Odoslanie formuláru bolo úspešné.
Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Oznámenia a dokumenty z činnosti VÚC

Oznamy a dokumenty zahŕňajú údaje z každodennej činnosti VÚC, ktoré sa týkajú kompetencií TSK. Na jednom mieste tak nájdete informácie z rôznych oblastí a ich sekcií spracované zamestnancami TSK a OvZP. Značka Aktuálne patrí k príslušnej sekcii.

Trenčianske múzeum v Trenčíne - Obchodná verejná súťaž č. 2/2020

29. mája 2020 | Odpredaj, nájom majetku OvZP |
Zápisnica Čestné vyhlásenia

Trenčianske múzeum v Trenčíne Mierové námestie 46, 912 50 Trenčín, Zastúpené riaditeľom Mgr. Petrom Martiniskom (ďalej len „Vyhlasovateľ“) vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na prenájom pozemku na Trenčianskom hrade, kat. úz. Trenčín, parc. č. 1186/1,2,4-46 v zmysle § 281 a nasl. Obchodného zákonníka, § 9a ods. 9 zákona č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov, zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov a čl. 20 a nasl. Zásad hospodárenia s majetkom Trenčianskeho samosprávneho kraja z júla 2014 v znení dodatku č. 3.

Zmena Rozpočtu TSK na roky 2020 - 2022 (1. zmena)

29. mája 2020 | Rozpočet TSK |

Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 18.5.2020 schválilo uznesením č. 461/2020 Návrh na Zmenu Rozpočtu TSK na roky 2019-2021 (1.zmena).

Záverečný účet za rok 2019

29. mája 2020 | Záverečný účet |

Záverečný účet Trenčianskeho samosprávneho kraja za rok 2019 bol schválený Z TSK uznesením č. 459/2020 zo dňa 18.5.2020. Je zavŕšením rozpočtového procesu a vyjadruje výsledky hospodárenia za sledované obdobie na úseku Dopravy, Zdravotníctva, Kultúrnych služieb, Vzdelávania, Sociálneho zabezpečenia a na Úrade TSK.

Určenie najvyššieho počtu žiakov prvého ročníka stredných škôl v územnej pôsobnosti Trenčianskeho kraja pre prijímacie konanie v školskom roku 2020/2021

Trenčiansky samosprávny kraj v súlade s § 31 ods. 2 zákona č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 61/2015 Z. z.“) určuje do 15. novembra pre každú strednú školu vo svojej územnej pôsobnosti najvyšší počet žiakov prvého ročníka v dennej forme štúdia v členení na jednotlivé študijné odbory alebo na jednotlivé učebné odbory, financovaných podľa zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov pre prijímacie konanie pre školský rok 2020/2021.

RO 14/2020

28. mája 2020 | Dokument | Rozpočtové opatrenia

Zapracovanie Žiadosti o presun rozpočtových prostriedkov č. 40/2020 Rozpočtu TSK na roky 2020-2022 schváleného uznesením Zastupiteľstva TSK č.384/2019 zo dňa 25.11.2019, pričom zostáva objem celkových výdavkov schváleného rozpočtu nezmenený.

Výzva zameraná na Zvýšenie podielu obnoviteľných zdrojov energie na hrubej konečnej energetickej spotrebe SR s kódom OPKZP-PO4-SC411-2020-63

27. mája 2020 | Vyhlásené výzvy |

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia vyhlasuje Výzvu zameranú na Zvýšenie podielu obnoviteľných zdrojov energie na hrubej konečnej energetickej spotrebe SR s kódom OPKZP-PO4-SC411-2020-63.

Oznámenie o zmene CP prímestskej autobusovej dopravy SAD Prievidza a. s. od 01.06.2020

26. mája 2020 | Oznámenia a zmeny SAD |

Oznámenie o zmene cestovných poriadkov prímestskej autobusovej dopravy, ktorú prevádzkuje dopravca SAD Prievidza a. s., Ciglianska cesta 1, 971 36 Prievidza s platnosťou od 01.06.2020.

Oznámenie o zmene CP prímestskej autobusovej dopravy SAD Trenčín a. s. od 01.06.2020

26. mája 2020 | Oznámenia a zmeny SAD |

Oznámenie o zmene cestovných poriadkov prímestskej autobusovej dopravy, ktorú prevádzkuje dopravca SAD Trenčín a. s., Zlatovská cesta 29, 911 37 Trenčín s platnosťou od 01.06.2020.

Usmernenie k poskytovaniu sociálnej služby v zariadeniach starostlivosti o deti do 3 rokov veku dieťaťa (jasle)

26. mája 2020 | Aktuality | Sociálna pomoc |
Oznam KORONAVÍRUS

V súvislosti s opatrením Úradu verejného zdravotníctva SR č. OLP/4204/2020 zo dňa 22.05.2020 dochádza ku zmene pri poskytovaní sociálnych služieb v zariadeniach starostlivosti o deti do 3 rokov veku dieťaťa (bývalé jasle) v čase mimoriadnej situácie spôsobenej ochorením COVID-19, po uvoľnení opatrení obnovením prevádzky.

RO 13/2020

25. mája 2020 | Dokument | Rozpočtové opatrenia

Rozpočtovým opatrením č.13/TSK/2020 sa vykonáva nasledovná zmena Rozpočtu TSK na roky 2020-2022 schváleného uznesením Zastupiteľstva TSK č. 384/2019 zo dňa 25.11.2019.

SOŠ J. A. Baťu Partizánske prijme do pracovného pomeru učiteľa odborných elektrotechnických predmetov

Stredná odborná škola Jána Antonína Baťu, Námestie SNP 5, Partizánske prijme do pracovného pomeru učiteľa odborných elektrotechnických predmetov.

Informatívna správa Zelené oči 2019

21. mája 2020 | Dokument | Zelené oči - dokumenty ku grantu

Informatívna správa o priebehu čerpania grantov v rámci environmentálneho grantového programu Zelené oči v roku 2019.

SOŠ Považská Bystrica - zámer priameho nájmu č. 2/2020

20. mája 2020 | Odpredaj, nájom majetku OvZP |
Zápisnica Čestné vyhlásenia

Zámer priameho nájmu majetku Trenčianskeho samosprávneho kraja v správe Strednej odbornej školy, Ul. slovenských partizánov 1129/49, 017 01 Považská Bystrica č. 2/2020 Stredná odborná škola, Ul. slovenských partizánov 1129/49, 017 01 Považská Bystrica v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín podľa § 9a, ods. 9 zákona č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov, zverejňuje zámer priameho nájmu svojho majetku.

CSS - Juh Trenčín prijme do pracovného pomeru pracovníka na pozíciu kuchár/kuchárka

Centrum sociálnych služieb - Juh Trenčín prijme do pracovného pomeru pracovníka na pozíciu kuchár/kuchárka.

SZŠ C. Šimurkovej Trenčín - vyhlásenie OVS č. 01/2020

19. mája 2020 | Odpredaj, nájom majetku OvZP |

Stredná zdravotnícka škola Celestíny Šimurkovej v Trenčíne Veľkomoravská 14, 911 34 Trenčín v súlade so zákonom č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v platnom znení vyhlasuje Obchodnú verejnú súťaž č. 01/2020 (ďalej len „obchodná verejná súťaž“ alebo „súťaž“) v zmysle platnej legislatívy, najmä podľa ustanovení § 281 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zá-konníka v platnom znení a vyzýva na podanie návrhov na uzatvorenie zmluvy o nájme nebytových priestorov.

SOŠ Dubnica nad Váhom - zámer priameho nájmu č. 5/2020 - zápisnica

19. mája 2020 | Dokument | Odpredaje majetku OvZP - Školstvo

Zápisnica z vyhodnotenia ponúk o najvhodnejší návrh na uzatvorenie zmluvy o nájme.

Záznam XXIII. rokovania Zastupiteľstva TSK z dňa 18.5.2020

V poradí XXIII. rokovanie Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja (Z TSK) v pondelok 18. mája 2020 na Úrade TSK v Trenčíne otvoril a viedol trenčiansky župan Jaroslav Baška. Videozáznam spustíte kliknutím na názov alebo na našom youtube VÚC Trenčín.

TSK- zámer priameho nájmu č. TSK/PN/1/2020 - záznam z otvárania obálok

18. mája 2020 | Dokument | Úradná tabuľa

Záznam z otvárania obálok doručených ponúk priameho nájmu č. TSK/PN/1/2020 na nájom prebytočného nehnuteľného majetku, konaného dňa 15.05.2020 o 10,00 hod.

SOŠ Dubnica nad Váhom - zámer priameho nájmu č. 4/2020 - zápisnica

18. mája 2020 | Dokument | Odpredaje majetku OvZP - Školstvo

Zápisnica z vyhodnotenia ponúk o najvhodnejší návrh na uzatvorenie zmluvy o nájme.

SOŠ J. A. Baťu Partizánske - zámer priameho nájmu č. 1/2020

18. mája 2020 | Odpredaj, nájom majetku OvZP |
Zápisnica Čestné vyhlásenia

Zámer priameho nájmu č. 1/2020 majetku Trenčianskeho samosprávneho kraja v správe Strednej odbornej školy Jána Antonína Baťu, Námestie SNP 5, 958 01 Partizánske Stredná odborná škola Jána Antonína Baťu, Námestie SNP 5, 958 01 Partizánske v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín podľa § 9a, ods.9 zákona č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov, zverejňuje zámer priameho nájmu svojho majetku.

Priamy prenos z XXIII. rokovania zasadnutia Zastupiteľstva TSK

18. mája 2020 | Aktuality | Samospráva

XXIII. rokovanie zasadnutie Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja 18.5.2020 od 13:00 hod. môžete sledovať na www.zastupitelstvo.sk alebo na youtube. Pozvánka s programom.

SOŠ strojnícka Považská Bystrica - zámer priameho nájmu č. 2/2020 - zápisnica

18. mája 2020 | Dokument | Odpredaje majetku OvZP - Školstvo

Zápisnica z vyhodnotenia ponúk o najvhodnejší návrh na uzatvorenie zmlúv o nájme.

<< < 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 > >>
Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK