Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Zámer TSK zameniť nehnuteľný majetok v k.ú. Púchov a v k.ú. Horné Kočkovce s Mestom Púchov ako prípad hodný osobitného

Trenčiansky samosprávny kraj so sídlom v Trenčíne v súlade s ust. § 9a ods. 8, písm. e) zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov zverejňuje svoj  z á m e r  zameniť nehnuteľný majetok ako prípad hodný osobitného zreteľa  

 

nachádzajúci sa v okrese Púchov, v obci Púchov, v k.ú. Horné Kočkovce, zapísaný na LV č. 2706 ako:

Stavby:

-    Učebne, súp. č. 483, postavené na pozemku registra “C“, parc. č. 1521 - zastavaná plocha a nádvorie o výmere 389 m² s príslušenstvom,

-    Učebne, súp. č. 484, postavené na pozemku registra “C“, parc. č. 1519 - zastavaná plocha a nádvorie o výmere 393 m² s príslušenstvom,

 

Parcely registra „C“:

-    pozemok, parc. č. 1518/2 - zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1812 m²,

-    pozemok, parc. č. 1518/3 - zastavaná plocha a nádvorie o výmere 752 m²,

-    pozemok, parc.  č. 1518/4 - zastavaná plocha a nádvorie o výmere 455 m²,

-    pozemok, parc. č. 1519 - zastavaná plocha a nádvorie o výmere 393 m²,

-    pozemok, parc. č. 1521 - zastavaná plocha a nádvorie o výmere 389 m²,

-    pozemok, parc.  č. 1522/2 - ostatná plocha o výmere 578 m²,

-    pozemok, parc. č. 1522/3 - ostatná plocha o výmere 89 m²,

 

za nehnuteľný majetok –  pozemky vo vlastníctve Mesta Púchov, nachádzajúce sa pod cestou II/507 v okrese Púchov, v obci Púchov, v k.ú. Púchov:

Parcely registra „C“:

-    pozemok,  parc. č. 1699/28 - zastavaná  plocha  a nádvorie o  výmere  45 m2,

-   pozemok,  parc. č. 1699/29 - zastavaná   plocha  a nádvorie o  výmere  35 m2,

-   pozemok,  parc. č. 1699/30 - zastavaná   plocha  a nádvorie o výmere  7 m2,

-   pozemok,  parc. č. 1699/31 - zastavaná  plocha  a nádvorie o výmere  120 m2,

-   pozemok,  parc. č. 1699/32 - zastavaná plocha  a nádvorie o výmere 4197 m2,

 

vytvorené Geometrickým plánom č. 11/2019 na obnovu hraníc pôvodných parciel KN E p.č. 417/2, 455/2, 1574, 1797/1 (nové p.č. 1699/28 - 32), vyhotoveným dňa 11.02.2019 Ing. Štefanom Jantošom, Geodetická kancelária, Štefánikova 817, Púchov, IČO: 17777062, úradne overeným Okresným úradom Púchov, katastrálnym odborom dňa 14.02.2019 pod č. 54/19, oddelením od pôvodných pozemkov registra „E“ parc. č. 1797/1 o výmere 79 m2, druh pozemku ostatná plocha, parc. č. 1574 o výmere 119 m2, druh pozemku orná pôda, parc. č. 4-417/2 o výmere 1417 m2, druh pozemku orná pôda   a parc. č. 3-455/2 o výmere 2845 m2, druh pozemku ostatná plocha, zapísaných na LV  č. 3894.

ako prípad hodný osobitného zreteľa  podľa § 9a ods. 8 písm. e)  zákona  NR SR  č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v  znení neskorších predpisov.

Dôvod hodný osobitného zreteľa spočíva v potrebe majetkovoprávneho vyporiadania pozemkov v meste Púchov, nachádzajúcich sa pod cestou II/507 a v záujme zabezpečenia lepšieho využitia nehnuteľností, ktoré sú predmetom zámeny, najmä na plnenie samosprávnych úloh a potrieb občanov Mesta Púchov.

Zámena sa schvaľuje  s finančným vyrovnaním zo strany Mesta Púchov vo výške 521 000 €.

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK