Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Zámer zmeniť uznesenie Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja číslo 234/2019 zo dňa 25.03.2019

Trenčiansky samosprávny kraj so sídlom v Trenčíne v súlade s ust. § 9a ods. 8, písm. e) zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov

 

zverejňuje svoj  z á m e r

 

zmeniť  uznesenie Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja číslo 234/2019 zo dňa 25.03.2019 takto:

v časti IV. na strane 13 sa text uznesenia:

„Zámena sa schvaľuje bez finančného vyrovnania.“

nahrádza novým textom, ktorý znie:

„Zámena sa schvaľuje bez finančného vyrovnania so  započítaním investícií vynaložených Mestom Myjava do výstavby okružných križovatiek ul. 1. mája – Partizánska ulica – vetva C,D a pri obchodnom dome BILLA, obe sa nachádzajú na ceste III/1187 vo vlastníctve TSK, ktoré boli skolaudované v rokoch 2006 a 2004. Ich hodnota bola stanovená Znaleckými posudkami č. 99 - 2017 zo dňa 03.05.2017  a  č. 27-2018 zo dňa 12.03.2018, vypracovanými znalkyňou Alžbetou Jelínkovou, Pakanská 16, 907 01 Myjava spolu vo výške 376518,15 eur, (t.j. 169653,10 + 206865,05 eur).“

V ostatnej časti zostáva uznesenie č. 234/2019 zo dňa 25.03.2019 nezmenené.

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK