Odoslanie formuláru bolo úspešné.
Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Oznámenia a dokumenty z činnosti VÚC

Oznamy a dokumenty zahŕňajú údaje z každodennej činnosti VÚC, ktoré sa týkajú kompetencií TSK. Na jednom mieste tak nájdete informácie z rôznych oblastí a ich sekcií spracované zamestnancami TSK a OvZP. Značka Aktuálne patrí k príslušnej sekcii.

Trenčianske múzeum v Trenčíne - Zámer priameho nájmu č. 5/2019 - zápisnica

23. septembra 2019 | Dokument | Úradná tabuľa

Zápisnica z otvárania obálok priameho nájmu č.5/2019.

Priamy prenos z XIX. rokovania zasadnutia Zastupiteľstva TSK

23. septembra 2019 | Aktuality | Samospráva

XIX. rokovanie zasadnutie Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja 23.9.2019 od 13:00 hod. môžete sledovať na www.zastupitelstvo.sk alebo na youtube. Pozvánka s programom.

TSK vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa/ky/ SOŠ Pruské

23. septembra 2019 | Výberové konania | Aktuálne

Trenčiansky samosprávny kraj vyhlasuje v súlade so zákonom č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákonom č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa/ky/ Stredná odborná škola, Pruské 294, Pruské, so sídlom Pruské 294, 018 52 Pruské.

SOŠ strojnícka Bánovce nad Bebravou - vyhlásenie OVS č. 8/2019

20. septembra 2019 | Odpredaj, nájom majetku OvZP | Aktuálne

Stredná odborná škola strojnícka, Partizánska cesta 76, Bánovce nad Bebravou v súlade so zákonom č. 446/2001 o majetku vyšších územných celkoch v platnom znení vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž č. 8/2019 (ďalej len súťaž) v zmysle platnej legislatívy, najmä podľa ustanovení § 281 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení a vyzýva na podanie návrhov na uzatvorenie zmluvy o prenájme nebytových priestorov.

SOŠ strojnícka Bánovce nad Bebravou - vyhlásenie OVS č. 7/2019 - zápisnica

20. septembra 2019 | Dokument | Odpredaje majetku OvZP - Školstvo

Zápisnica zo zrušenia obchodnej verejnej súťaže č. 7/2019 na prenájom nebytových priestorov v správe Strednej odbornej školy strojníckej, Partizánska cesta 76, Bánovce nad Bebravou.

RO 18/2019

20. septembra 2019 | Dokument | Rozpočtové opatrenia

Zapracovanie Žiadosti o presun rozpočtových prostriedkov č.58/2019 do Rozpočtu TSK na roky 2019-2021 schváleného uznesením Zastupiteľstva TSK č. 188/2018 zo dňa 26.11.2018, pričom zostáva objem celkových výdavkov schváleného rozpočtu nezmenený.

Čiastočná uzávierka úseku cesty č. II/579 Partizánske – miestna časť Veľké Bielice

19. septembra 2019 | Aktuality | Doprava |

Trenčiansky samosprávny kraj si dovoľuje informovať širokú verejnosť o čiastočnej uzávierke úseku cesty č. II/579 Partizánske – miestna časť Veľké Bielice, z dôvodu realizácie stavebných prác v rámci stavby "Rekonštrukcia cesty č. II/579 Hradište – Partizánske“, ktorej dodávateľom stavebných prác je spoločnosť EUROVIA SK, a.s.

SOŠ J. A. Baťu Partizánske prijme do pracovného pomeru MOV pre učebný odbor elektromechanik

18. septembra 2019 | Voľne pracovné miesta na OvZP TSK |

SOŠ Jána Antonína Baťu Partizánske prijme do pracovného pomeru majstra odbornej výchovy pre učebný odbor elektromechanik – automatizačná technika.

Výrazné dopravné obmedzenia v Trenčianskom kraji v súvislosti s konaním cyklistických pretekov Okolo Slovenska, žiadosť o zverejnenie informácií

18. septembra 2019 | Aktuality | Doprava

Výrazné dopravné obmedzenia v Trenčianskom kraji v súvislosti s konaním cyklistických pretekov Okolo Slovenska, žiadosť o zverejnenie informácií

Výzvy na voľby členov do orgánu školskej samosprávy SPŠ Nové Mesto nad Váhom

18. septembra 2019 | Školská samospráva |

Výzva na voľby členov do orgánu školskej samosprávy Trenčiansky samosprávny kraj ako zriaďovateľ stredných škôl v Trenčianskom kraji.

Pridelené dotácie za rok 2019

17. septembra 2019 | Dokument | Dotácie a príspevky TSK

Schválené dotácie z rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja v súlade so Všeobecne záväzným nariadením č. 12/2018 o poskytovaní dotácií.

Prezentácia k školeniu Eurofondové verejné obstarávanie, novinky v systéme kontroly a novela zákona o verejnom obstarávaní v podmienkach EŠIF

17. septembra 2019 | Aktuality IPC |

Prezentácia k školeniu: "Eurofondové verejné obstarávanie, novinky v systéme kontroly a novela zákona o verejnom obstarávaní v podmienkach EŠIF", ktoré sa konalo 17. septembra 2019 v budove Uradu TSK.

Gymnázium V. B. Nedožerského Prievidza - vyhlásenie OVS č. 4/2019

17. septembra 2019 | Odpredaj, nájom majetku OvZP | Aktuálne

Gymnázium Vavrinca Benedikta Nedožerského, Matice slovenskej 16, 971 01 Prievidza V súlade so zákonom č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v platnom znení vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž č. 4/2019 (ďalej len súťaž alebo OVS) podľa ustanovení § 281 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení a vyzýva na podávanie návrhov na uzatvorenie zmluvy o nájme nebytových priestorov.

DOTAZNÍK spokojnosti klientov Siete informačno-poradenských centier pre EŠIF

17. septembra 2019 | Aktuality IPC |

Vážený záujemca o informácie o EŠIF, dovoľujeme si Vás osloviť na základe databázy klientov Siete informačno-poradenských centier pre EŠIF (Viac o IPC na webe: www.EUROINFO.sk).

SOŠ obchodu a služieb Prievidza - zámer a podmienky priameho nájmu č. 2/2019

17. septembra 2019 | Odpredaj, nájom majetku OvZP | Aktuálne

ZÁMER A PODMIENKY priameho nájmu majetku Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 2/2019 v správe Strednej odbornej školy obchodu a služieb, Nábrežie J. Kalinčiaka 1, 971 01 Prievidza Stredná odborná škola obchodu a služieb, Nábrežie J. Kalinčiaka 1, 971 01 Prievidza (ďalej len „vyhlasovateľ“) podľa § 9a ods. 9 zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov a v zmysle Zásad hospodárenia s majetkom Trenčianskeho samosprávneho kraja v platnom znení (ďalej len „Zásad“) zverejňuje zámer prenajať dočasne prebytočný majetok formou priameho nájmu.

SOŠ obchodu a služieb Prievidza - zámer a podmienky priameho nájmu č. 1/2019

17. septembra 2019 | Odpredaj, nájom majetku OvZP | Aktuálne

ZÁMER A PODMIENKY priameho nájmu majetku Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 1/2019 v správe Strednej odbornej školy obchodu a služieb, Nábrežie J. Kalinčiaka 1, 971 01 Prievidza Stredná odborná škola obchodu a služieb, Nábrežie J. Kalinčiaka 1, 971 01 Prievidza (ďalej len „vyhlasovateľ“) podľa § 9a ods. 9 zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov a v zmysle Zásad hospodárenia s majetkom Trenčianskeho samosprávneho kraja v platnom znení (ďalej len „Zásad“) zverejňuje zámer prenajať dočasne prebytočný majetok formou priameho nájmu.

NsP Považská Bystrica - OVS 4/2019

17. septembra 2019 | Odpredaj, nájom majetku OvZP | Aktuálne

Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica IČO: 00 610 411, so sídlom: Nemocničná 986, 017 26 Považská Bystrica zast.: MUDr. Igorom Steinerom, MPH - riaditeľom V Y H L A S U J E Obchodnú verejnú súťaž /ďalej len „OVS“/, v súlade s ustanovením § 281 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, ako aj v súlade so Zásadami hospodárenia s majetkom Trenčianskeho samosprávneho kraja o najvýhodnejší návrh na uzatvorenie zmluvy o nájme nebytových priestorov, za týchto podmienok.

Pozvánka komisie na ochranu verejného záujmu 23.9.2019

Dovoľujeme si Vás pozvať na zasadnutie Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone verejnej funkcie, ktorá sa uskutoční dňa: 23. septembra 2019 o 11.30h na Úrade Trenčianskeho samosprávneho kraja v kancelárii hlavného kontrolóra č.366.

SOŠ Považská Bystrica - zámer priameho nájmu č. 2/2019

16. septembra 2019 | Odpredaj, nájom majetku OvZP | Aktuálne

Zámer priameho nájmu majetku Trenčianskeho samosprávneho kraja v správe SOŠ, Ul. slovenských partizánov 1129/49, 017 01 Považská Bystrica č. 2/2019 SOŠ, Ul. slovenských partizánov 1129/49, 017 01 Považská Bystrica v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín podľa § 9a, ods. 9 zákona NR SR č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov, zverejňuje zámer priameho nájmu svojho majetku.

Pozvánka na IS pre TSK - Príprava projektov financovaných z EŠIF a Žiadostí o NFP – verejný sektor

16. septembra 2019 | Aktuality IPC |

Informačno-poradenské centrum pre Trenčiansky samosprávny kraj Vás pozýva na školenie k projektovému manažmentu v oblasti EŠIF.

SOŠ strojnícka Bánovce nad Bebravou - vyhlásenie OVS č. 7/2019

13. septembra 2019 | Odpredaj, nájom majetku OvZP |
Zápisnica

Stredná odborná škola strojnícka, Partizánska cesta 76, Bánovce nad Bebravou v súlade so zákonom č. 446/2001 o majetku vyšších územných celkoch v platnom znení vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž č. 7/2019 (ďalej len súťaž) v zmysle platnej legislatívy, najmä podľa ustanovení § 281 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení a vyzýva na podanie návrhov na uzatvorenie zmluvy o prenájme nebytových priestorov.

NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovnej pozície vedúca pôrodná asistentka gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia

13. septembra 2019 | Voľne pracovné miesta na OvZP TSK |

Riaditeľ Nemocnice s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach vyhlasuje výberové konanie na miesto vedúceho zamestnanca vedúca pôrodná asistentka gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia.

<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>
Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK