Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Zámeru na odpredaj pozemkov p.č. 1033/2 a 1063/5 v k.ú. Častkovce

Trenčiansky samosprávny kraj so sídlom v Trenčíne v súlade s ust. § 9a ods. 8, písm. e) zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov,

zverejňuje svoj  z á m e r

odpredať nehnuteľný majetok ako prípad hodný osobitného zreteľa:

 

 

v okrese Nové Mesto nad Váhom, v obci Častkovce, katastrálne územie Častkovce,  parcely registra „C“

- pozemok parc. č. 1033/2 o výmere 280 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria,

- pozemok parc. č. 1063/5 o výmere 309 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, vytvorené Geometrickým plánom č. 33165041-98/2016 na zameranie chodníka na parcele č. 809/3, 1033/2, 1063/2 a 1063/5, ktorý vyhotovil dňa 27.09.2016 Ing. Peter Múčka, PARCELA, Železničná 32, Nové Mesto nad Váhom, IČO: 33165041 a bol úradne overený Okresným úradom Nové Mesto nad Váhom, katastrálnym odborom dňa 7. októbra 2016 pod č. 731/2016, oddelením od pôvodných pozemkov registra „E“ parc. č. 2267, 2268/21 a 2268/22, zapísaných v časti A: Majetková podstata na LV č. 2099.

 

Žiadatelia (Kupujúci):

Obec Častkovce, 916 27 Častkovce 399  do výlučného vlastníctva v podiele 1/1, za kúpnu cenu vo výške  1,00 EUR  (slovom: jedno euro) za celý predmet veci ako prípad hodný osobitného zreteľa  v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov.

Osobitný zreteľ spočíva v potrebe usporiadania právneho vzťahu k novovytvoreným pozemkom registra „C“ parc. č. 1033/2 a 1063/5 v zmysle Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve č. 2016/0118 uzatvorenej medzi TSK a obcou Častkovce, na ktorých stavebník Regionálne združenie obcí Dubová, Obec Podolie č. 566, 916 22 Podolie vybudoval stavbu „Chodník Čachtice – Častkovce – Podolie“ a ktorú žiadateľ prevádzkuje a spravuje.

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK