Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Zámer TSK previesť nehnuteľný majetok v k.ú. Vyšehradné ako prípad hodný osobitného zreteľa

Trenčiansky samosprávny kraj so sídlom v Trenčíne v súlade s ust. § 9a ods. 8, písm. e) zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov zverejňuje svoj  z á m e r odpredať nehnuteľný majetok ako prípad hodný osobitného zreteľa

nachádzajúci sa  v okrese Prievidza, v obci Nitrianske Pravno, v k.ú.  Vyšehradné, zapísaný na LV č. 247:

 

  • stavba – Domov dôchodcov, súp. č. 874, postavená na pozemku parc. č. 416/1 Právny vzťah k parcele, na ktorej leží stavba 874 nie je evidovaný na liste vlastníctva.
  • stavba – čistiareň odpadových vôd DČB 21, súp. č. 874, postavená na pozemku parc. č. 416/2 Právny vzťah k parcele, na ktorej leží stavba 874 nie je evidovaný na liste vlastníctva.

v prospech PROVITAL, občianske združenie, Ul. J. Damku 764/9, 972 13 Nitrianske Pravno – Solka, IČO:31117236, v podiele 1/1, za kúpnu cenu vo výške 11350,57 eur (slovom: jedenásťtisíc tristopäťdesiat eur päťdesiatsedem centov eur) ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa ust. § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších právnych predpisov.

Osobitný zreteľ spočíva vo verejnom záujme na zachovaní činnosti kupujúceho - prevádzkovanie Resocializačného strediska Dom života bez drog a poskytovaní sociálnych služieb a sociálneho poradenstva so zameraním na činnosti v oblasti ochorení ako napríklad AIDS, protidrogových a iných závislostí; odstraňovanie a minimalizovanie dlhodobo pretrvávajúcich krízových životných situácií klientov, ich partnerov, rodinných príslušníkov a iných, ktorí túto pomoc potrebujú s cieľom ich integrácie do prirodzeného alebo náhradného sociálneho prostredia a rovnako umožnenie realizácie rekonštrukcie, prestavby a rozšírenia existujúcich priestorov.

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK