Odoslanie formuláru bolo úspešné.
Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Oznámenia a dokumenty z činnosti VÚC

Oznamy a dokumenty zahŕňajú údaje z každodennej činnosti VÚC, ktoré sa týkajú kompetencií TSK. Na jednom mieste tak nájdete informácie z rôznych oblastí a ich sekcií spracované zamestnancami TSK a OvZP. Značka Aktuálne patrí k príslušnej sekcii.

TSK vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta Manažér prípravy a implementácie projektov v oblasti environmentálnej výchovy (2 miesta)

02. marca 2020 | Výberové konania |
Zápisnica

Trenčiansky samosprávny kraj vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta Manažér prípravy a implementácie projektov v oblasti environmentálnej výchovy - 2 miesta.

TSK vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta Analytik regionálnych dát (2 miesta)

02. marca 2020 | Výberové konania |
Zápisnica

Trenčiansky samosprávny kraj vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta Analytik regionálnych dát - 2 miesta.

TSK vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta referent oddelenia stratégie regionálneho rozvoja a implementácie projektov

02. marca 2020 | Výberové konania |
Zápisnica

Trenčiansky samosprávny kraj vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta Referent oddelenia stratégie regionálneho rozvoja a implementácie projektov.

TSK vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta Manažér procesu projektového riadenia

02. marca 2020 | Výberové konania |

Trenčiansky samosprávny kraj vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta Manažér procesu projektového riadenia.

TSK vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta Administrátor dopravného modelu

02. marca 2020 | Výberové konania |

Trenčiansky samosprávny kraj vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta Administrátor dopravného modelu Pracovné miesto sa obsadzuje pre výkon činnosti administrátora inovovaného nástroja plánovania v oblasti dopravy počas trvania projektu „Lepší Trenčiansky kraj“.

Pozvánka na komisiu dopravy 2.3.2020

28. februára 2020 | Dokument | Dokumenty - komisia dopravy

Pozvanka na 15. zasadnutie Komisie dopravy pri Zastupiteľstve Trenčianskeho samosprávneho kraja, ktoré sa uskutoční 02. marca 2020 o 10.00 h (pondelok) na Úrade TSK, zasadačka č. 624 na 6. nadzemnom podlaží, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín.

Pozvánka na komisiu sociálnej pomoci a zdravotníctva 2.3.2020

28. februára 2020 | Dokument | Dokumenty - komisia sociálnej pomoci a zdravotníctva

Pozvánka na zasadnutie Komisie sociálnej pomoci a zdravotníctva pri Zastupiteľstve Trenčianskeho samosprávneho kraja, ktoré sa uskutoční v pondelok 2. marca 2020 o 14.00 h. v priestoroch Trenčianskeho samosprávneho kraja, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín, zasadacia miestnosť č. 524 (5. nadzemné podlažie).

Pozvánka na komisiu školstva, kultúry, mládeže a športu 4.3.2020

Pozvánka na zasadnutie Komisie školstva, kultúry, mládeže a športu pri Zastupiteľstve Trenčianskeho samosprávneho kraja (ďalej len „komisia“), ktoré sa uskutoční dňa 04. marca 2020 (streda) o 09.00 h v priestoroch Trenčianskeho samosprávneho kraja, K dolnej stanici 7282/20A, Trenčín, zasadacia miestnosť č. 524 (5. poschodie).

Pozvánka na komisiu regionálneho rozvoja a cestovného ruchu 2.3.2020

Pozvánka na zasadnutie Komisie regionálneho rozvoja a cestovného ruchu pri Zastupiteľstve Trenčianskeho samosprávneho kraja, ktoré sa uskutoční v pondelok dňa 2.3.2020 o 12:00 h v priestoroch Úradu Trenčianskeho samosprávneho kraja v Trenčíne (Administratívna budova TSK, zasadačka č.724).

Pozvánka na komisiu pre financie rozpočet a investície 5.3.2020

Pozvánka na II. zasadnutie Komisie pre financie rozpočet a investície pri Zastupiteľstve Trenčianskeho samosprávneho kraja, ktoré sa uskutoční vo štvrtok 5. marca o 10,00 h v zasadačke č. 624, 6. poschodie budovy sídla TSK.

NsP Myjava - OVS 1/2020

28. februára 2020 | Odpredaj, nájom majetku OvZP | Aktuálne

Nemocnica s poliklinikou Myjava IČO: 00610721, so sídlom: Staromyjavská 59, 907 01 Myjava Zast.: MUDr. Henrich Gašparík, PhD., riaditeľ NsP Myjava VYHLASUJE Obchodnú verejnú súťaž /ďalej len ,,OVS“/, v súlade s ustanovením § 281 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, ako aj v súlade so Zásadami hospodárenia s majetkom Trenčianskeho samosprávneho kraja o najvhodnejší návrh na uzatvorenie zmluvy o nájme nebytových priestorov, za týchto podmienok.

Spojená škola Púchov - zámer priameho nájmu č. 1/2020

27. februára 2020 | Dokument | Odpredaje majetku OvZP - Školstvo

Zápisnica z vyhodnotenia ponúk o najvhodnejší návrh na uzatvorenie zmluvy o nájme.

Gymnázium M. R. Štefánika - vyhlásenie OVS č. 01/2020 - zápisnica

27. februára 2020 | Dokument | Odpredaje majetku OvZP - Školstvo

Zápisnica z vyhodnotenia obchodnej verejnej súťaže č. 01/2020 na uzavretie zmluvy o nájme nebytových priestorov.

Zápisnica k TSK OVS 23.01.2020 do 24.02.2020

27. februára 2020 | Dokument | Odpredaje majetku TSK

Zápisnica Trenčiansky samosprávny vyhlásil podľa ustanovení § 281-288 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších právnych predpisov „Obchodné verejné súťaže na odpredaj prebytočného nehnuteľného majetku“ v termíne od 23.01.2020 do 24.02.2020 do 10.00 hod.

Záznam z otvárania obálok zameru na nájom majetku na základe OVS - č. TSK/001/2020-N

27. februára 2020 | Dokument | Úradná tabuľa

Záznam z otvárania obálok doručených ponúk Obchodnej verejnej súťaže na nájom majetku TSK – „Nájom nebytových priestorov v administratívnej budove TSK, K dolnej stanici 7282/20A – OVS č. TSK/001/2020-N (ďalej len ,,OVS“), konaného dňa 24.02.2020 o 13.00 h. na Úrade Trenčianskeho samosprávneho kraja.

Pozvánka na komisiu legislatívno-právnu 4.3.2020

27. februára 2020 | Dokument | Dokumenty - komisia legislatívno - právna

Pozývame Vás týmto na 14. zasadnutie Komisie legislatívno – právnej pri Zastupiteľstve Trenčianskeho samosprávneho kraja, ktoré sa uskutoční v stredu 04. marca 2020 o 13,30 hod. v zasadačke č. 823, 8. poschodie budovy sídla TSK.

RO 4/2020

27. februára 2020 | Dokument | Rozpočtové opatrenia

Rozpočtovým opatrením č. 4/TSK/2020 sa vykonáva nasledovná zmena Rozpočtu TSK na roky 2020-2022 schváleného uznesením Zastupiteľstva TSK č. 384/2019 zo dňa 25.11.2019.

Pozvánka komisie na ochranu verejného záujmu 9.3.2020

Dovoľujem si Vás pozvať na zasadnutie Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone verejnej funkcie, ktorá sa uskutoční dňa: 09. marca 2020 o 11.30h na Úrade Trenčianskeho samosprávneho kraja v kancelárii hlavného kontrolóra č. 366.

Priemerné bežné výdavky a priemerné skutočne dosiahnuté príjmy z platenia úhrad za sociálnu službu za rok 2019

Priemerné bežné výdavky, priemerné skutočne dosiahnuté príjmy z platenia úhrad za sociálnu službu a priemerné  príjmy z úhrady ošetrovateľskej starostlivosti na základe verejného zdravotného poistenia za rok 2019

SOŠ obchodu a služieb Púchov - vyhlásenie OVS č. 3/2020

24. februára 2020 | Odpredaj, nájom majetku OvZP |
Zápisnica Čestné vyhlásenia

Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. 1. mája 1264, Púchov, IČO: 00158569, v súlade so zákonom č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v platnom znení v y h l a s u j e obchodnú verejnú súťaž č. 3/2020 (ďalej len „OVS“) v súlade s ustanovením § 281 a násl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení, v súlade so Zásadami hospodárenia s majetkom Trenčianskeho samosprávneho kraja a vyzýva na podanie návrhov na uzatvorenie zmluvy o nájme nebytových priestorov.

SOŠ Handlová - zámer priameho nájmu č. 2/2020 - zápisnica

24. februára 2020 | Dokument | Odpredaje majetku OvZP - Školstvo

Zápisnica z vyhodnotenia ponúk o najvhodnejší návrh na uzatvorenie zmluvy o nájme.

SOŠ Handlová - zámer priameho nájmu č. 2/2020 - čestné vyhlásenia

24. februára 2020 | Dokument | Odpredaje majetku OvZP - Školstvo

Čestné vyhlásenia členov komisie.

TSK vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa/ky/ OA Považská Bystrica

24. februára 2020 | Výberové konania |

Trenčiansky samosprávny kraj vyhlasuje v súlade so zákonom č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákonom č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa/ky/ Obchodná akadémia, Jesenského 259/6, Považská Bystrica, so sídlom Jesenského 259/6, 017 44 Považská Bystrica.

TSK oznamuje Otváranie obálok obchodných verejných súťaží na odpredaj nehnuteľného majetku

20. februára 2020 | Odpredaj, nájom majetku |

Trenčiansky samosprávny kraj oznamuje Otváranie obálok obchodných verejných súťaží na odpredaj nižšie uvedeného nehnuteľného majetku sa uskutoční dňa 25.02.2020 od 13.00 hod. v zasadačke Úradu TSK na 8. poschodí.

<< < 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 > >>
Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK