Odoslanie formuláru bolo úspešné.
Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Oznámenia a dokumenty z činnosti VÚC

Oznamy a dokumenty zahŕňajú údaje z každodennej činnosti VÚC, ktoré sa týkajú kompetencií TSK. Na jednom mieste tak nájdete informácie z rôznych oblastí a ich sekcií spracované zamestnancami TSK a OvZP. Značka Aktuálne patrí k príslušnej sekcii.

Zápisnica - Odborný pracovník pre evaluáciu projektu

16. septembra 2021 | Dokument | Úradná tabuľa

Zápisnica z výberového konania pre dohodu o vykonani práce Odborný pracovník pre evaluáciu projektu.

Zápisnica z komisie legislatívno-právnej 8.9.2021

13. septembra 2021 | Dokument | Dokumenty - komisia legislatívno - právna

Zápisnica č. 19 z 19. zasadnutia Komisie legislatívno – právnej pri Zastupiteľstve Trenčianskeho samosprávneho kraja uskutočneného dňa 8. septembra 2021 v sídle TSK v čase od 12,30 hod. do 13,35 hod..

Návrh Vyhodnotenia plnenia príjmov a čerpania výdavkov TSK za I. polrok 2021

10. septembra 2021 | Rozpočet TSK |

Návrh Vyhodnotenia plnenia príjmov a čerpania výdavkov TSK za I. polrok 2021 bude predmetom rokovania Zastupiteľstva TSK dňa 27.9.2021.

Návrh Zmeny Rozpočtu TSK na roky 2021 - 2023 (2. zmena)

10. septembra 2021 | Rozpočet TSK |

Návrh Zmeny Rozpočtu TSK na roky 2021 - 2023 bude predmetom rokovania Zastupiteľstva TSK dňa 27.9.2021.

Gymnázium M. R. Štefánika Nové Mesto nad Váhom - vyhlásenie OVS č. 01/2021 - zápisnica

10. septembra 2021 | Dokument | Odpredaje majetku OvZP - Školstvo

Zápisnica z vyhodnotenia obchodnej verejnej súťaže č. 01/2021 na uzavretie zmluvy o nájme nebytových priestorov.

Záznam z komisie regionálneho rozvoja a cestovného ruchu z 8.9.2021

Záznam o výsledkoch hlasovania komisie s použitím hlasovania per rollam, ktoré sa uskutočnilo v čase od 03.09.2021 do 14,00 hod. dňa 08.09.2021.

Oznámenie výsledku vybavenia petície PE/2021/1

10. septembra 2021 | Petície |

Petícia občianky mesta Považská Bystrica, mestská časť Milochov, - Upresnenie požiadaviek petičného výboru pri uskutočňovaní stavby ŽSR, Modernizácia trate Púchov – Žilina pre traťovú rýchlosť do 160 km/hod., - I. etapa“ v Hornom Milochove k Petícii za opatrenia pri uskutočnení stavby „ŽSR, Modernizácia trate Púchov – Žilina pre traťovú rýchlosť do 160 km/hod., - I. etapa“ v Hornom Milochove zo dňa 08.12.2017.

Zápisnica komisie dopravy 6.9.2021

10. septembra 2021 | Dokument | Dokumenty - komisia dopravy
Zápisnica č. 24/2021 z 24. zasadnutia Komisie dopravy pri Zastupiteľstve Trenčianskeho samosprávneho kraja na Úrade TSK, zasadačka č. 624 na 6. nadzemnom podlaží, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín zo dňa 06. septembra 2021 v čase od 10.00. hod – 12.00. hod.

TSK oznamuje otváranie obálok priameho nájmu č. TSK/PN/1/2021

10. septembra 2021 | Dokument | Úradná tabuľa

Záznam z otvárania obálok doručených ponúk priameho nájmu č. TSK/PN/1/2021 na nájom prebytočného nehnuteľného majetku, konaného dňa 08.09.2021 o 8,00 hod..

SOŠ obchodu a služieb Púchov prijme do pracovného pomeru kuchára/-ku

08. septembra 2021 | Voľne pracovné miesta na OvZP TSK | Aktuálne

Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. 1. mája 1264, Púchov prijme do pracovného pomeru kuchára/-ku.

SOŠ Pruské - vyhlásenie OVS č. 3/2021

08. septembra 2021 | Odpredaj, nájom majetku OvZP |
Zápisnica Čestné vyhlásenia

Stredná odborná škola, Pruské 294, 018 52 Pruské v súlade so zákonom 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v platnom znení vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž (ďalej len súťaž) č. 3/2021 v zmysle platnej legislatívy, najmä podľa ustanovení § 281 a násl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení a vyzýva na podanie návrhov na uzatvorenie zmluvy o nájme nebytových priestorov.

SPŠ Dubnica nad Váhom - zámer priameho nájmu č. 6/2021

08. septembra 2021 | Odpredaj, nájom majetku OvZP |
Zápisnica Čestné vyhlásenia

ZÁMER priameho nájmu majetku Trenčianskeho samosprávneho kraja v správe SPŠ Dubnica nad Váhom, Obrancov mieru 343/1, 018 41 Dubnica nad Váhom Číslo 6/2021 SPŠ Dubnica nad Váhom, Obrancov mieru 343/1, 018 41 Dubnica nad Váhom v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín podľa § 9a ods. 9 zákona č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer priameho nájmu svojho majetku.

SOŠ Handlová - zámer priameho nájmu č. 5/2021

08. septembra 2021 | Odpredaj, nájom majetku OvZP |
Zápisnica Čestné vyhlásenia

Zámer č. 5/2021 priameho nájmu majetku Trenčianskeho samosprávneho kraja v správe Strednej odbornej školy, Lipová 8, Handlová Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová podľa § 9a, ods. 9 zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer priameho nájmu majetku Trenčianskeho samosprávneho kraja v správe Strednej odbornej školy, Lipová 8, 972 51 Handlová.

Výzvy na predkladanie žiadostí o NFP - Fond malých projektov - INTERREG V-A SK-CZ

Region Bílé Karpaty v spolupráci so Žilinským samosprávnym krajom ako Správcovia Fondu malých projektov z Programu spolupráce Interreg V-A SK-CZ vyhlásili dňa 6.9.2021 výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok.

Gymnázium M. R. Štefánika Nové Mesto nad Váhom - vyhlásenie OVS č. 01/2021 - zápisnica

07. septembra 2021 | Dokument | Odpredaje majetku OvZP - Školstvo

Zápisnica z vyhodnotenia obchodnej verejnej súťaže č. 01/2021 na uzavretie zmluvy o nájme nebytových priestorov.

SOŠ obchodu a služieb Nové Mesto nad Váhom - vyhlásenie OVS č. SOŠOaS/NM/04/2021

07. septembra 2021 | Odpredaj, nájom majetku OvZP |
Zápisnica Čestné vyhlásenia

STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA OBCHODU A SLUŽIEB Piešťanská 2262/80, 915 01 Nové Mesto nad Váhom v súlade so zákonom č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v platnom znení vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž č. SOŠOaS/NM/04/2021 (ďalej len súťaž alebo OVS) podľa ustanovení §281 a násl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení a vyzýva na podanie návrhov o uzatvorenie zmluvy o nájme nebytových priestorov.

Spojená škola Púchov - vyhlásenie OVS č. 1/2021 - zápisnica

06. septembra 2021 | Dokument | Odpredaje majetku OvZP - Školstvo

Zápisnica z vyhodnotenia súťažných návrhov obchodnej verejnej súťaže č. 1/2021 (ďalej len „OVS č. 1/2021“) o najvhodnejší návrh na uzatvorenie zmluvy o nájme nebytových priestorov konaného dňa 02.08.2021.

RO 16/2021

06. septembra 2021 | Dokument | Rozpočtové opatrenia

Zapracovanie Žiadosti o presun rozpočtových prostriedkov č. 72/2021 do Rozpočtu TSK na roky 2021-2023 schváleného uznesením Zastupiteľstva TSK č. 582/2020 zo dňa 23.11.2020, pričom zostáva objem celkových výdavkov schváleného rozpočtu nezmenený.

RO 15/2021

06. septembra 2021 | Dokument | Rozpočtové opatrenia

Zapracovanie Žiadosti o presun rozpočtových prostriedkov č. 69/2021 a Žiadosti o zmenu účelu použitia rozpočtových prostriedkov č. 70/2021 do Rozpočtu TSK na roky 2021-2023 schváleného uznesením Zastupiteľstva TSK č. 582/2020 zo dňa 23.11.2020, pričom zostáva objem celkových výdavkov schváleného rozpočtu nezmenený.

SOŠ obchodu a služieb Nové Mesto nad Váhom - vyhlásenie OVS č. SOŠOaS/NM/03/2021 - zápisnica

06. septembra 2021 | Dokument | Odpredaje majetku OvZP - Školstvo

Zápisnica z vyhodnotenia ponúk o najvhodnejší návrh na uzatvorenie zmluvy o nájme

SOŠ obchodu a služieb Nové Mesto nad Váhom - zámer priameho nájmu č. SOŠOaS/NM/11/2021 - zápisnica

06. septembra 2021 | Dokument | Odpredaje majetku OvZP - Školstvo

Zápisnica z vyhodnotenia ponúk o najvhodnejší návrh na uzatvorenie zmluvy o nájme.

<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>
Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK