Odoslanie formuláru bolo úspešné.
Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Oznámenia a dokumenty z činnosti VÚC

Oznamy a dokumenty zahŕňajú údaje z každodennej činnosti VÚC, ktoré sa týkajú kompetencií TSK. Na jednom mieste tak nájdete informácie z rôznych oblastí a ich sekcií spracované zamestnancami TSK a OvZP. Značka Aktuálne patrí k príslušnej sekcii.

SOŠ Prievidza - vyhlásenie OVS č. 3/2021 - zápisnica

23. augusta 2021 | Dokument | Odpredaje majetku OvZP - Školstvo

Zápisnica z vyhodnotenia ponúk obchodnej verejnej súťaže o najvýhodnejší návrh na uzatvorenie zmluvy o nájme.

CSS – Jesienka Myjava prijme do pracovného pomeru pracovníka na pracovné miesto inštruktor sociálnej rehabilitácie

20. augusta 2021 | Voľne pracovné miesta na OvZP TSK | Aktuálne

Centrum sociálnych služieb – Jesienka Myjava prijme do pracovného pomeru pracovníka na pracovné miesto inštruktor sociálnej rehabilitácie.

SPŠ Považská Bystrica príjme do pracovného pomeru učiteľa elektrotechniky, elektroniky

19. augusta 2021 | Voľne pracovné miesta na OvZP TSK | Aktuálne

Stredná priemyselná škola, Slov. partizánov 1132/52, Považská Bystrica príjme do pracovného pomeru učiteľa elektrotechniky, elektroniky.

SPŠ Považská Bystrica príjme do pracovného pomeru učiteľa informatiky

19. augusta 2021 | Voľne pracovné miesta na OvZP TSK | Aktuálne

Stredná priemyselná škola, Slov. partizánov 1132/52, Považská Bystrica príjme do pracovného pomeru učiteľa informatiky.

Webinár pre prijímateľov - výzva INTERREG V-A SK-CZ/2020/12

Riadiaci orgán pre Program spolupráce Interreg V-A SK-CZ v spolupráci s Regionálnym poradenským centrom SK-CZ v Trenčianskom samosprávnom kraji organizuje Webinár pre prjímateľov z výzvy č. INTERREG V-A SK-CZ/2020/12. Webinár pre prijímateľov sa bude konať dňa 6.9.2021 o 9,00 hod.

Zápisnica - Lekár Trenčianskeho samosprávneho kraja (5-2021)

19. augusta 2021 | Dokument | Úradná tabuľa

Zápisnica z výberového konania na funkciu Lekár Trenčianskeho samosprávneho kraja.

Spojená škola Púchov - zámer priameho nájmu č. 3/2021

19. augusta 2021 | Odpredaj, nájom majetku OvZP |
Zápisnica Čestné vyhlásenia

Zámer priameho nájmu majetku Trenčianskeho samosprávneho kraja v správe Spojenej školy, I. Krasku 491, 020 32 Púchov – č. 3/2021 Spojená škola, I. Krasku 491, 020 32 Púchov podľa § 9a ods. 9 zákona č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer priameho nájmu majetku Trenčianskeho samosprávneho kraja v správe Spojenej školy, I. Krasku 491, 020 32 Púchov.

Gymnázium Považská Bystrica - vyhlásenie OVS č. 01/2021

19. augusta 2021 | Odpredaj, nájom majetku OvZP |
Zápisnica Čestné vyhlásenia

Gymnázium Považská Bystrica, Školská 234/8, 017 01 Považská Bystrica v súlade so zákonom č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v platnom znení vyhlasuje Obchodnú verejnú súťaž č. 01/2021 (ďalej len „súťaž“) v zmysle platnej legislatívy podľa ustanovení § 281 až 288 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení a v súlade so Zásadami hospodárenia s majetkom Trenčianskeho samosprávneho kraja v platnom znení.

Zápisnica - Referent oddelenia zdravotníctva a humánnej farmácie TSK

17. augusta 2021 | Dokument | Úradná tabuľa

Zápisnica z výberového konania na funkciu Referent oddelenia zdravotníctva a humánnej farmácie Trenčianskeho samosprávneho kraja.

ZSS v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK

17. augusta 2021 | Dokument | Socialna pomoc

Aktualizovanie zoznamu zariadení sociálnych služieb TSK k 1.8.2021.

Oznámenie o zmene CP prímestskej autobusovej dopravy SAD Prievidza a. s. od 1.9.2021

17. augusta 2021 | Oznámenia a zmeny SAD |

Oznámenie o zmene cestovného poriadku prímestskej autobusovej dopravy, ktorú prevádzkuje dopravca SAD Prievidza a. s., Ciglianska cesta 1, 971 36 Prievidza s platnosťou od 1.9.2021.

Oznámenie o zmene CP prímestskej autobusovej dopravy SAD Trenčín, a. s. od 1.9.2021

17. augusta 2021 | Oznámenia a zmeny SAD |

Oznámenie o zmene cestovného poriadku prímestskej autobusovej dopravy, ktorú prevádzkuje dopravca SAD Trenčín, a. s., Zlatovská cesta 29, 911 37 Trenčín s platnosťou od 1.9.2021.

CSS – Juh Trenčín prijme do pracovného pomeru pracovníka na pracovné miesto vodič - údržbár

17. augusta 2021 | Voľne pracovné miesta na OvZP TSK |

Centrum sociálnych služieb – Juh Trenčín prijme do pracovného pomeru pracovníka na pracovné miesto vodič - údržbár.

Návrh - Regionálna stratégia výchovy a vzdelávania v Trenčianskom samosprávnom kraji na roky 2021 - 2025

16. augusta 2021 | SRSOŠ - stredné školstvo |

Regionálna stratégia výchovy a vzdelávania je základný strategický dokument, ktorý prestavuje východisko pre výkon kompetencií samosprávneho kraja v oblasti utvárania podmienok na rozvoj výchovy a vzdelávania, najmä na stredných školách, a na rozvoj celoživotného vzdelávania.

RO 14/2021

16. augusta 2021 | Dokument | Rozpočtové opatrenia

Zapracovanie Žiadosti o presun rozpočtových prostriedkov č. 63/2021 do Rozpočtu TSK na roky 2021-2023 schváleného uznesením Zastupiteľstva TSK č. 582/2020 zo dňa 23.11.2020, pričom zostáva objem celkových výdavkov schváleného rozpočtu nezmenený.

SPŠ Dubnica nad Váhom - zámer priameho nájmu č. 5/2021

13. augusta 2021 | Odpredaj, nájom majetku OvZP |
Zápisnica Čestné vyhlásenia

Zámer priameho nájmu majetku Trenčianskeho samosprávneho kraja v správe Strednej priemyselnej školy, Obrancov mieru 343/1, 018 41 Dubnica nad Váhom Číslo 5/2021 Stredná priemyselná škola, Obrancov mieru 343/1, 018 41 Dubnica nad Váhom v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín podľa § 9a ods. 9 zákona č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer priameho nájmu svojho majetku.

Zámer na nájom majektu na základe priameho nájmu č. TSK/PN/1/2021

13. augusta 2021 | Odpredaj, nájom majetku | Aktuálne

Zámer na nájom majetku Trenčianskeho samosprávneho kraja formou priameho nájmu č. TSK/PN/1/2021 Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín (ďalej len „vyhlasovateľ“) podľa ust. § 9a ods. 9 zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov a Zásad hospodárenia s majetkom Trenčianskeho samosprávneho kraja v znení Dodatku č. 1, č. 2 a č. 3 k Zásadám hospodárenia s majetkom Trenčianskeho samosprávneho kraja, zverejňuje zámer prenechať majetok do nájmu formou priameho nájmu.

CSS Juh Trenčín prijme do pracovného pomeru pracovníka na pracovné miesto referent stravovacej prevádzky

12. augusta 2021 | Voľne pracovné miesta na OvZP TSK |

Centrum sociálnych služieb – Juh Trenčín prijme do pracovného pomeru pracovníka na pracovné miesto referent stravovacej prevádzky.

CSS Juh Trenčín prijme do pracovného pomeru pracovníka na pracovné miesto opatrovateľ/opatrovateľka

12. augusta 2021 | Voľne pracovné miesta na OvZP TSK | Aktuálne
Centrum sociálnych služieb – Juh Trenčín prijme do pracovného pomeru pracovníka na pracovné miesto opatrovateľ/opatrovateľka.

SOŠ Pruské - vyhlásenie OVS č. 1/2021 - zápisnica

12. augusta 2021 | Dokument | Odpredaje majetku OvZP - Školstvo

Zápisnica zo zasadnutia komisie na otváranie obálok a vyhodnotenie cenových ponúk na nájom nebytových priestorov v zmysle vyhlásenej obchodnej verejnej súťaže (ďalej len „OVS“) č. 1/2021 zo dňa 10.08.2021.

SOŠ Pruské - vyhlásenie OVS č. 1/2021 - čestné vyhlásenia

12. augusta 2021 | Dokument | Odpredaje majetku OvZP - Školstvo

Čestné vyhlásenia členov komisie.

Gymnázium V. B. Nedožerského Prievidza - vyhlásenie OVS č. 1/2021

10. augusta 2021 | Odpredaj, nájom majetku OvZP |
Zápisnica Čestné vyhlásenia

Gymnázium Vavrinca Benedikta Nedožerského, Matice slovenskej 16, 971 01 Prievidza V súlade so zákonom č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v platnom znení vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž č. 1/2021 (ďalej len súťaž alebo OVS) podľa ustanovení § 281 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení a vyzýva na podávanie návrhov na uzatvorenie zmluvy o nájme nebytových priestorov.

SOŠ obchodu a služieb Nové Mesto nad Váhom - zámer priameho nájmu č. SOŠOaS/NM/11/2021

09. augusta 2021 | Odpredaj, nájom majetku OvZP |
Zápisnica Čestné vyhlásenia

Zámer č. SOŠOaS/NM/11/2021 priameho nájmu majetku Trenčianskeho samosprávneho kraja v správe Strednej odbornej školy obchodu a služieb, Piešťanská 2262/80, Nové Mesto nad Váhom Stredná odborná škola obchodu a služieb, Piešťanská 2262/80, Nové Mesto nad Váhom podľa §9a, ods. 9 zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer priameho nájmu majetku TSK v správe SOŠOaS, Piešťanská 2262/80, 915 01 Nové Mesto nad Váhom.

SOŠ obchodu a služieb Nové Mesto nad Váhom - vyhlásenie OVS č. SOŠOaS/NM/03/2021

09. augusta 2021 | Odpredaj, nájom majetku OvZP |
Zápisnica

STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA OBCHODU A SLUŽIEB Piešťanská 2262/80, 915 01 Nové Mesto nad Váhom v súlade so zákonom č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v platnom znení vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž č. SOŠOaS/NM/03/2021 (ďalej len súťaž alebo OVS) podľa ustanovení §281 a násl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení a vyzýva na podanie návrhov o uzatvorenie zmluvy o nájme nebytových priestorov.

SOŠ obchodu a služieb Nové Mesto nad Váhom - vyhlásenie OVS č. SOŠOaS/NM/03/2021

09. augusta 2021 | Voľne pracovné miesta na OvZP TSK | Aktuálne
STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA OBCHODU A SLUŽIEB Piešťanská 2262/80, 915 01 Nové Mesto nad Váhom v súlade so zákonom č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v platnom znení vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž č. SOŠOaS/NM/03/2021 (ďalej len súťaž alebo OVS) podľa ustanovení §281 a násl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení a vyzýva na podanie návrhov o uzatvorenie zmluvy o nájme nebytových priestorov.
<< < 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 > >>
Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK