Odoslanie formuláru bolo úspešné.
Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Oznámenia a dokumenty z činnosti VÚC

Oznamy a dokumenty zahŕňajú údaje z každodennej činnosti VÚC, ktoré sa týkajú kompetencií TSK. Na jednom mieste tak nájdete informácie z rôznych oblastí a ich sekcií spracované zamestnancami TSK a OvZP. Značka Aktuálne patrí k príslušnej sekcii.

Referent oddelenia zdravotníctva a humánnej farmácie TSK - zápisnica

08. októbra 2019 | Dokument | Úradná tabuľa

Zápisnica z výberového konania na funkciu Referent oddelenia zdravotníctva a humánnej farmácie Trenčianskeho samosprávneho kraja.

NsP Považská Bystrica - OVS 8/2019

08. októbra 2019 | Odpredaj, nájom majetku OvZP | Aktuálne

Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica IČO: 00 610 411, so sídlom: Nemocničná 986, 017 26 Považská Bystrica zast.: MUDr. Igorom Steinerom, MPH - riaditeľom V Y H L A S U J E Obchodnú verejnú súťaž /ďalej len „OVS“/, v súlade s ustanovením § 281 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, ako aj v súlade so Zásadami hospodárenia s majetkom Trenčianskeho samosprávneho kraja o najvýhodnejší návrh na uzatvorenie zmluvy o nájme nebytových priestorov, za týchto podmienok.

NsP Považská Bystrica - OVS 7/2019

08. októbra 2019 | Odpredaj, nájom majetku OvZP | Aktuálne

Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica IČO: 00 610 411, so sídlom: Nemocničná 986, 017 26 Považská Bystrica zast.: MUDr. Igorom Steinerom, MPH - riaditeľom V Y H L A S U J E Obchodnú verejnú súťaž /ďalej len „OVS“/, v súlade s ustanovením § 281 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, ako aj v súlade so Zásadami hospodárenia s majetkom Trenčianskeho samosprávneho kraja o najvýhodnejší návrh na uzatvorenie zmluvy o nájme nebytových priestorov, za týchto podmienok.

NsP Považská Bystrica - OVS 6/2019

08. októbra 2019 | Odpredaj, nájom majetku OvZP | Aktuálne

Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica IČO: 00 610 411, so sídlom: Nemocničná 986, 017 26 Považská Bystrica zast.: MUDr. Igorom Steinerom, MPH - riaditeľom V Y H L A S U J E Obchodnú verejnú súťaž /ďalej len „OVS“/, v súlade s ustanovením § 281 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, ako aj v súlade so Zásadami hospodárenia s majetkom Trenčianskeho samosprávneho kraja o najvýhodnejší návrh na uzatvorenie zmluvy o nájme nebytových priestorov, za týchto podmienok.

NsP Považská Bystrica - OVS 5/2019

08. októbra 2019 | Odpredaj, nájom majetku OvZP | Aktuálne

Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica IČO: 00 610 411, so sídlom: Nemocničná 986, 017 26 Považská Bystrica zast.: MUDr. Igorom Steinerom, MPH - riaditeľom V Y H L A S U J E Obchodnú verejnú súťaž /ďalej len „OVS“/, v súlade s ustanovením § 281 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, ako aj v súlade so Zásadami hospodárenia s majetkom Trenčianskeho samosprávneho kraja o najvýhodnejší návrh na uzatvorenie zmluvy o nájme nebytových priestorov, za týchto podmienok.

Prihlasovanie do súťaže „Euroškolák“ je spustené! Úrad TSK

07. októbra 2019 | Aktuality | Školstvo a šport |

Informačné centrum Europe Direct Trenčín v spolupráci s Trenčianskym samosprávnym krajom tradične vyhlasuje ďalší, v poradí už 6. ročník vedomostnej súťaže Euroškolák.

Pozvánka na školenie Implementácia projektov financovaných z EŠIF v oblasti vzdelávacích aktivít (mzdové výdavky)

07. októbra 2019 | Aktuality IPC |

Pozvánka na školenie Informačno-poradenské centrum TSK Vás pozýva na školenie Implementácia projektov financovaných z EŠIF v oblasti vzdelávacích aktivít (mzdové výdavky).

RO 19/2019

07. októbra 2019 | Dokument | Rozpočtové opatrenia

Zapracovanie Žiadosti o presun rozpočtových prostriedkov č.65/2019 a Žiadosti o zmenu účelu použitia rozpočtových prostriedkov č.64/2019 do Rozpočtu TSK na roky 2019-2021 schváleného uznesením Zastupiteľstva TSK č. 188/2018 zo dňa 26.11.2018, pričom zostáva objem celkových výdavkov schváleného rozpočtu nezmenený.

TSK oznamuje otváranie obálok obchodných verejných súťaží

03. októbra 2019 | Odpredaj, nájom majetku |

Trenčiansky samosprávny kraj oznamuje Otváranie obálok obchodných verejných súťaží na odpredaj nižšie uvedeného nehnuteľného majetku sa uskutoční dňa 08.10.2019 od 09.00 hod. v zasadačke Úradu TSK na 8. poschodí, K dolnej stanici 7282/20A, Trenčín.

Školenia pre žiadateľov k 4. výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok

Žilinský samosprávny kraj ako Správca Fondu malých projektov z Programu Interreg V-A SK-CZ organizuje semináre pre žiadateľov k aktuálne vyhlásenej výzve.

Október 2019

02. októbra 2019 | Dokument | Zoznam čakateľov a voľných miest v ZSS TSK

Zoznam čakateľov o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby a evidovaných voľných miest v ZSS v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK k 01.10.2019 - spolu 334 žiadateľov.

Majetkové priznanie poslancov za rok 2018

02. októbra 2019 | Majetkové priznania poslancov TSK |

Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov verejných funkcionárov za rok 2018.

TSK vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta manažér kontroly verejného obstarávania oddelenia implementácie projektov SO pre IROP

01. októbra 2019 | Výberové konania | Aktuálne

Trenčiansky samosprávny kraj vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta Manažér kontroly verejného obstarávania Oddelenia implementácie projektov Sprostredkovateľského orgánu pre Integrovaný regionálny operačný program.

TSK vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta referent oddelenia sociálnej pomoci

01. októbra 2019 | Výberové konania | Aktuálne

Trenčiansky samosprávny kraj vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta Referent oddelenia sociálnej pomoci - zastupovanie počas MD a RD.

SOŠ Handlová - zámer priameho nájmu č. 8/2019 - zápisnica

01. októbra 2019 | Dokument | Odpredaje majetku OvZP - Školstvo

Zápisnica z vyhodnotenia ponúk o najvhodnejší návrh na uzatvorenie zmluvy o nájme.

Rekonštrukcia cesty č. II/517 Považská Bystrica -most Orlové - Domaniža - I. etapa

27. septembra 2019 | Aktuality | Doprava |

Okresný dopravný inšpektorát OR PZ v Považskej Bystrici upozorňuje motoristickú verejnosť, že v súvislosti s výraznými dopravnými obmedzeniami, ktoré sú v meste Považská Bystrica na ceste II/517 v km 0,000 až 0,830 v úseku cesty Orlovský most ((v rámci realizácie stavby „Rekonštrukcia cesty č. II/517 Považská Bystrica (most Orlové) - Domaniža - I. etapa“))

SOŠ Prievidza - vyhlásenie OVS č. 6/2019

27. septembra 2019 | Odpredaj, nájom majetku OvZP | Aktuálne

Stredná odborná škola, T. Vansovej 32, 971 01 Prievidza v súlade so zákonom č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v platnom znení vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž č. 6/2019 (ďalej len súťaž) v zmysle platnej legislatívy, najmä podľa ustanovení § 281 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení a vyzýva na podanie návrhov na uzatvorenie zmluvy o nájme nebytových priestorov.

SOŠ Prievidza - vyhlásenie OVS č. 5/2019

27. septembra 2019 | Odpredaj, nájom majetku OvZP | Aktuálne

Stredná odborná škola, T. Vansovej 32, 971 01 Prievidza v súlade so zákonom č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v platnom znení vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž č. 5/2019 (ďalej len súťaž) v zmysle platnej legislatívy, najmä podľa ustanovení § 281 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení a vyzýva na podanie návrhov na uzatvorenie zmluvy o nájme nebytových priestorov.

SOŠ Prievidza - vyhlásenie OVS č. 4/2019

27. septembra 2019 | Odpredaj, nájom majetku OvZP | Aktuálne

Stredná odborná škola, T. Vansovej 32, 971 01 Prievidza v súlade so zákonom č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v platnom znení vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž č. 4/2019 (ďalej len súťaž) v zmysle platnej legislatívy, najmä podľa ustanovení § 281 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení a vyzýva na podanie návrhov na uzatvorenie zmluvy o nájme nebytových priestorov.

SPŠ Dubnica nad Váhom - zámer priameho nájmu č. 5/2019

27. septembra 2019 | Odpredaj, nájom majetku OvZP |
Čestné vyhlásenia

Zámer priameho nájmu majetku Trenčianskeho samosprávneho kraja v správe Strednej priemyselnej školy, Obrancov mieru 343/1, 018 41 Dubnica nad Váhom Číslo 5/2019 Stredná priemyselná škola, Obrancov mieru 343/1, 018 41 Dubnica nad Váhom v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín podľa § 9a ods. 9 zákona č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer priameho nájmu svojho majetku.

SOŠ Prievidza ponúka miesto na pracovnú pozíciu školský špeciálny pedagóg

25. septembra 2019 | Voľne pracovné miesta na OvZP TSK |

Stredná odborná škola, T. Vansovej 32, Prievidza, so sídlom T. Vansovej 32, 971 01  Prievidza ponúka miesto na pracovnú pozíciu školský špeciálny pedagóg.

SOŠ Handlová - zámer priameho nájmu č. 9/2019

24. septembra 2019 | Odpredaj, nájom majetku OvZP |
Zápisnica Čestné vyhlásenia

Zámer č. 9/2019 priameho nájmu majetku Trenčianskeho samosprávneho kraja v správe Strednej odbornej školy, Lipová 8, Handlová Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová podľa § 9a, ods. 9 zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer priameho nájmu majetku Trenčianskeho samosprávneho kraja v správe Strednej odbornej školy, Lipová 8, 972 51 Handlová.

SOŠOS Nové Mesto n/V - vyhlásenie OVS č. SOŠOaS/NM/011/2019 - zápisnica

24. septembra 2019 | Dokument | Odpredaje majetku OvZP - Školstvo

Zápisnica z vyhodnotenia ponúk o najvhodnejší návrh na uzatvorenie zmluvy o nájme.

<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>
Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK