Odoslanie formuláru bolo úspešné.
Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Zámer TSK odpredať nehnuteľný majetok v k.ú. Nové Mesto nad Váhom ako prípad hodný osobitného zreteľa

Trenčiansky samosprávny kraj so sídlom v Trenčíne v súlade s ust. § 9a ods. 8, písm. e) zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov

zverejňuje svoj  z á m e r

odpredať nehnuteľný majetok ako prípad hodný osobitného zreteľa

 

nachádzajúci sa v okrese Nové Mesto nad Váhom, v obci Nové Mesto nad Váhom, v katastrálnom území Nové Mesto nad Váhom, zapísaný na LV č. 3191  ako:

  • pozemok - parcela registra „E“, parc. č. 812/1 – orná pôda o výmere 572 m2

Žiadateľ (Kupujúci):  EUROPUR s.r.o., Novonosická 503/5, 020 01 Púchov, IČO: 36305383, do výlučného vlastníctva v podiele 1/1, za kúpnu cenu vo výške  3 260,00 EUR  (slovom: tritisícdvestošesťdesiat eur),  ako prípad hodný osobitného zreteľa  v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov.

Osobitný zreteľ spočíva v záujme Trenčianskeho samosprávneho kraja na lepšom využití pozemku, ktorý v súčasnosti Trenčiansky samosprávny kraj ani organizácie v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti nevyužívajú na plnenie svojich úloh a nie je predpoklad jeho využitia ani v budúcnosti.  Predmetný pozemok je situovaný v priemyselnej zóne, nie je prístupný priamo a ani zo žiadnej cestnej  komunikácie, je zarastený náletovou  zeleňou  a znečistený stavebným  a iným priemyselným odpadom  po celej ploche pozemku. Žiadateľ/Kupujúci sa zaviazal na vlastné náklady bez nároku na akúkoľvek refundáciu zo strany Trenčianskeho samosprávneho kraja odstrániť z pozemku stavený všetok odpad  a náletovú zeleň a využiť ho pre rozšírenie súčasného areálu spoločnosti, ktorý s ním bezprostredne susedí.

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK