Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Zámer zámeny NM v Prievidzi

Trenčiansky samosprávny kraj so sídlom v Trenčíne v súlade s ust. § 9a ods.8, písm. e) zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov

 

zverejňuje svoj z á m e r

 

zameniť nehnuteľný majetok ako prípad hodný osobitného zreteľa:

 

v okrese Prievidza, obci Prievidza, katastrálne územie Prievidza, zapísaný na LV č. 3425

 

Parcely registra „C“ :

  1. pozemok parc. č. 1940/2 o výmere 343 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria,
  2. pozemok parc. č. 1940/6 o výmere 158 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria,
  3. pozemok parc. č. 1940/7 o výmere 25 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria,
  4. pozemok parc. č. 1940/8 o výmere 453 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria

s nehnuteľným majetkom vo vlastníctve Mesta Prievidza, Námestie slobody č. 14, 971 01 Prievidza v okrese Prievidza, obci Prievidza, katastrálne územie Prievidza, zapísaný na LV č. 1

 

Parcely registra „C“ :

 

  1. pozemok parc. č. 22 o výmere 842 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria,
  2. pozemok parc. č. 20/1 o výmere 577 m2, druh pozemku ostatné plochy.

 

zamerané Geometrickým plánom č. 253/2015 zo dňa 01.04.2015, vyhotoveným spoločnosťou Green Touch, s.r.o., Veľký Klíž 95, IČO: 45925933 úradne overený Okresným úradom Prievidza, katastrálnym odborom dňa 04.05.2015 pod číslom 376/2015

 

bez finančného vyrovnania,

ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona NR SR č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov

 

Osobitný zreteľ – zdôvodnenie

Osobitný zreteľ spočíva v tom, že nadobúdatelia pozemkov sú vlastníkmi stavieb na nich sa nachádzajúcich, ktoré tvoria svojim umiestnením a využitím s predmetom zámeny neoddeliteľný celok s podmienkou, že pred uzatvorením zmluvy Trenčiansky samosprávny kraj na vlastné náklady zabezpečí odstránenie plechovej garáže a nájazdovej rampy pri budove bývalej polikliniky.

Dokumenty

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK