Odoslanie formuláru bolo úspešné.
Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Oznámenia a dokumenty z činnosti VÚC

Oznamy a dokumenty zahŕňajú údaje z každodennej činnosti VÚC, ktoré sa týkajú kompetencií TSK. Na jednom mieste tak nájdete informácie z rôznych oblastí a ich sekcií spracované zamestnancami TSK a OvZP. Značka Aktuálne patrí k príslušnej sekcii.

Priamy prenos z XXIV. rokovania zasadnutia Zastupiteľstva TSK

06. júla 2020 | Aktuality | Samospráva

XXIV. rokovanie zasadnutie Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja 6.7.2020 od 13:00 hod. môžete sledovať na www.zastupitelstvo.sk alebo na youtube. Pozvánka s programom.

SOŠ Handlová - zámer priameho nájmu č. 14/2020 - zápisnica

06. júla 2020 | Dokument | Odpredaje majetku OvZP - Školstvo

Zápisnica z vyhodnotenia ponúk o najvhodnejší návrh na uzatvorenie zmluvy o nájme.

Oznam pre žiadateľov o vydanie stanoviska k etickej prijateľnosti projektov klinických skúšaní a projektov biomedicínskeho výskumu

Oznamujeme Vám termíny zasadnutí Etickej komisie Trenčianskeho samosprávneho kraja. Nasledovné zasadnutia sa budú konať v dňoch: 26. augusta 2020, 21. októbra 2020, 16. decembra 2020.

Zápisnica komisie dopravy 15.6.2020

03. júla 2020 | Dokument | Dokumenty - komisia dopravy

Zápisnica č. 17/2020 zo 17. zasadnutia Komisie dopravy pri Zastupiteľstve Trenčianskeho samosprávneho kraja na Úrade TSK, zasadačka č. 624 na 6. nadzemnom podlaží, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín zo dňa 15. júna 2020 v čase od 10.00. hod – 12.00 hod..

SOŠ J. A. Partizánske prijme do pracovného pomeru učiteľa odborných strojárskych predmetov

Stredná odborná škola Jána Antonína Baťu, Námestie SNP 5, Partizánske prijme do pracovného pomeru učiteľa odborných strojárskych predmetov.

SOŠ J. A. Partizánske prijme do pracovného pomeru učiteľa obuvníckych a modelárskych predmetov

Stredná odborná škola Jána Antonína Baťu, Námestie SNP 5, Partizánske prijme do pracovného pomeru učiteľa obuvníckych a modelárskych predmetov.

SOŠ J. A. Baťu Partizánske prijme do pracovného pomeru majstra odbornej výchovy elektrotechnických predmetov

Stredná odborná škola Jána Antonína Baťu, Námestie SNP 5, Partizánske prijme do pracovného pomeru majstra odbornej výchovy elektrotechnických predmetov.

Administrator dopravneho modelu - opakovane - zápisnica

02. júla 2020 | Dokument | Úradná tabuľa

Zápisnica z výberového konania na funkciu Administrátor dopravného modelu.

Júl 2020

02. júla 2020 | Dokument | Zoznam čakateľov a voľných miest v ZSS TSK

Zoznam čakateľov o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby a evidovaných voľných miest v ZSS v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK k 01.07.2020 - spolu 389 žiadateľov.

Pozvánka na verejné prerokovanie Správy o hodnotení vplyvov na životné prostredie strategického dokumentu PUM TSK

Pozvánka na verejné prerokovanie Správy o hodnotení vplyvov na životné prostredie strategického dokumentu Plán udržateľnej mobility Trenčianskeho samosprávneho kraja.

TSK vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta Manažér pre Value for Money - opakované

02. júla 2020 | Výberové konania |
Zápisnica

Trenčiansky samosprávny kraj vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta Manažér pre Value for Money Pracovné miesto sa obsadzuje pre výkon činnosti manažéra implmentácie ekonomického nástroja hodnoty za peniaze počas trvania projektu „Lepší Trenčiansky kraj“.

TSK vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta Administrátor dopravného modelu - opakované

02. júla 2020 | Výberové konania |
Zápisnica

Trenčiansky samosprávny kraj vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta Administrátor dopravného modelu Pracovné miesto sa obsadzuje pre výkon činnosti administrátora inovovaného nástroja plánovania v oblasti dopravy počas trvania projektu „Lepší Trenčiansky kraj“.

TSK vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta Analytik regionálnych dát - opakované

02. júla 2020 | Výberové konania |
Zápisnica

Trenčiansky samosprávny kraj vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta Analytik regionálnych dát Pracovné miesto sa obsadzuje pre výkon činnosti analytika regionálnych dát pre spracovanie strategických rozvojových dokumentov na úrovni VÚC počas trvania projektu „Lepší Trenčiansky kraj“.

Materiály na XXIV. zasadnutie Zastupiteľstva TSK

01. júla 2020 | Dokument | Materiály Zastupiteľstva TSK

Materiály na XXIV. zasadnutie Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja, ktoré sa bude konať 6. júla 2020, t.j. v pondelok o 13.00 h v budove Trenčianskeho samosprávneho kraja, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín, na prvom poschodí, č. dv. 264 – (rokovacia miestnosť zastupiteľstva), s dodržaním povinností v zmysle Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia č. OLP/5090/2020 z 19.06.2020 (rúško).

NsP Prievidza - OVS 1/2020

01. júla 2020 | Odpredaj, nájom majetku OvZP | Aktuálne

Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach, Nemocničná 2, 972 01 Bojnice, IČO 17 335 795, zastúpená Ing. Vladimírom Vidom, riaditeľom V Y H L A S U J E Obchodnú verejnú súťaž /ďalej len „OVS“/, v súlade s ustanovením § 281 a násl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, ako aj v súlade so Zásadami hospodárenia s majetkom Trenčianskeho samosprávneho kraja o najvýhodnejší návrh na uzatvorenie zmluvy o nájme nebytových priestorov a časti pozemku, za týchto podmienok

Oznam pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti

Trenčiansky samosprávny kraj, oddelenie zdravotníctva a humánnej farmácie oznamuje prevádzkovateľom zdravotníckych zariadení na území Trenčianskeho kraja

Zápisnica komisie financií rozpočtu a investícií 15.6.2020

Zápisnica č. 3/2020 zo zasadnutia „Komisie pre financie, rozpočet a investície“ pri Zastupiteľstve Trenčianskeho samosprávneho kraja zo dňa 15.06.2020 konanej v priestoroch Úradu Trenčianskeho samosprávneho kraja.

Zápisnica z komisie regionálneho rozvoja a cestovného ruchu 17.6.2020

Zápisnica číslo 2/2020 zo zasadnutia Komisie regionálneho rozvoja a cestovného ruchu pri Zastupiteľstve Trenčianskeho samosprávneho kraja konaného dňa 17.06.2020 v Trenčíne.

NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach prijme do pracovného pomeru na pracovnú pozíciu vedúci upratovacích služieb

25. júna 2020 | Voľne pracovné miesta na OvZP TSK | Aktuálne

NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach prijme do pracovného pomeru na pracovnú pozíciu vedúci upratovacích služieb.

NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach prijme do pracovného pomeru na pracovnú pozíciu vedúci odboru riadenia ľudských zdrojov

NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach prijme do pracovného pomeru na pracovnú pozíciu vedúci odboru riadenia ľudských zdrojov.

NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach prijme do pracovného pomeru na pracovnú pozíciu referent pre verejné obstarávanie

NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach prijme do pracovného pomeru na pracovnú pozíciu referent pre verejné obstarávanie.

SOŠ Nováky - vyhlásenie OVS č. 1/2020

24. júna 2020 | Odpredaj, nájom majetku OvZP |

Stredná odborná škola, Rastislavova 332, 972 71 Nováky v súlade so zákonom č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v platnom znení vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž č. 1/2020 (ďalej len súťaž) v zmysle platnej legislatívy, najmä podľa ustanovení § 281 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení a vyzýva na podanie návrhov na uzatvorenie zmluvy o nájme nebytových priestorov.

Pozvánka na XXIV. zasadnutie Zastupiteľstva TSK

24. júna 2020 | Zasadnutia |

Pozývam Vás na XXIV. zasadnutie Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja, ktoré sa bude konať 6. júla 2020, t.j. v pondelok o 13.00 h v budove Trenčianskeho samosprávneho kraja, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín, na prvom poschodí, č. dv. 264 – (rokovacia miestnosť zastupiteľstva), s dodržaním povinností v zmysle Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia č. OLP/5090/2020 z 19.06.2020 (rúško).

<< < 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 > >>
Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK