Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Zverejnenie zámeru na nájom majetku Trenčianskeho samosprávneho kraja formou priameho nájmu č. TSK/PNP/006/ 2014

Trenčiansky samosprávny kraj so sídlom v Trenčíne, K Dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín (ďalej len ako „vyhlasovateľ“) – ako vlastník  podľa § 9a ods. 9 a ods. 2  zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov a v zmysle § 281 a nasl. zákona č. 513/1991 Z. z. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a platných Zásad hospodárenia s majetkom TSK zverejňuje zámer prenechať majetok do nájmu  formou priameho nájmu. 

1.Predmetom priameho nájmu je prenájom :

  • kancelária č. 223 o výmere   14,81 m2
  • kancelária č. 224 o výmere   16,21 m2
  • kancelária č. 225 o výmere    13,48m2
  • vrátane spoločne užívaných priestorov na 2. NP  administratívnej budovy Trenčianskeho samosprávneho kraja, K dolnej stanici7282/20A,911 01 Trenčín ,  katastrálne  územie Trenčín, zapísanej na liste vlastníctva č. 7098 vo vlastníctve Trenčianskeho samosprávneho kraja. Celková podlahová plocha priestorov je 44,5 m² .

 2. Plné znenie vyhlásenia priameho nájmu a Podmienky priameho nájmu sú zverejnené na :

  •  internetovej stránke vyhlasovateľa: www.tsk.sk
  •  úradnej tabuli v sídle vyhlasovateľa: K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín

 3. Lehota na podávanie súťažných návrhov v súlade s podmienkami súťaže je do 05.01.2015 do 10.00 hod.

Dokumenty

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK