Odoslanie formuláru bolo úspešné.
Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Oznámenia a dokumenty z činnosti VÚC

Oznamy a dokumenty zahŕňajú údaje z každodennej činnosti VÚC, ktoré sa týkajú kompetencií TSK. Na jednom mieste tak nájdete informácie z rôznych oblastí a ich sekcií spracované zamestnancami TSK a OvZP. Značka Aktuálne patrí k príslušnej sekcii.

Pozvánka na komisiu legislatívno-právnu 4.3.2020

27. februára 2020 | Dokument | Dokumenty - komisia legislatívno - právna

Pozývame Vás týmto na 14. zasadnutie Komisie legislatívno – právnej pri Zastupiteľstve Trenčianskeho samosprávneho kraja, ktoré sa uskutoční v stredu 04. marca 2020 o 13,30 hod. v zasadačke č. 823, 8. poschodie budovy sídla TSK.

RO 4/2020

27. februára 2020 | Dokument | Rozpočtové opatrenia

Rozpočtovým opatrením č. 4/TSK/2020 sa vykonáva nasledovná zmena Rozpočtu TSK na roky 2020-2022 schváleného uznesením Zastupiteľstva TSK č. 384/2019 zo dňa 25.11.2019.

Pozvánka komisie na ochranu verejného záujmu 9.3.2020

Dovoľujem si Vás pozvať na zasadnutie Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone verejnej funkcie, ktorá sa uskutoční dňa: 09. marca 2020 o 11.30h na Úrade Trenčianskeho samosprávneho kraja v kancelárii hlavného kontrolóra č. 366.

Priemerné bežné výdavky a priemerné skutočne dosiahnuté príjmy z platenia úhrad za sociálnu službu za rok 2019

Priemerné bežné výdavky, priemerné skutočne dosiahnuté príjmy z platenia úhrad za sociálnu službu a priemerné  príjmy z úhrady ošetrovateľskej starostlivosti na základe verejného zdravotného poistenia za rok 2019

SOŠ obchodu a služieb Púchov - vyhlásenie OVS č. 3/2020

24. februára 2020 | Odpredaj, nájom majetku OvZP |
Zápisnica Čestné vyhlásenia

Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. 1. mája 1264, Púchov, IČO: 00158569, v súlade so zákonom č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v platnom znení v y h l a s u j e obchodnú verejnú súťaž č. 3/2020 (ďalej len „OVS“) v súlade s ustanovením § 281 a násl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení, v súlade so Zásadami hospodárenia s majetkom Trenčianskeho samosprávneho kraja a vyzýva na podanie návrhov na uzatvorenie zmluvy o nájme nebytových priestorov.

SOŠ Handlová - zámer priameho nájmu č. 2/2020 - zápisnica

24. februára 2020 | Dokument | Odpredaje majetku OvZP - Školstvo

Zápisnica z vyhodnotenia ponúk o najvhodnejší návrh na uzatvorenie zmluvy o nájme.

SOŠ Handlová - zámer priameho nájmu č. 2/2020 - čestné vyhlásenia

24. februára 2020 | Dokument | Odpredaje majetku OvZP - Školstvo

Čestné vyhlásenia členov komisie.

TSK vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa/ky/ OA Považská Bystrica

24. februára 2020 | Výberové konania |

Trenčiansky samosprávny kraj vyhlasuje v súlade so zákonom č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákonom č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa/ky/ Obchodná akadémia, Jesenského 259/6, Považská Bystrica, so sídlom Jesenského 259/6, 017 44 Považská Bystrica.

TSK oznamuje Otváranie obálok obchodných verejných súťaží na odpredaj nehnuteľného majetku

20. februára 2020 | Odpredaj, nájom majetku |

Trenčiansky samosprávny kraj oznamuje Otváranie obálok obchodných verejných súťaží na odpredaj nižšie uvedeného nehnuteľného majetku sa uskutoční dňa 25.02.2020 od 13.00 hod. v zasadačke Úradu TSK na 8. poschodí.

Termín pre ukončenie projektov žiadateľov o kreatívny voucher sa predĺžil do mája

20. februára 2020 | Aktuality IPC |

Kompletné žiadosti o kreatívny voucher z národného projektu Podpora rozvoja kreatívneho priemyslu na Slovensku v roku 2019 predložilo 520 malých a stredných podnikateľov.

TSK vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta Tútor (13 miest)

20. februára 2020 | Výberové konania |

Trenčiansky samosprávny kraj vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta Tútor Pracovné miesto sa obsadzuje pre výkon činnosti tútora počas trvania projektu „Podpora zamestnateľnosti v regióne horná Nitra“ s miestom výkonu práce v okrese Prievidza.

TSK vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta Asistent projektového manažéra

20. februára 2020 | Výberové konania |

Trenčiansky samosprávny kraj vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta Asistent projektového manažéra Pracovné miesto sa obsadzuje pre výkon činnosti asistenta projektového manažéra počas trvania projektu „Podpora zamestnateľnosti v regióne horná Nitra“ s miestom výkonu práce v okrese Prievidza.

TSK vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta Projektový manažér implementačnej jednotky horná Nitra (7 miest)

20. februára 2020 | Výberové konania |

Trenčiansky samosprávny kraj vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta Projektový manažér implementačnej jednotky horná Nitra Pracovné miesto sa obsadzuje pre výkon činnosti projektového manažéra prípravy a implementácie projektov spolufinancovaných z európskych štrukturálnych a investičných fondov, štátneho rozpočtu a ďalších externých zdrojov so špecifickým zameraním na transformáciu uhoľného regiónu hornej Nitry počas trvania projektu „Lepší Trenčiansky kraj“ s miestom výkonu práce v okrese Prievidza.

TSK vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta Hlavný manažér implementačnej jednotky horná Nitra

20. februára 2020 | Výberové konania |

Trenčiansky samosprávny kraj vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta Hlavný manažér implementačnej jednotky horná Nitra Pracovné miesto sa obsadzuje pre výkon činnosti projektového manažéra prípravy a implementácie projektov spolufinancovaných z európskych štrukturálnych a investičných fondov, štátneho rozpočtu a ďalších externých zdrojov so špecifickým zameraním na transformáciu uhoľného regiónu hornej Nitry počas trvania projektu „Lepší Trenčiansky kraj“ s miestom výkonu práce v okrese Prievidza.

SPŠ Dubnica nad Váhom - zámer priameho nájmu č. 2/2020

19. februára 2020 | Odpredaj, nájom majetku OvZP |
Zápisnica Čestné vyhlásenia

ZÁMER priameho nájmu majetku Trenčianskeho samosprávneho kraja v správe SPŠ Dubnica nad Váhom, Obrancov mieru 343/1, 018 41 Dubnica nad Váhom Číslo 2/2020 SPŠ Dubnica nad Váhom, Obrancov mieru 343/1, 018 41 Dubnica nad Váhom v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín podľa § 9a ods. 9 zákona č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer priameho nájmu svojho majetku.

Rozvojový program verejných prác TSK 2021 - 2023

13. marca 2020 | RPVP - verejné práce |

Trenčiansky samosprávny kraj spracoval pre Ministerstvo dopravy a výstavby SR Rozvojový program verejných prác TSK na roky 2021 - 2023.

TSK oznamuje otváranie obálok OVS č. TSK/001/2020 - N

18. februára 2020 | Odpredaj, nájom majetku |

Trenčiansky samosprávny kraj oznamuje otváranie obálok obchodnej verejnej súťaže č. TSK/001/2020/-N na nájom nebytových priestorov v administratívnej budove Trenčianskeho samosprávneho kraja, ul. K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín sa uskutoční dňa 24.02.2020 o 13.00 hod. v zasadačke Úradu TSK na 2.poschodí.

Pozvánka na školenie v systéme ITMS2014+

18. februára 2020 | Aktuality IPC |

Pozvánka Informačno-poradenské centrum pre EŠIF v Trenčianskom samosprávnom kraji v spolupráci s Úradom podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu si Vás dovoľujú pozvať na školenie: „Práca v systéme ITMS2014+ verejná časť “.

SOŠ Handlová - zámer priameho nájmu č. 6/2020

18. februára 2020 | Odpredaj, nájom majetku OvZP |
Zápisnica Čestné vyhlásenia

Zámer č. 6/2020 priameho nájmu majetku Trenčianskeho samosprávneho kraja v správe Strednej odbornej školy, Lipová 8, Handlová Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová podľa § 9a, ods. 9 zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer priameho nájmu majetku Trenčianskeho samosprávneho kraja v správe Strednej odbornej školy, Lipová 8, 972 51 Handlová.

SOŠ Handlová - zámer priameho nájmu č. 5/2020

18. februára 2020 | Odpredaj, nájom majetku OvZP | Aktuálne

Zámer č. 5/2020 priameho nájmu majetku Trenčianskeho samosprávneho kraja v správe Strednej odbornej školy, Lipová 8, Handlová Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová podľa § 9a, ods. 9 zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer priameho nájmu majetku Trenčianskeho samosprávneho kraja v správe Strednej odbornej školy, Lipová 8, 972 51 Handlová.

SOŠ Handlová - zámer priameho nájmu č. 4/2020

18. februára 2020 | Odpredaj, nájom majetku OvZP |
Zápisnica Čestné vyhlásenia

Zámer č. 4/2020 priameho nájmu majetku Trenčianskeho samosprávneho kraja v správe Strednej odbornej školy, Lipová 8, Handlová Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová podľa § 9a, ods. 9 zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer priameho nájmu majetku Trenčianskeho samosprávneho kraja v správe Strednej odbornej školy, Lipová 8, 972 51 Handlová.

SOŠ Handlová - zámer priameho nájmu č. 3/2020

17. februára 2020 | Odpredaj, nájom majetku OvZP |
Zápisnica Čestné vyhlásenia

Zámer č. 3/2020 priameho nájmu majetku Trenčianskeho samosprávneho kraja v správe Strednej odbornej školy, Lipová 8, Handlová Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová podľa § 9a, ods. 9 zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer priameho nájmu majetku Trenčianskeho samosprávneho kraja v správe Strednej odbornej školy, Lipová 8, 972 51 Handlová.

<< < 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 > >>
Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK