Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Zámer zameniť pozemok p. č. 4692/11 s pozemkom p. č. 4692/7 k. ú. Bánovce n/B

Trenčiansky samosprávny kraj so sídlom v Trenčíne v súlade s ust. § 9a ods. 8, písm. e) zákona NR SR č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov,

zverejňuje svoj  z á m e r

zameniť nehnuteľný majetok ako prípad hodný osobitného zreteľa:

 

v okrese Bánovce nad Bebravou, v obci Bánovce nad Bebravou, katastrálne územie Bánovce nad Bebravou, parcela registra „C“:

  • pozemok parc. č. 4692/11 o výmere 167 m2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie,

vytvorený Geometrickým plánom č. 34134298-24/2019 na oddelenie nehnuteľnosti parc. č. 3437, 3438, 4692/7 – 4692/11 a určenie vlastníckych práv, vyhotoveným dňa 15.03.2019 Ing. Máriom Nikom, GSK, geodetická spoločnosť, s.r.o., SNP 1599/1, 957 01 Bánovce nad Bebravou, IČO: 34 134 298, úradne overeným Okresným úradom Bánovce nad Bebravou, katastrálnym odborom dňa 17. apríla 2019 pod č. 112/2019, oddelením od pôvodného pozemku registra „E“ parc. č. 2484/100 o výmere 1422 m2, druh pozemku ostatná plocha, zapísaného v časti A: Majetková podstata na LV č. 4595,  

s nehnuteľným majetkom  v bezpodielovom spoluvlastníctve Jána Hanku, bytom A. Hlinku 1119/9, 957 01 Bánovce nad Bebravou a manž. Tatiany Hankovej rod. Škorcovej, bytom Rumunská 247/16, 957 01 Bánovce nad Bebravou,

v okrese Bánovce nad Bebravou, v obci Bánovce nad Bebravou, katastrálne územie Bánovce nad Bebravou, parcela registra „C“:

  • pozemok parc. č. 4692/7 o výmere 196 m2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie,

vytvorený Geometrickým plánom č. 34134298-24/2019 na oddelenie nehnuteľnosti parc. č. 3437, 3438, 4692/7 – 4692/11 a určenie vlastníckych práv, vyhotoveným dňa 15.03.2019 Ing. Máriom Nikom, GSK, geodetická spoločnosť, s.r.o., SNP 1599/1, 957 01 Bánovce nad Bebravou, IČO: 34 134 298, úradne overeným Okresným úradom Bánovce nad Bebravou, katastrálnym odborom dňa 17. apríla 2019 pod č. 112/2019, oddelením od pôvodného pozemku registra „E“ parc. č. 2182/100 o výmere 272 m2, druh pozemku orná pôda, zapísaného v časti A: Majetková podstata na LV č. 3513,  

bez finančného vyrovnania,

ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov a v súlade s článkom 18 Zásad hospodárenia s majetkom TSK v platnom znení.

Osobitný zreteľ  spočíva v  usporiadaní vlastníckych vzťahov k pozemku registra „C“ parc. č. 4692/11 k.ú. Bánovce nad Bebravou z dôvodu prístupu  k  pozemku registra „C“ parc. č. 3441/4 vo vlastníctve Jána Hanku a manž. Tatiany Hankovej rod. Škorcovej a k pozemku registra „C“ parc. č. 4692/7 k.ú. Bánovce nad Bebravou, nachádzajúcemu sa pod cestným telesom cesty č. III/1770 hr. okr. PD/PE – Uhrovec - Pochabany vo vlastníctve TSK.

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK