Odoslanie formuláru bolo úspešné.
Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Zámer TSK odpredať nehnuteľný majetok v k.ú. Trenčín ako prípad osobitného zreteľa

Trenčiansky samosprávny kraj so sídlom v Trenčíne v súlade s ust. § 9a ods. 8, písm. e) zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov

zverejňuje svoj  z á m e r

odpredať nehnuteľný majetok ako prípad hodný osobitného zreteľa  

 

nachádzajúci sa v okrese Trenčín, v obci Trenčín,   v k.ú. Trenčín, zapísaný na LV č. 2941:

  • pozemok, parcela registra „C“, parc. č. 145/4 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 204 m2

ktorý vznikol na základe Geometrického plánu č. 45403066 – 163/2019, vyhotoveného spoločnosťou MAP GEO Trenčín s.r.o., Legionárska 79, 911 01 Trenčín, IČO: 454 03066, oddelením od pozemku, parc. č. 145/1 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 307 m2, zapísaného na LV č. 2941 pre k.ú. Trenčín, úradne overeného Okresným úradom Trenčín, katastrálnym odborom pod č. 1438/19 dňa 30.10.2019

v prospech kupujúceho: Rudolf Kalik, Majoránová č. 10, 821 07 Bratislava – Vrakuňa v podiele 1/1,  za kúpnu cenu vo výške 24 600 eur (slovom: dvadsaťštyritisíc šesťsto eur) ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa ust. § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších právnych predpisov.

Osobitný zreteľ spočíva v záujme TSK na lepšom využití  trvale prebytočného nehnuteľného majetku - pozemku, ktorý predstavuje  priľahlú plochu, ktorá svojím umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný a funkčný celok so stavbou  a pozemkami vo vlastníctve žiadateľa.

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK