Odoslanie formuláru bolo úspešné.
Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Oznámenia a dokumenty z činnosti VÚC

Oznamy a dokumenty zahŕňajú údaje z každodennej činnosti VÚC, ktoré sa týkajú kompetencií TSK. Na jednom mieste tak nájdete informácie z rôznych oblastí a ich sekcií spracované zamestnancami TSK a OvZP. Značka Aktuálne patrí k príslušnej sekcii.

SOŠ obchodu a služieb Nové Mesto nad Váhom - zámer priameho nájmu č. SOŠOaS/NM/003/2020 - zápisnica

02. júna 2020 | Dokument | Odpredaje majetku OvZP - Školstvo

Zápisnica z vyhodnotenia ponúk o najvhodnejší návrh na uzatvorenie zmluvy o nájme.

SOŠ J. A. Baťu Partizánske prijme do pracovného pomeru majstra odbornej výchovy elektrotechnických predmetov

02. júna 2020 | Voľne pracovné miesta na OvZP TSK | Aktuálne

Stredná odborná škola Jána Antonína Baťu, Námestie SNP 5, Partizánske prijme do pracovného pomeru majstra odbornej výchovy elektrotechnických predmetov.

SOŠ J. A. Baťu Partizánske prijme do pracovného pomeru učiteľa obuvníckych a modelárskych predmetov

02. júna 2020 | Voľne pracovné miesta na OvZP TSK | Aktuálne

Stredná odborná škola Jána Antonína Baťu, Námestie SNP 5, Partizánske prijme do pracovného pomeru učiteľa obuvníckych a modelárskych predmetov.

Manažér prípravy a implementácie projektov v oblasti environmentálnej výchovy - zápisnica

02. júna 2020 | Dokument | Úradná tabuľa

Zápisnica z výberového konania na funkciu Manažér prípravy a implementácie proj ektov v oblasti environmentálnej výchovy.

SK-CERT Bezpečnostné varovanie V20200528-01 - Zraniteľnosti Apple produktov

01. júna 2020 | Kybernetická bezpečnosť |

Spoločnosť Apple vydala bezpečnostné aktualizácie na portfólio svojich produktov, ktoré opravujú viacero bezpečnostných zraniteľností. Najzávažnejšie bezpečnostné zraniteľnosti umožňujú vzdialenému, neautentifikovanému útočníkovi vykonať škodlivý kód s následkom úplného narušenia dôvernosti, integrity a dostupnosti systému.

Jún 2020

01. júna 2020 | Dokument | Zoznam čakateľov a voľných miest v ZSS TSK

Zoznam čakateľov o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby a evidovaných voľných miest v ZSS v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK k 01.06.2020 - spolu 375 žiadateľov.

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v oblasti podpory regionálneho rozvoja

01. júna 2020 | Vyhlásené výzvy |

Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu vyhlásil Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v oblasti podpory regionálneho rozvoja s kódom 6407/2020/OSMRR.

Asistent finančného manažéra - zápisnica

01. júna 2020 | Dokument | Úradná tabuľa

Zápisnica z výberového konania na funkciu Asistent finančného manažéra.

TSK vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta referent oddelenia zdravotníctva a humánnej farmácie - zastupovanie MD a RD

01. júna 2020 | Výberové konania |
Zápisnica

Trenčiansky samosprávny kraj vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta Referent oddelenia zdravotníctva a humánnej farmácie Trenčianskeho samosprávneho kraja (pracovný pomer na dobu určitú - zastupovanie počas MD a RD).

TSK vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta referent oddelenia školstva, kultúry, mládeže a športu

01. júna 2020 | Výberové konania |
Zápisnica

Trenčiansky samosprávny kraj vyhlasuje v súlade so zákonom č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákonom č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov výberové konanie na obsadenie miesta Referent oddelenia školstva, kultúry, mládeže a športu Trenčianskeho samosprávneho kraja.

TSK vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta Manažér kontroly verejného obstarávania oddelenia implementácie projektov SO pre IROP

01. júna 2020 | Výberové konania |

Trenčiansky samosprávny kraj vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta Manažér kontroly verejného obstarávania Oddelenia implementácie projektov Sprostredkovateľského orgánu pre Integrovaný regionálny operačný program.

Referent oddelenia informatiky - zápisnica

01. júna 2020 | Dokument | Úradná tabuľa

Zápisnica z výberového konania na funkciu Referent oddelenia informatiky pre výkon činnosti informatických služieb na oddelení informatiky TSK.

Od 1. júna sa spustí druhá vlna aktivácie elektronických schránok pre právnické osoby. Dotkne sa viac ako 78-tisíc právnických osôb mimo obchodného registra

Bratislava, 28. mája 2020 – Po aktivácií štátnych e-schránok pre právnické osoby zapísané v obchodnom registri (ORSR), prichádza druhá vlna ich aktivácie, týkajúca sa tentoraz právnických osôb, zapísaných v iných registroch ako ORSR.

Určenie najvyššieho počtu žiakov prvého ročníka stredných škôl v územnej pôsobnosti Trenčianskeho kraja pre prijímacie konanie v školskom roku 2021/2022

Trenčiansky samosprávny kraj v súlade s § 31 ods. 2 zákona č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 61/2015 Z. z.“) určuje do 15. novembra pre každú strednú školu vo svojej územnej pôsobnosti najvyšší počet žiakov prvého ročníka v dennej forme štúdia v členení na jednotlivé študijné odbory alebo na jednotlivé učebné odbory, financovaných podľa zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov pre prijímacie konanie pre školský rok 2021/2022.

Trenčianske múzeum v Trenčíne - Obchodná verejná súťaž č. 2/2020

29. mája 2020 | Odpredaj, nájom majetku OvZP |
Zápisnica Čestné vyhlásenia

Trenčianske múzeum v Trenčíne Mierové námestie 46, 912 50 Trenčín, Zastúpené riaditeľom Mgr. Petrom Martiniskom (ďalej len „Vyhlasovateľ“) vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na prenájom pozemku na Trenčianskom hrade, kat. úz. Trenčín, parc. č. 1186/1,2,4-46 v zmysle § 281 a nasl. Obchodného zákonníka, § 9a ods. 9 zákona č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov, zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov a čl. 20 a nasl. Zásad hospodárenia s majetkom Trenčianskeho samosprávneho kraja z júla 2014 v znení dodatku č. 3.

Zmena Rozpočtu TSK na roky 2020 - 2022 (1. zmena)

29. mája 2020 | Rozpočet TSK |

Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 18.5.2020 schválilo uznesením č. 461/2020 Návrh na Zmenu Rozpočtu TSK na roky 2020-2022 (1.zmena).

Záverečný účet za rok 2019

29. mája 2020 | Záverečný účet |

Záverečný účet Trenčianskeho samosprávneho kraja za rok 2019 bol schválený Z TSK uznesením č. 459/2020 zo dňa 18.5.2020. Je zavŕšením rozpočtového procesu a vyjadruje výsledky hospodárenia za sledované obdobie na úseku Dopravy, Zdravotníctva, Kultúrnych služieb, Vzdelávania, Sociálneho zabezpečenia a na Úrade TSK.

Určenie najvyššieho počtu žiakov prvého ročníka stredných škôl v územnej pôsobnosti Trenčianskeho kraja pre prijímacie konanie v školskom roku 2020/2021

Trenčiansky samosprávny kraj v súlade s § 31 ods. 2 zákona č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 61/2015 Z. z.“) určuje do 15. novembra pre každú strednú školu vo svojej územnej pôsobnosti najvyšší počet žiakov prvého ročníka v dennej forme štúdia v členení na jednotlivé študijné odbory alebo na jednotlivé učebné odbory, financovaných podľa zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov pre prijímacie konanie pre školský rok 2020/2021.

RO 14/2020

28. mája 2020 | Dokument | Rozpočtové opatrenia

Zapracovanie Žiadosti o presun rozpočtových prostriedkov č. 40/2020 Rozpočtu TSK na roky 2020-2022 schváleného uznesením Zastupiteľstva TSK č.384/2019 zo dňa 25.11.2019, pričom zostáva objem celkových výdavkov schváleného rozpočtu nezmenený.

Výzva zameraná na Zvýšenie podielu obnoviteľných zdrojov energie na hrubej konečnej energetickej spotrebe SR s kódom OPKZP-PO4-SC411-2020-63

27. mája 2020 | Vyhlásené výzvy |

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia vyhlasuje Výzvu zameranú na Zvýšenie podielu obnoviteľných zdrojov energie na hrubej konečnej energetickej spotrebe SR s kódom OPKZP-PO4-SC411-2020-63.

Oznámenie o zmene CP prímestskej autobusovej dopravy SAD Prievidza a. s. od 01.06.2020

26. mája 2020 | Oznámenia a zmeny SAD |

Oznámenie o zmene cestovných poriadkov prímestskej autobusovej dopravy, ktorú prevádzkuje dopravca SAD Prievidza a. s., Ciglianska cesta 1, 971 36 Prievidza s platnosťou od 01.06.2020.

Oznámenie o zmene CP prímestskej autobusovej dopravy SAD Trenčín a. s. od 01.06.2020

26. mája 2020 | Oznámenia a zmeny SAD |

Oznámenie o zmene cestovných poriadkov prímestskej autobusovej dopravy, ktorú prevádzkuje dopravca SAD Trenčín a. s., Zlatovská cesta 29, 911 37 Trenčín s platnosťou od 01.06.2020.

Usmernenie k poskytovaniu sociálnej služby v zariadeniach starostlivosti o deti do 3 rokov veku dieťaťa (jasle)

26. mája 2020 | Aktuality | Sociálna pomoc |
Oznam KORONAVÍRUS

V súvislosti s opatrením Úradu verejného zdravotníctva SR č. OLP/4204/2020 zo dňa 22.05.2020 dochádza ku zmene pri poskytovaní sociálnych služieb v zariadeniach starostlivosti o deti do 3 rokov veku dieťaťa (bývalé jasle) v čase mimoriadnej situácie spôsobenej ochorením COVID-19, po uvoľnení opatrení obnovením prevádzky.

RO 13/2020

25. mája 2020 | Dokument | Rozpočtové opatrenia

Rozpočtovým opatrením č.13/TSK/2020 sa vykonáva nasledovná zmena Rozpočtu TSK na roky 2020-2022 schváleného uznesením Zastupiteľstva TSK č. 384/2019 zo dňa 25.11.2019.

SOŠ J. A. Baťu Partizánske prijme do pracovného pomeru učiteľa odborných elektrotechnických predmetov

Stredná odborná škola Jána Antonína Baťu, Námestie SNP 5, Partizánske prijme do pracovného pomeru učiteľa odborných elektrotechnických predmetov.

<< < 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 > >>
Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK