Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Zámer TSK previesť nehnuteľný majetok v k.ú. Prievidza ako prípad hodný osobitného zreteľa

Trenčiansky samosprávny kraj so sídlom v Trenčíne v súlade s ust. § 9a ods. 8, písm. e) zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov zverejňuje svoj  z á m e r odpredať nehnuteľný majetok ako prípad hodný osobitného zreteľa 

nachádzajúci sa  v okrese Prievidza, v obci Prievidza, v k.ú.  Prievidza, zapísaný na LV 11866:

  • parcela registra „C“, parc. č. 3946/89 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 30 m²

v prospech spoločnosti S-BAU Slovakia, s.r.o., Rybníčky 1723/4, 972 01 Bojnice, IČO:45439915, v podiele 1/1, za kúpnu cenu vo výške 1656,60 eur (slovom:   tisícšesťstopäťdesiatšesť eur šesťdesiat centov) ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa ust. § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších právnych predpisov.

Osobitný zreteľ spočíva v záujme TSK na lepšom využití pozemku a majetkovoprávnom usporiadaní vzťahu k pozemku, nakoľko ide o pozemok s výmerou len 30m2 , ktorý je zaťažený vecným bremenom v prospech žiadateľa,  a ktorý tvorí celok s pozemkami vo vlastníctve žiadateľa. TSK dlhodobo pozemok nevyužíva, nepredpokladá sa možnosť jeho využitia ani v budúcnosti a vzhľadom na veľkosť pozemku, jeho umiestnenie a zaťaženie vecným bremenom, je žiadateľ jediným logickým záujemcom o odkúpenie.

 

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK