky vo vlastníctve Mesta Považská Bystrica, IČO: 00317667, nachádzajúce sa v  obci Považská Bystrica, v okrese Považská Bystrica, v k. ú.  Považská Bystrica:

a) novovytvorený pozemok registra C KN parc. č. 2452/4 o výmere 1474 m2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie

na základe geometrického plánu č. 27/2022 na určenie vlastníckeho práva k KN-C p.č.2452/9-12, KN-C p.č.2460/5, KN-C p.č.6145/2, ktorý vyhotovil dňa 10.06.2022 Ján Domanický, Malé Lednice 165, 018 16, autorizačne ho overila Ing. Viera Lagiňová, oddelením od pôvodného pozemku registra C KN parc. č. 2452/4 o výmere 2510 m2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, zapísaného na LV č. 4376 k. ú. Považská Bystrica,

b) novovytvorený pozemok registra C KN parc. č. 6145/2 o výmere 16 m2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie

na základe geometrického plánu č. 27/2022 na určenie vlastníckeho práva k KN-C p.č.2452/9-12, KN-C p.č.2460/5, KN-C p.č.6145/2, ktorý vyhotovil dňa 10.06.2022 Ján Domanický, Malé Lednice 165, 018 16, autorizačne ho overila Ing. Viera Lagiňová, oddelením od pôvodného pozemku registra E KN parc. č. 5995/2 o výmere 360 m2, druh pozemku ostatná plocha zapísaného na LV č. 6111 k. ú. Považská Bystrica;

Dôvod hodný osobitného zreteľa spočíva v potrebe majetkovoprávneho vyporiadania pozemkov pod stavbami užívanými Nemocnicou s poliklinikou Považská Bystrica a v záujme zabezpečenia lepšieho využitia nehnuteľností pre potrebu plnenia úloh samosprávy Mesta Považská Bystrica;

 

Zámena sa navrhuje bez finančného vyrovnania.

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK