Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Zámer priameho nájmu v Prievidzi

Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín (ďalej len „vyhlasovateľ“) podľa ust. § 9a ods. 9 zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov a  Zásad hospodárenia s majetkom Trenčianskeho samosprávneho kraja v znení Dodatku č. 1 k Zásadám hospodárenia s majetkom Trenčianskeho samosprávneho kraja, zverejňuje zámer prenechať majetok do nájmu formou priameho nájmu.

1. Predmetom priameho nájmu je - časť pozemku nachádzajúceho sa v k.ú. Prievidza, zapísaného na LV č. 11866, v časti A: Majetková podstata ako:

  • časť pozemku, parc. č. 3946/83 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 932 m2, a to v celkovom rozsahu výmery 656 m2 v zmysle situačného nákresu.

2. Plné znenie vyhlásenia priameho nájmu a Podmienky priameho nájmu č. TSK/PN/2/2017 sú zverejnené:

  • na internetovej stránke vyhlasovateľa: www.tsk.sk v sekci Úradná tabuľa - Odpredaj, nájom majetku TSK
  • na úradnej tabuli v sídle vyhlasovateľa: K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín
  • na úradnej tabuli Mesta Prievidza

3. Lehota na podávanie návrhov v súlade s podmienkami priameho nájmu je od 05.07.2017 do 20.07.2017 do 10.00 hod. na adresu vyhlasovateľa.

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK