Odoslanie formuláru bolo úspešné.
Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Oznámenia a dokumenty z činnosti VÚC

Oznamy a dokumenty zahŕňajú údaje z každodennej činnosti VÚC, ktoré sa týkajú kompetencií TSK. Na jednom mieste tak nájdete informácie z rôznych oblastí a ich sekcií spracované zamestnancami TSK a OvZP. Značka Aktuálne patrí k príslušnej sekcii.

TSK vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta Tútor (13 miest)

20. februára 2020 | Výberové konania |
Zápisnica

Trenčiansky samosprávny kraj vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta Tútor Pracovné miesto sa obsadzuje pre výkon činnosti tútora počas trvania projektu „Podpora zamestnateľnosti v regióne horná Nitra“ s miestom výkonu práce v okrese Prievidza.

TSK vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta Asistent projektového manažéra

20. februára 2020 | Výberové konania |
Zápisnica

Trenčiansky samosprávny kraj vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta Asistent projektového manažéra Pracovné miesto sa obsadzuje pre výkon činnosti asistenta projektového manažéra počas trvania projektu „Podpora zamestnateľnosti v regióne horná Nitra“ s miestom výkonu práce v okrese Prievidza.

TSK vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta Projektový manažér implementačnej jednotky horná Nitra (7 miest)

20. februára 2020 | Výberové konania |
Zápisnica

Trenčiansky samosprávny kraj vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta Projektový manažér implementačnej jednotky horná Nitra Pracovné miesto sa obsadzuje pre výkon činnosti projektového manažéra prípravy a implementácie projektov spolufinancovaných z európskych štrukturálnych a investičných fondov, štátneho rozpočtu a ďalších externých zdrojov so špecifickým zameraním na transformáciu uhoľného regiónu hornej Nitry počas trvania projektu „Lepší Trenčiansky kraj“ s miestom výkonu práce v okrese Prievidza.

TSK vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta Hlavný manažér implementačnej jednotky horná Nitra

20. februára 2020 | Výberové konania |
Zápisnica

Trenčiansky samosprávny kraj vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta Hlavný manažér implementačnej jednotky horná Nitra Pracovné miesto sa obsadzuje pre výkon činnosti projektového manažéra prípravy a implementácie projektov spolufinancovaných z európskych štrukturálnych a investičných fondov, štátneho rozpočtu a ďalších externých zdrojov so špecifickým zameraním na transformáciu uhoľného regiónu hornej Nitry počas trvania projektu „Lepší Trenčiansky kraj“ s miestom výkonu práce v okrese Prievidza.

SPŠ Dubnica nad Váhom - zámer priameho nájmu č. 2/2020

19. februára 2020 | Odpredaj, nájom majetku OvZP |
Zápisnica Čestné vyhlásenia

ZÁMER priameho nájmu majetku Trenčianskeho samosprávneho kraja v správe SPŠ Dubnica nad Váhom, Obrancov mieru 343/1, 018 41 Dubnica nad Váhom Číslo 2/2020 SPŠ Dubnica nad Váhom, Obrancov mieru 343/1, 018 41 Dubnica nad Váhom v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín podľa § 9a ods. 9 zákona č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer priameho nájmu svojho majetku.

Rozvojový program verejných prác TSK 2021 - 2023

13. marca 2020 | RPVP - verejné práce |

Trenčiansky samosprávny kraj spracoval pre Ministerstvo dopravy a výstavby SR Rozvojový program verejných prác TSK na roky 2021 - 2023.

TSK oznamuje otváranie obálok OVS č. TSK/001/2020 - N

18. februára 2020 | Odpredaj, nájom majetku |

Trenčiansky samosprávny kraj oznamuje otváranie obálok obchodnej verejnej súťaže č. TSK/001/2020/-N na nájom nebytových priestorov v administratívnej budove Trenčianskeho samosprávneho kraja, ul. K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín sa uskutoční dňa 24.02.2020 o 13.00 hod. v zasadačke Úradu TSK na 2.poschodí.

Pozvánka na školenie v systéme ITMS2014+

18. februára 2020 | Aktuality IPC |

Pozvánka Informačno-poradenské centrum pre EŠIF v Trenčianskom samosprávnom kraji v spolupráci s Úradom podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu si Vás dovoľujú pozvať na školenie: „Práca v systéme ITMS2014+ verejná časť “.

SOŠ Handlová - zámer priameho nájmu č. 6/2020

18. februára 2020 | Odpredaj, nájom majetku OvZP |
Zápisnica Čestné vyhlásenia

Zámer č. 6/2020 priameho nájmu majetku Trenčianskeho samosprávneho kraja v správe Strednej odbornej školy, Lipová 8, Handlová Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová podľa § 9a, ods. 9 zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer priameho nájmu majetku Trenčianskeho samosprávneho kraja v správe Strednej odbornej školy, Lipová 8, 972 51 Handlová.

SOŠ Handlová - zámer priameho nájmu č. 5/2020

18. februára 2020 | Odpredaj, nájom majetku OvZP |
Zápisnica Čestné vyhlásenia

Zámer č. 5/2020 priameho nájmu majetku Trenčianskeho samosprávneho kraja v správe Strednej odbornej školy, Lipová 8, Handlová Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová podľa § 9a, ods. 9 zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer priameho nájmu majetku Trenčianskeho samosprávneho kraja v správe Strednej odbornej školy, Lipová 8, 972 51 Handlová.

SOŠ Handlová - zámer priameho nájmu č. 4/2020

18. februára 2020 | Odpredaj, nájom majetku OvZP |
Zápisnica Čestné vyhlásenia

Zámer č. 4/2020 priameho nájmu majetku Trenčianskeho samosprávneho kraja v správe Strednej odbornej školy, Lipová 8, Handlová Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová podľa § 9a, ods. 9 zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer priameho nájmu majetku Trenčianskeho samosprávneho kraja v správe Strednej odbornej školy, Lipová 8, 972 51 Handlová.

SOŠ Handlová - zámer priameho nájmu č. 3/2020

17. februára 2020 | Odpredaj, nájom majetku OvZP |
Zápisnica Čestné vyhlásenia

Zámer č. 3/2020 priameho nájmu majetku Trenčianskeho samosprávneho kraja v správe Strednej odbornej školy, Lipová 8, Handlová Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová podľa § 9a, ods. 9 zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer priameho nájmu majetku Trenčianskeho samosprávneho kraja v správe Strednej odbornej školy, Lipová 8, 972 51 Handlová.

Zápisnica 13.2.2020 - I. zasadnutie pracovnej skupiny - dotácie TSK

17. februára 2020 | Dokument | Dotácie a príspevky TSK

Zápisnica zo zasadnutia pracovnej skupiny vo veci rozhodnutia o predložených žiadostiach o poskytnutie dotácie z rozpočtu TSK podľa VZN č. 12/2018 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja dňa 13.02.2020 o 11:30 hod.

Vynikajúci pedagóg Trenčianskeho kraja 2020

17. februára 2020 | Oznámenia a dokumenty z činnosti VÚC |

Pri príležitosti Dňa učiteľov, ktorý si pripomíname dňa 28. marca, bude Trenčiansky samosprávny kraj opäť oceňovať za dlhoročné úsilie a dosiahnuté pracovné úspechy vo vzdelávacom procese mládeže pedagógov
pôsobiacich v stredných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja.

RO 3/2020

17. februára 2020 | Dokument | Rozpočtové opatrenia

Zapracovanie Žiadosti o presun rozpočtových prostriedkov č.13/2020 a Žiadosti o zmenu účelu použitia rozpočtových prostriedkov č.14/2020 do Rozpočtu TSK na roky 2020-2022 schváleného uznesením Zastupiteľstva TSK č.384/2019 zo dňa 25.11.2019, pričom zostáva objem celkových výdavkov schváleného rozpočtu nezmenený.

TSK vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa/ky/ SZŠ Prievidza

17. februára 2020 | Výberové konania |

Trenčiansky samosprávny kraj vyhlasuje v súlade so zákonom č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákonom č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa/ky/ Stredná zdravotnícka škola, Vinohradnícka 8, Prievidza, so sídlom Vinohradnícka 8, 971 01 Prievidza.

TSK vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta referent oddelenia informatiky

14. februára 2020 | Výberové konania |
Zápisnica

Trenčiansky samosprávny kraj vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta Referent oddelenia informatiky Trenčianskeho samosprávneho kraja Pracovné miesto sa obsadzuje pre výkon činnosti referenta oddelenia informačných technológií na úrade Trenčianskeho samosprávneho kraja.

SOŠ Dubnica nad Váhom - zámer priameho nájmu č. 3/2020

14. februára 2020 | Odpredaj, nájom majetku OvZP |
Zápisnica Čestné vyhlásenia

Zámer priameho nájmu majetku Trenčianskeho samosprávneho kraja v správe Strednej odbornej školy, Bratislavská 439/18, 018 41 Dubnica nad Váhom – č. 3/2020 Stredná odborná škola, Bratislavská 439/18, 018 41 Dubnica nad Váhom podľa § 9a ods. 9 zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer priameho nájmu majetku Trenčianskeho samosprávneho kraja v správe Strednej odbornej školy, Bratislavská 439/18, 018 41 Dubnica nad Váhom.

SOŠ Dubnica nad Váhom - zámer priameho nájmu č. 2/2020

14. februára 2020 | Odpredaj, nájom majetku OvZP | Aktuálne

Zámer priameho nájmu majetku Trenčianskeho samosprávneho kraja v správe Strednej odbornej školy, Bratislavská 439/18, 018 41 Dubnica nad Váhom – č. 2/2020 Stredná odborná škola, Bratislavská 439/18, 018 41 Dubnica nad Váhom podľa § 9a ods. 9 zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer priameho nájmu majetku Trenčianskeho samosprávneho kraja v správe Strednej odbornej školy, Bratislavská 439/18, 018 41 Dubnica nad Váhom.

SOŠ Dubnica nad Váhom - zámer priameho nájmu č. 1/2020

14. februára 2020 | Odpredaj, nájom majetku OvZP | Aktuálne

Zámer priameho nájmu majetku Trenčianskeho samosprávneho kraja v správe Strednej odbornej školy, Bratislavská 439/18, 018 41 Dubnica nad Váhom – č. 1/2020 Stredná odborná škola, Bratislavská 439/18, 018 41 Dubnica nad Váhom podľa § 9a ods. 9 zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer priameho nájmu majetku Trenčianskeho samosprávneho kraja v správe Strednej odbornej školy, Bratislavská 439/18, 018 41 Dubnica nad Váhom.

Usmernenie hlavného hygienika SR v súvislosti s koronavirusom 2019-nCoV (prvá aktualizácia)

13. februára 2020 | Aktuality | Zdravotníctvo |
Oznam KORONAVÍRUS

Trenčiansky samosprávny kraj, odbor zdravotníctva a sociálnej pomoci informuje poskytovateľov zdravotnej starostlivosti o vydaní prvej aktualizácie Usmernenia hlavného hygienika Slovenskej republiky, ktoré sa týka akútneho respiračného syndrómu spôsobeného novým koronavírusom 2019-nCoV.

SOŠ strojnícka Považská Bystrica - zámer priameho nájmu č. 1/2020

12. februára 2020 | Odpredaj, nájom majetku OvZP |
Zápisnica Čestné vyhlásenia

Zámer priameho nájmu majetku Trenčianskeho samosprávneho kraja v správe SOŠ strojníckej, Športovcov 341/2, 017 49 Považská Bystrica č. 1/2020 SOŠ strojnícka, Športovcov 341/2, 017 49 Považská Bystrica v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín podľa § 9a, ods. 9 zákona NR SR č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov, zámer priameho nájmu svojho majetku.

Zameranie činnosti pre OvZP 2020

12. februára 2020 | Dokument | Civilna ochrana

Zameranie činnosti v oblasti bezpečnosti a obrany, v oblasti civilnej ochrany obyvateľstva a prípravy na seba ochranu a vzájomnú pomoc pre organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja je vypracované v súlade s aktuálnou potrebou zabezpečenia plnenia úloh vyplývajúcich z platnej legislatívy Slovenskej republiky, v súlade s §14a zákona č. 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisovako aj s „Výpisom z plánu hlavných úloh pre Trenčiansky samosprávny kraj z odboru krízového riadenia Okresného úradu Trenčín na rok 2020“, č. p.: OÚ-TN-OKR1-2020/005576-3 z 10.01.2020.

Oznámenie o zmene CP prímestskej autobusovej dopravy SAD Prievidza a. s. od 01.03.2020

12. februára 2020 | Oznámenia a zmeny SAD |

Oznámenie o zmene cestovných poriadkov prímestskej autobusovej dopravy, ktorú prevádzkuje dopravca SAD Prievidza a. s., Ciglianska cesta 1, 971 36 Prievidza s platnosťou od 01.03.2020 v zmysle žiadosti dopravcu zo dňa 05.02.2020.

<< < 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 > >>
Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK