Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Zámer priameho nájmu č. TSK/PN/3/2020 na nájom majetku TSK

Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín (ďalej len „vyhlasovateľ“) podľa ust. § 9a ods. 9 zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov a  Zásad hospodárenia s majetkom Trenčianskeho samosprávneho kraja v znení Dodatku č. 1 a č. 2 k Zásadám hospodárenia s majetkom Trenčianskeho samosprávneho kraja, zverejňuje zámer prenechať majetok do nájmu formou priameho nájmu.

 

  1. Predmetom priameho nájmu je nájom nebytových priestorov:
  • miestnosť po bývalej výmenníkovej stanici o výmere 78,5 m2

 

nachádzajúca sa v stavbe školy bývalého Gymnázia I. Bellu, L. Novomestského 15, v Handlovej, zapísanej na LV č. 2769, k. ú. Handlová, súp. č. 1157, na parcele č. 3961/6, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1 246 m2  vo vlastníctve Trenčianskeho samosprávneho kraja.

 

  1. Plné znenie vyhlásenia priameho nájmu a Podmienky priameho nájmu č. TSK/PN/3/2020 sú zverejnené:
  • na internetovej stránke vyhlasovateľa: tsk.sk; v sekcii – odpredaj, nájom majetku
  • na úradnej tabuli v sídle vyhlasovateľa: K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín
  • formou osobného nahliadnutia účastníka v sídle vyhlasovateľa - Ing. Iveta Dianová – iveta.dianova@tsk.sk, tel. č. 0901918147, Ing. Jaroslav Hrubo – jaroslav.hrubo@tsk.sk, tel. č. 0901918141

 

  1. Lehota na podávanie návrhov v súlade s podmienkami priameho nájmu je od 17.08.2020 do 02.09.2020 do 09.00 hod na adresu vyhlasovateľa.
Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK