Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Zámer TSK odpredať nehnuteľný majetok - pozemok v k.ú. Nové Mesto nad Váhom ako prípad hodný osobitného zreteľa

Trenčiansky samosprávny kraj so sídlom v Trenčíne v súlade s ust. § 9a ods. 8, písm. e) zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov

zverejňuje svoj  z á m e r

odpredať nehnuteľný majetok ako prípad hodný osobitného zreteľa  

 

 

nachádzajúci sa v okrese Nové Mesto nad Váhom, v obci Nové Mesto nad Váhom, v k.ú.  Nové Mesto nad Váhom:

  • pozemok, parc. č. 1047/27 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 2 151 m²

ktorý vznikol oddelením od pôvodných pozemkov parc. č. 1047/1 -  zastavané plochy a nádvoria o výmere 16 638 m² a parc. č. 1047/24 -  zastavané plochy a nádvoria o výmere 1152 m² zapísaných na LV č. 778 v k.ú. Nové Mesto nad Váhom na základe Geometrického plánu č. 15072017, vyhotoveného dňa 21.07.2017 spoločnosťou GEOMETRES s.r.o., geodetické práce, Znievska 30, 851 06 Bratislava, IČO: 47 849 746, úradne overeného Okresným úradom Nové Mesto nad Váhom, katastrálnym odborom dňa 01.08.2017 pod číslom 508/2017.

Žiadateľ (Kupujúci):  RAIT s.r.o., Hlboká ul. č. 17, 917 01 Trnava, IČO: 44735421 v podiele 1/1, za kúpnu cenu vo výške 105 399,00 eur (slovom: stopäťtisíc tristodeväťdesiatdeväť eur) ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa ust. § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších právnych predpisov.

Osobitný zreteľ spočíva vo verejnom záujme na realizácií investičného zámeru “Predajňa potravín LIDL, NFK 1300” kupujúcim, ktorý svojím stanoviskom podporilo aj mesto Nové Mesto nad Váhom. Súčasťou investičného zámeru je aj prestavba priľahlej križovatky s vybudovaním kruhového objazdu, ktorý prispeje k plynulosti dopravy na danom území a jeho realizáciou sa zvýši aj občianska vybavenosť tejto okrajovej časti mesta.

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK