Odoslanie formuláru bolo úspešné.
Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Záznam z otvárania obálok priameho nájmu č. TSK/PN/2/2017

Záznam z otvárania obálok

 

doručených ponúk súťaže Priameho nájmu na nájom prebytočného nehnuteľného majetku – nájom časti pozemku na ul. Falešníka 6 v PrievidziTSK/PN/2/2017, konaného dňa 27.07.2017 o 08.00 hod. na Úrade Trenčianskeho samosprávneho kraja. 

 

Komisia na vyhodnotenie  ponukového konania:

predseda:  Ing. Iveta Dianová (zamestnankyňa TSK)

členovia:   JUDr. Katarína Kováčiková (zamestnankyňa TSK)               

                Ing. Miroslav Bosák (zamestnanec TSK)

               

 

Obchodná verejná súťaž bola vyhlásená  odo dňa 05.07.2017 do 20.07.2017.

Predmet nájmu:

  - časť pozemku nachádzajúceho sa v k.ú. Prievidza, parc. č. 3946/83 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 932 m2, a to v celkovom rozsahu výmery 656 m2 v zmysle situačného nákresu.

 

V lehote na predkladanie ponúk predložil cenovú ponuku jeden záujemca.

Záujemca č.1

1.) Dňa 18.07.2017 bola na Úrad TSK doručená ponuka v neporušenej obálke a obsahovala nasledovné náležitosti:

 1. Identifikačné údaje uchádzača: Blažej Lupták, J. Škopca 8/5, 971 01 Prievidza
 2. Zoznam užívateľov:
  1. Blažej Lupták, J. Škopca 8/5, 971 01 Prievidza
  2. Michal Andacký, Š. Králika 19/7, 971 01 Prievidza
  3. Anna Galbavá, Š. Králika 19/10, 971 01 Prievidza
  4. Ivan Nagy, P. Dobšinského 2/11, 971 01 Prievidza
 3. Navrhnutá cena za nájom: 6,56 eur mesačne
 4. Účel využitia majetku: nájom pozemku na poľnohospodárske účely – záhradky
 5. Doba nájmu: 1.8.2017 do 31.12.2017
 6. Úhrada nájmu: na základe faktúry

Záujemca č. 1 splnil požadované podmienky obchodnej verejnej súťaže.

 

Komisia určila poradie záujemcov nasledovne:

 1. Blažej Lupták, J. Škopca 8/5, 971 01 Prievidza

 

Podpisy členov komisie na vyhodnotenie doručených ponúk súťaže na priamy nájom časti pozemku, konaného dňa 27.07.2017 o 08.00 hod. na úrade Trenčianskeho samosprávneho kraja:

predseda: Ing. Iveta Dianová (zamestnankyňa TSK)

členovia: JUDr. Katarína Kováčiková (zamestnankyňa TSK)               

              Ing. Miroslav Bosák (zamestnanec TSK)

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK