Odoslanie formuláru bolo úspešné.
Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Oznámenia a dokumenty z činnosti VÚC

Oznamy a dokumenty zahŕňajú údaje z každodennej činnosti VÚC, ktoré sa týkajú kompetencií TSK. Na jednom mieste tak nájdete informácie z rôznych oblastí a ich sekcií spracované zamestnancami TSK a OvZP. Značka Aktuálne patrí k príslušnej sekcii.

SOŠOS Nové Mesto nad Váhom - zámer priameho nájmu č. SOŠOaS/NM/002/2020

11. marca 2020 | Odpredaj, nájom majetku OvZP |
Zápisnica Čestné vyhlásenia

Zámer č. SOŠOaS/NM/002/2020 priameho nájmu majetku Trenčianskeho samosprávneho kraja v správe Strednej odbornej školy obchodu a služieb, Piešťanská 2262/80, Nové Mesto nad Váhom Stredná odborná škola obchodu a služieb, Piešťanská 2262/80, Nové Mesto nad Váhom podľa §9a, ods. 9 zákona č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer priameho nájmu majetku TSK v správe SOŠOaS, Piešťanská 2262/80, 915 01 Nové Mesto nad Váhom.

Zápisnica z komisie regionálneho rozvoja a cestovného ruchu 2.3.2020

Zápisnica číslo 1/2020 zo zasadnutia Komisie regionálneho rozvoja a cestovného ruchu pri Zastupiteľstve Trenčianskeho samosprávneho kraja konaného dňa 2.3.2020 v Trenčíne.

Trenčianske múzeum v Trenčíne - Obchodná verejná súťaž č. 1/2020

09. marca 2020 | Odpredaj, nájom majetku OvZP |
Zápisnica

Obchodná verejná súťaž na prenájom časti pozemku č. 1/2020 Trenčianske múzeum v Trenčíne Mierové námestie 46, 912 50 Trenčín, Zastúpené riaditeľom Mgr. Petrom Martiniskom (ďalej len „Vyhlasovateľ“) vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na prenájom pozemku na Trenčianskom hrade, kat. úz. Trenčín, parc. č. 1186/1,2,4-46 v zmysle § 281 a nasl. Obchodného zákonníka, § 9a ods. 9 zákona č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov, zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov a čl. 20 a nasl. Zásad hospodárenia s majetkom Trenčianskeho samosprávneho kraja z júla 2014 v znení dodatku č. 3.

Zápisnica z komisie školstva, kultúry, mládeže a športu 4.3.2020

Zápisnica z XV. zasadnutia Komisie školstva, kultúry, mládeže a športu pri Zastupiteľstve Trenčianskeho samosprávneho kraja, konaného dňa 04. marca 2020 v priestoroch Trenčianskeho samosprávneho kraja, K dolnej stanici 7282/20A, Trenčín, zasadacia miestnosť č. 524.

SPŠ Dubnica nad Váhom - zámer priameho nájmu č. 2/2020 - zápisnica

09. marca 2020 | Dokument | Odpredaje majetku OvZP - Školstvo

Zápisnica z vyhodnotenia ponúk o najvhodnejší návrh na uzatvorenie zmluvy o nájme.

Usmernenia hlavného hygienika SR v súvislosti s ochorením COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2 (2. aktualizácia)

09. marca 2020 | Aktuality | Zdravotníctvo |
Oznam KORONAVÍRUS

Trenčiansky samosprávny kraj, odbor zdravotníctva a sociálnej pomoci informuje poskytovateľov zdravotnej starostlivosti o vydaní druhej aktualizácii Usmernenia hlavného hygienika SR v súvislosti s ochorením COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2.

Zápisnica z komisie legislatívno-právnej 4.3.2020

09. marca 2020 | Dokument | Dokumenty - komisia legislatívno - právna

Zápisnica č. 14 zo 14. zasadnutia Komisie legislatívno – právnej pri Zastupiteľstve Trenčianskeho samosprávneho kraja uskutočneného dňa 04. marca 2020 v sídle TSK v čase od 13,30 hod. do 14,00 hod..

Trenčianske múzeum v Trenčíne vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta vedúci oddelenia marketingu a komunikácie

06. marca 2020 | Voľne pracovné miesta na OvZP TSK | Aktuálne

Trenčianske múzeum v Trenčíne vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta „Vedúci oddelenia marketingu a komunikácie Trenčianskeho múzea v Trenčíne“.

Trenčianske múzeum v Trenčíne hľadá záujemcov na voľné pracovné miesto na výkon práce vo verejnom záujme do funkcie sprievodca v cudzom jazyku

06. marca 2020 | Voľne pracovné miesta na OvZP TSK | Aktuálne

Trenčianske múzeum v Trenčíne, Mierové nám. č. 46, 912 50 Trenčín hľadá záujemcov na voľné pracovné miesto na výkon práce vo verejnom záujme do funkcie sprievodca v cudzom jazyku (sprevádzanie v kultúrnych zariadeniach alebo pamiatkových objektoch s odborným výkladom  a prekladom do jedného cudzieho jazyka).

Trenčianske múzeum v Trenčíne hľadá záujemcov na voľné pracovné miesto na výkon práce vo verejnom záujme do funkcie sprievodca

06. marca 2020 | Voľne pracovné miesta na OvZP TSK | Aktuálne

Trenčianske múzeum v Trenčíne, Mierové nám. č. 46, 912 50 Trenčín hľadá záujemcov na voľné pracovné miesto na výkon práce vo verejnom záujme do funkcie sprievodca (sprevádzanie v kultúrnych zariadeniach alebo pamiatkových objektoch s odborným výkladom a prekladom do jedného cudzieho jazyka).

Odpredaj pozemku v k.ú. Trenč. Bohuslavice ako prípad hodný osobitného zreteľa

06. marca 2020 | Odpredaj, nájom majetku |

Zámer Trenčianskeho samosprávneho kraja so sídlom v Trenčíne odpredať pozemky ako prípad hodný osobitného zreteľa v súlade s ust. § 9a ods. 8, písm. e) zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov.

Zápisnica komisie sociálnej pomoci a zdravotníctva 2.3.2020

Zápisnica č. 2/2020 zo zasadnutia Komisie sociálnej pomoci a zdravotníctva konanej dňa 02. marca 2020 o 14,00 hod. v budove TSK, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín, 5. nadzemné podlažie, zasadacia miestnosť č. 524.

RO 6/2020

06. marca 2020 | Dokument | Rozpočtové opatrenia

Zapracovanie Žiadosti o presun rozpočtových prostriedkov č.18/2020 do Rozpočtu TSK na roky 2020-2022 schváleného uznesením Zastupiteľstva TSK č. 384/2019 zo dňa 25.11.2019, pričom zostáva objem celkových výdavkov schváleného rozpočtu nezmenený.

RO 5/2020

06. marca 2020 | Dokument | Rozpočtové opatrenia
Rozpočtovým opatrením č.5/TSK/2020 sa vykonáva nasledovná zmena Rozpočtu TSK na roky 2020-2022 schváleného uznesením Zastupiteľstva TSK č. 384/2019 zo dňa 25.11.2019.

Spojená škola Púchov prijme do pracovného pomeru na miesto učiteľ odborných predmetov elektro a odborných informatických predmetov

05. marca 2020 | Voľne pracovné miesta na OvZP TSK | Aktuálne

Spojená škola, I. Krasku 491, Púchov s organizačnými zložkami Stredná odborná škola sklárska, I. Krasku 491, Púchov a Stredná odborná škola, I. Krasku 491, Púchov, prijme do pracovného pomeru na miesto učiteľ odborných predmetov elektro a odborných informatických predmetov (predovšetkých zameranie na počítačové siete).

Spojená škola Púchov prijme do pracovného pomeru na miesto všeobecný účtovník/referent ekonomických činností

05. marca 2020 | Voľne pracovné miesta na OvZP TSK | Aktuálne

Spojená škola, I. Krasku 491, Púchov s organizačnými zložkami Stredná odborná škola sklárska, I. Krasku 491, Púchov a Stredná odborná škola, I. Krasku 491, Púchov, prijme do pracovného pomeru na miesto všeobecný účtovník/referent ekonomických činností.

Gymnázium M. R. Štefánika - vyhlásenie OVS č. 01/2020 - zápisnica

05. marca 2020 | Dokument | Odpredaje majetku OvZP - Školstvo

Zápisnica z vyhodnotenia obchodnej verejnej súťaže č. 01/2020 na uzavretie zmluvy o nájme nebytových priestorov.

SOŠ Handlová príjme do pracovného pomeru na pracovnú pozíciu školský psychológ

05. marca 2020 | Voľne pracovné miesta na OvZP TSK | Aktuálne

Stredná odborná škola Handlová príjme do pracovného pomeru na pracovnú pozíciu školský psychológ.

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameranú na podporu sieťovania podnikov (kód OPII-MH/DP/2020/9.5-28)

04. marca 2020 | Vyhlásené výzvy |

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán v rámci operačného programu Integrovaná infraštruktúra vyhlásilo Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameranú na podporu sieťovania podnikov (kód OPII-MH/DP/2020/9.5-28).

SOŠ Handlová - zámer priameho nájmu č. 8/2020

04. marca 2020 | Odpredaj, nájom majetku OvZP |
Zápisnica Čestné vyhlásenia

Zámer č. 8/2020 priameho nájmu majetku Trenčianskeho samosprávneho kraja v správe Strednej odbornej školy, Lipová 8, Handlová Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová podľa § 9a, ods. 9 zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer priameho nájmu majetku Trenčianskeho samosprávneho kraja v správe Strednej odbornej školy, Lipová 8, 972 51 Handlová.

SOŠ Handlová - zámer priameho nájmu č. 7/2020

04. marca 2020 | Odpredaj, nájom majetku OvZP |
Zápisnica Čestné vyhlásenia

Zámer č. 7/2020 priameho nájmu majetku Trenčianskeho samosprávneho kraja v správe Strednej odbornej školy, Lipová 8, Handlová Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová podľa § 9a, ods. 9 zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer priameho nájmu majetku Trenčianskeho samosprávneho kraja v správe Strednej odbornej školy, Lipová 8, 972 51 Handlová.

TSK vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta Manažér kontroly verejného obstarávania oddelenia implementácie projektov SO pre IROP

04. marca 2020 | Výberové konania |
Zápisnica

Trenčiansky samosprávny kraj vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta Manažér kontroly verejného obstarávania Oddelenia implementácie projektov Sprostredkovateľského orgánu pre Integrovaný regionálny operačný program.

NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach prijme do pracovného pomeru lekárov pre špecializačné odbory gynekológia a pôrodníctvo

03. marca 2020 | Voľne pracovné miesta na OvZP TSK | Aktuálne

NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach prijme do pracovného pomeru (môžu byť aj absolventi LF) lekárov pre špecializačné odbory gynekológia a pôrodníctvo.

<< < 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 > >>
Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK