Odoslanie formuláru bolo úspešné.
Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Oznámenia a dokumenty z činnosti VÚC

Oznamy a dokumenty zahŕňajú údaje z každodennej činnosti VÚC, ktoré sa týkajú kompetencií TSK. Na jednom mieste tak nájdete informácie z rôznych oblastí a ich sekcií spracované zamestnancami TSK a OvZP. Značka Aktuálne patrí k príslušnej sekcii.

SOŠ Prievidza - vyhlásenie OVS č. 3/2019 - zápisnica

08. júla 2019 | Dokument | Odpredaje majetku OvZP - Školstvo

Zápisnica z vyhodnotenia ponúk obchodnej verejnej súťaže o najvýhodnejší návrh na uzatvorenie zmluvy o nájme.

SOŠ Handlová - zámer priameho nájmu č. 6/2019

08. júla 2019 | Odpredaj, nájom majetku OvZP | Aktuálne

Zámer č. 6/2019 priameho nájmu majetku Trenčianskeho samosprávneho kraja v správe Strednej odbornej školy, Lipová 8, Handlová Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová podľa § 9a, ods. 9 zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer priameho nájmu majetku Trenčianskeho samosprávneho kraja v správe Strednej odbornej školy, Lipová 8, 972 51 Handlová.

SOŠ Handlová - zámer priameho nájmu č. 5/2019 - zápisnica

08. júla 2019 | Dokument | Odpredaje majetku OvZP - Školstvo

Zápisnica z vyhodnotenia ponúk o najvhodnejší návrh na uzatvorenie zmluvy o nájme.

TSK vyhlasuje OVS na odpredaj prebytočného nehnuteľného majetku od 08.07.2019 do 08.08.2019

08. júla 2019 | Odpredaj, nájom majetku | Aktuálne

Trenčiansky samosprávny vyhlasuje Obchodnú verejnú súťaž na odpredaj prebytočného nehnuteľného majetku od 08.07.2019 do 08.08.2019 do 10.00 hod.

Priamy prenos z XVIII. rokovania zasadnutia Zastupiteľstva TSK

08. júla 2019 | Aktuality | Samospráva

XVIII. rokovanie zasadnutie Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja 8.7.2019 od 13:00 hod. môžete sledovať na www.zastupitelstvo.sk. Pozvánka s programom.

TSK vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta referent oddelenia stratégie regionálneho rozvoja a implementácie projektov

04. júla 2019 | Výberové konania |
Zápisnica

Trenčiansky samosprávny kraj vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta Referent oddelenia stratégie regionálneho rozvoja a implementácie projektov Trenčianskeho samosprávneho kraja (na dobu určitú počas počas zastupovania MD a RD).

Oznam pre žiadateľov o vydanie stanoviska k etickej prijateľnosti projektov klinických skúšaní a projektov biomedicínskeho výskumu

Oznamujeme Vám termíny zasadnutí Etickej komisie Trenčianskeho samosprávneho kraja. Nasledovné zasadnutia sa budú konať  v dňoch 11. septembra 2019, 23. októbra 2019, 11. decembra 2019.

Výluka v železničnej doprave na traťovom úseku Púchov - Považská Bystrica v dňoch 30.júna - 8.júla 2019

04. júla 2019 | Oznámenia a zmeny ŽSR |

Oznámenie o opatreniach pri výlukovej činnosti správcu železničnej dopravnej cesty (Železnice Slovenskej republiky, Klemensova 8, 813 61 Bratislava), ktorá bude mať za následok dočasné vylúčenie osobnej železničnej dopravy na úseku Púchov - Považská Bystrica v dňoch 30.júna - 8.júla 2019.

Materiály na XVIII. zasadnutie Zastupiteľstva TSK

03. júla 2019 | Dokument | Materiály Zastupiteľstva TSK

Materiály na XVIII. zasadnutie Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja, ktoré sa bude konať 8. júla 2019, t.j. v pondelok o 13.00 h v budove Trenčianskeho samosprávneho kraja, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín, na prvom poschodí, č. dv. 264 – (rokovacia miestnosť zastupiteľstva).

Gymnázium Bánovce n/B prijme do pracovného pomeru učiteľa/učiteľku všeobecno-vzdelávacieho predmetu ruský jazyk

Gymnázium Janka Jesenského, Radlinského 665/2, 957 01 Bánovce nad Bebravou prijme do pracovného pomeru učiteľa/učiteľku všeobecno-vzdelávacieho predmetu ruský jazyk.

Júl 2019

02. júla 2019 | Dokument | Zoznam čakateľov a voľných miest v ZSS TSK

Zoznam čakateľov o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby a evidovaných voľných miest v ZSS v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK k 01.07.2019 - spolu 330 žiadateľov.

Trencianske muzeum v Trencine - OVS c. 3/2019 - vyhodnotenie

01. júla 2019 | Dokument | Úradná tabuľa

Záznam z vyhodnotenia verejnej obchodnej súťaže č. 3/2019.

TSK oznamuje otváranie obálok obchodných verejných súťaží

28. júna 2019 | Odpredaj, nájom majetku |

Trenčiansky samosprávny kraj oznamuje otváranie obálok obchodných verejných súťaží.

Referent oddelenia vnútornej prevádzky, správy registratúry a údržby majetku - zápisnica

26. júna 2019 | Dokument | Úradná tabuľa

Zápisnica z výberového konania na funkciu referent oddelenia vnútornej prevádzky, správy registratúry a údržby majetku - referent podateľne Trenčianskeho samosprávneho kraja.

PUM TSK 4 štvrťročná správa

Plán udržateľnej mobility TSK - 4. štvrťročná správa o priebehu projektu.

Schválené predložené žiadosti tématického zážitkového vzdelávania (2. kolo)

Trenčiansky samosprávny kraj oznamuje, že v roku 2019 v 2. kole boli schválené predložené žiadosti tématického zážitkového vzdelávania.

Zápisnica z komisie regionálneho rozvoja a cestovného ruchu 17.6.2019

Zápisnica číslo 4/2019 zo zasadnutia Komisie regionálneho rozvoja a cestovného ruchu pri Zastupiteľstve Trenčianskeho samosprávneho kraja konaného dňa 17.6.2019 v Trenčíne.

RO 12/2019

25. júna 2019 | Dokument | Rozpočtové opatrenia

Zapracovanie Žiadosti o presun rozpočtových prostriedkov č.33/2019 a Žiadosti o zmenu účelu použitia rozpočtových prostriedkov č.34/2019 do Rozpočtu TSK na roky 2019-2021 schváleného uznesením Zastupiteľstva TSK č. 188/2018 zo dňa 26.11.2018, pričom zostáva objem celkových výdavkov schváleného rozpočtu nezmenený.

Pozvánka na XVIII. zasadnutie Zastupiteľstva TSK

24. júna 2019 | Zasadnutia |

Pozývam Vás na XVIII. zasadnutie Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja, ktoré sa bude konať 8. júla 2019, t.j. v pondelok o 13.00 h v budove Trenčianskeho samosprávneho kraja, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín, na prvom poschodí, č. dv. 264 – (rokovacia miestnosť zastupiteľstva).

TSK vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta referent oddelenia personálneho manažmentu, miezd a krízového riadenia – mzdový účtovník, personalista

24. júna 2019 | Výberové konania |
Zápisnica

Trenčiansky samosprávny kraj vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta Referent oddelenia personálneho manažmentu, miezd a krízového riadenia – mzdový účtovník, personalista Trenčianskeho samosprávneho kraja (na dobu určitú počas zastupovania MD a RD).

Zápisnica z komisie školstva, kultúry, mládeže a športu 19.6.2019

Zápisnica z XI. zasadnutia Komisie školstva, kultúry, mládeže a športu pri Zastupiteľstve Trenčianskeho samosprávneho kraja, konaného dňa 19. júna 2019 v priestoroch Trenčianskeho samosprávneho kraja, K dolnej stanici 7282/20A, Trenčín, zasadacia miestnosť č. 524.

Zápisnica komisie sociálnej pomoci a zdravotníctva 17.6.2019

Zápisnica č. 5/2019 zo zasadnutia Komisie sociálnej pomoci a zdravotníctva konanej dňa 17. júna 2019 o 14,00 hod. v budove TSK, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín, 5. nadzemné podlažie, zasadacia miestnosť č. 524.

Zámer zameniť pozemok p. č. 4692/11 s pozemkom p. č. 4692/7 k. ú. Bánovce n/B

24. júna 2019 | Odpredaj, nájom majetku | Aktuálne

Zámer Trenčianskeho samosprávneho kraja so sídlom v Trenčíne zameniť pozemky ako prípad hodný osobitného zreteľa v súlade s ust. § 9a ods. 8, písm. e) zákona NR SR č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov.

Zámer zameniť pozemok p.č. 3437 s pozemkom p. č. 4692/8 k. ú. Bánovce n/B

24. júna 2019 | Odpredaj, nájom majetku | Aktuálne

Zámer Trenčianskeho samosprávneho kraja so sídlom v Trenčíne zameniť pozemky ako prípad hodný osobitného zreteľa v súlade s ust. § 9a ods. 8, písm. e) zákona NR SR č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov.

Oznam IPC

24. júna 2019 | Aktuality IPC |

Informačno-poradenské centrum pre Trenčiansky kraj dňa 27. júna 2019 nebude môcť poskytovať svoje služby z dôvodu čerpania dovolenky a služobnej cesty.

<< < 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 > >>
Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK