Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Zámer TSK previesť nehnuteľný majetok v k.ú. Nováky ako prípad hodný osobitného zreteľa

Trenčiansky samosprávny kraj so sídlom v Trenčíne v súlade s ust. § 9a ods. 8, písm. e) zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov zverejňuje svoj  z á m e r odpredať nehnuteľný majetok ako prípad hodný osobitného zreteľa  

 

nachádzajúci  sa v k. ú. Nováky,  zapísaný  na LV č. 1930 ako:

Stavby:

  • stavba súp.č.646 - soc. zariadenie, postavené na pozemku parc. č. 390/84,
  • stavba súp.č.646 – dielne, postavené na pozemku parc. č. 390/91,

Parcely registra „C“:

  • pozemok č. 390/84, druh pozemku:  zastavané plochy a nádvoria  o výmere 600 m2,
  • pozemok č. 390/91, druh pozemku:  zastavané plochy a nádvoria o výmere  1365 m2,

 

v prospech spoločnosti FORTISCHEM a.s., M. R. Štefánika, 972 71 Nováky, IČO: 46693874, v podiele 1/1, za kúpnu cenu vo výške 12 000,00 eur (slovom: dvanásťtisíc eur)  ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa ust. § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších právnych predpisov

Osobitný zreteľ spočíva v potrebe zabezpečenia lepšieho využitia  a  majetkovoprávneho usporiadania vzťahu k pozemkom a k stavbám, ktoré sa nachádzajú v areáli chemických závodov, ku ktorým TSK ako vlastník nemá zabezpečený priamy prístup. Kupujúci využije nadobudnuté pozemky a stavby   na inováciu, rozšírenie a rozvoj výrobných procesov a technológií a pre tvorbu nových pracovných miest.

Kupujúci sa zaväzuje, že do 18 mesiacov odo dňa účinnosti zmluvy o prevode vlastníckeho práva uzatvorenej na základe tohto uznesenia, vykoná na vlastné náklady  a bez nároku na akúkoľvek refundáciu zo strany TSK odstránenie  stavieb, ktoré sú predmetom prevodu.

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK