Odoslanie formuláru bolo úspešné.
Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Oznámenia a dokumenty z činnosti VÚC

Oznamy a dokumenty zahŕňajú údaje z každodennej činnosti VÚC, ktoré sa týkajú kompetencií TSK. Na jednom mieste tak nájdete informácie z rôznych oblastí a ich sekcií spracované zamestnancami TSK a OvZP. Značka Aktuálne patrí k príslušnej sekcii.

CSS – Jesienka Myjava prijme do pracovného pomeru pracovníka na pracovné miesto opatrovateľ / opatrovateľka

29. januára 2020 | Voľne pracovné miesta na OvZP TSK | Aktuálne

Centrum sociálnych služieb – Jesienka Myjava prijme do pracovného pomeru pracovníka na pracovné miesto opatrovateľ / opatrovateľka.

Gymnázium M. R. Štefánika Nové Mesto nad Váhom - vyhlásenie OVS č. 01/2020

29. januára 2020 | Odpredaj, nájom majetku OvZP | Aktuálne

Obchodná verejná súťaž na prenájom nebytových priestorov č. 01/2020 Gymnázium M.R. Štefánika, Športová 41, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, zastúpené riaditeľom školy Mgr. Jánom Pavlíčkom Vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž č. 01/2020 v zmysle § 281 a nasl. Obchodného zákonníka, § 9a ods. 9 zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov, zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov a Zásad hospodárenia s majetkom Trenčianskeho samosprávneho kraja v platnom znení.

SOŠ obchodu a služieb Nové Mesto nad Váhom - zámer priameho nájmu č. SOŠOaS/NM/001/2020

29. januára 2020 | Odpredaj, nájom majetku OvZP | Aktuálne
Zámer č. SOŠOaS/NM/001/2020 priameho nájmu majetku Trenčianskeho samosprávneho kraja v správe Strednej odbornej školy obchodu a služieb, Piešťanská 2262/80, Nové Mesto nad Váhom Stredná odborná škola obchodu a služieb, Piešťanská 2262/80, Nové Mesto nad Váhom podľa § 9a, ods. 9 zákona č.446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer priameho nájmu majetku TSK v správe SOŠOaS, Piešťanská 2262/80, 915 01 Nové Mesto nad Váhom.

SPŠ Myjava - vyhlásenie OVS č. 1/2019 - zápisnica

28. januára 2020 | Dokument | Odpredaje majetku OvZP - Školstvo

Zápisnica z otvárania obálok OVS č. 1/2019 a vyhodnotenia ponúk o najvyššiu ponúknutú odplatu za odkúpenie hnuteľného majetku na uzatvorenie kúpnej zmluvy.

SPŠ Myjava - vyhlásenie OVS č. 1/2019 - čestné vyhlásenia

28. januára 2020 | Dokument | Odpredaje majetku OvZP - Školstvo

Čestné vyhlásenia členov komisie.

Záznam XXI. rokovania Zastupiteľstva TSK z dňa 27.1.2020

V poradí XXI. rokovanie Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja (Z TSK) v pondelok 27. januára 2020 na Úrade TSK v Trenčíne otvoril a viedol trenčiansky župan Jaroslav Baška. Videozáznam spustíte kliknutím na názov alebo aj na našom youtube VÚC Trenčín.

Priamy prenos z XXI. rokovania zasadnutia Zastupiteľstva TSK

27. januára 2020 | Aktuality | Samospráva

XXI. rokovanie zasadnutie Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja 27.1.2020 od 13:00 hod. môžete sledovať na www.zastupitelstvo.sk alebo na youtube. Pozvánka s programom.

SOŠ obchodu a služieb Trenčín prijme do pracovného pomeru na miesto všeobecný účtovník

27. januára 2020 | Voľne pracovné miesta na OvZP TSK |

SOŠ obchodu a služieb, Ul. P. Jilemnického 24, 912 50 Trenčín prijme do pracovného pomeru na miesto všeobecný účtovník.

Oznámenie o zmene CP prímestskej autobusovej dopravy SAD Prievidza a. s. od 01.02.2020

24. januára 2020 | Oznámenia a zmeny SAD |

Oznámenie o zmene cestovných poriadkov prímestskej autobusovej dopravy, ktorú prevádzkuje dopravca SAD Prievidza a. s., Ciglianska cesta 1, 971 36 Prievidza s platnosťou od 01.02.2019, v zmysle žiadosti dopravcu zo dňa 13.01.2020.

SOŠ obchodu a služieb Trenčín prijme do pracovného pomeru upratovačku

24. januára 2020 | Voľne pracovné miesta na OvZP TSK | Aktuálne

SOŠ obchodu a služieb, Ul. P. Jilemnického 24, 911 50 Trenčín prijme do pracovného pomeru upratovačku.

Spojená škola Púchov - vyhlásenie OVS č. 1/2020

24. januára 2020 | Odpredaj, nájom majetku OvZP | Aktuálne

Spojená škola, I. Krasku 491, 020 32 Púchov, IČO: 52439585, zastúpená Ing. Lenkou Jancíkovou, poverenou riadením v y h l a s u j e v súlade s ustanovením § 281 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení a v súlade so Zásadami hospodárenia s majetkom Trenčianskeho samosprávneho kraja obchodnú verejnú súťaž č. 1/2020 (ďalej len „OVS“ alebo „súťaž“) o najvhodnejší návrh na uzatvorenie zmluvy o nájme nebytových priestorov za týchto podmienok.

Údržbár - strážnik TSK - zápisnica

23. januára 2020 | Dokument | Úradná tabuľa

Zápisnica z výberového konania na funkciu Údržbár – strážnik Trenčianskeho samosprávneho kraja.

Investičné akcie TSK a OvZP 2020

Register investičných akcií TSK a OvZP na rok 2020.

TSK vyhlasuje OVS na odpredaj prebytočného nehnuteľného majetku od 23.01.2020 do 24.02.2020

23. januára 2020 | Odpredaj, nájom majetku | Aktuálne

Trenčiansky samosprávny vyhlasuje Obchodnú verejnú súťaž na odpredaj prebytočného nehnuteľného majetku od 23.01.2020 do 24.02.2020 do 10.00 hod.

Usmernenie hlavného hygienika SR týkajúce sa akútneho respiračného syndrómu spôsobeného novým koronavirusom 2019-nCoV

23. januára 2020 | Aktuality | Zdravotníctvo |

Trenčiansky samosprávny kraj, odbor zdravotníctva a sociálnej pomoci informuje poskytovateľov zdravotnej starostlivosti o vydaní Usmernenia hlavného hygienika Slovenskej republiky, ktoré sa týka akútneho respiračného syndrómu spôsobeného novým koronavírusom 2019-nCoV.

SŠŠ Trenčín prijme do zamestnania na pracovnú pozíciu šofér

20. januára 2020 | Voľne pracovné miesta na OvZP TSK | Aktuálne

Stredná športová škola, Kožušnícka 2, 91105 Trenčín prijme do zamestnania na pracovnú pozíciu šofér.

SŠŠ Trenčín prijme do zamestnania na pracovnú pozíciu kuchár/kuchárka pre špecifickú prípravu jedál pre športovcov

20. januára 2020 | Voľne pracovné miesta na OvZP TSK | Aktuálne

Stredná športová škola, Kožušnícka 2, 91105 Trenčín prijme do zamestnania na pracovnú pozíciu : kuchár/kuchárka pre špecifickú prípravu jedál pre športovcov

SŠŠ Trenčín prijme do zamestnania na pracovnú pozíciu 3 miest kuchár/kuchárka

20. januára 2020 | Voľne pracovné miesta na OvZP TSK | Aktuálne

Stredná športová škola, Kožušnícka 2, 91105 Trenčín prijme do zamestnania na pracovnú pozíciu: kuchár/kuchárka - 3 pracovné pozície.

Referent odd. správy a riadenia škôl a školských zariadení - zápisnica

20. januára 2020 | Dokument | Úradná tabuľa

Zápisnica z výberového konania na funkciu Referent oddelenia správy a riadenia škôl a školských zariadení Trenčianskeho samosprávneho kraja.

TSK oznamuje otváranie obálok priameho nájmu č. TSK/PN/1/2019

20. januára 2020 | Odpredaj, nájom majetku |

Otváranie obálok priameho nájmu č. TSK/PN/1/2019 na nájom nebytových priestorov v Prievidzi vo vlastníctve Trenčianskeho samosprávneho kraja sa uskutoční dňa 27.01.2020 o 14.00 hod.

TSK vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa/ky/ SOŠ Prievidza

20. januára 2020 | Výberové konania | Aktuálne

Trenčiansky samosprávny kraj vyhlasuje v súlade so zákonom č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákonom č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa/ky/ Stredná odborná škola, T. Vansovej 32, Prievidza, so sídlom T. Vansovej 32, 971 01 Prievidza.

SOŠ Považská Bystrica - zámer priameho nájmu č. 1/2020

17. januára 2020 | Odpredaj, nájom majetku OvZP |
Zápisnica Čestné vyhlásenia

Zámer priameho nájmu majetku Trenčianskeho samosprávneho kraja v správe SOŠ, Ul. slovenských partizánov 1129/49, 017 01 Považská Bystrica č. 1/2020 SOŠ, Ul. slovenských partizánov 1129/49, 017 01 Považská Bystrica v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín podľa § 9a, ods. 9 zákona NR SR č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov, zverejňuje zámer priameho nájmu svojho majetku.

SŠŠ Trenčín prijme do pracovného pomeru na školský internát školského psychológa

17. januára 2020 | Voľne pracovné miesta na OvZP TSK | Aktuálne

Stredná športová škola Trenčín prijme do pracovného pomeru na školský internát 2 školských psychológov.

SŠŠ Trenčín prijme do pracovného pomeru športového psychológa

17. januára 2020 | Voľne pracovné miesta na OvZP TSK | Aktuálne

Stredná športová škola Trenčín vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovného miesta športového psychológa.

<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>
Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK