Odoslanie formuláru bolo úspešné.
Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Oznámenia a dokumenty z činnosti VÚC

Oznamy a dokumenty zahŕňajú údaje z každodennej činnosti VÚC, ktoré sa týkajú kompetencií TSK. Na jednom mieste tak nájdete informácie z rôznych oblastí a ich sekcií spracované zamestnancami TSK a OvZP. Značka Aktuálne patrí k príslušnej sekcii.

SOŠ obchodu a služieb Nové Mesto nad Váhom - zámer priameho nájmu č. SOŠOaS/NM/003/2020

30. apríla 2020 | Odpredaj, nájom majetku OvZP | Aktuálne

Zámer č. SOŠOaS/NM/003/2020 priameho nájmu majetku Trenčianskeho samosprávneho kraja v správe Strednej odbornej školy obchodu a služieb, Piešťanská 2262/80, Nové Mesto nad Váhom Stredná odborná škola obchodu a služieb, Piešťanská 2262/80, Nové Mesto nad Váhom podľa §9a, ods.9 zákona č.446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer priameho nájmu majetku TSK v správe SOŠOaS, Piešťanská 2262/80, 915 01 Nové Mesto nad Váhom.

SOŠ strojnícka Považská Bystrica - zámer priameho nájmu č. 2/2020

30. apríla 2020 | Odpredaj, nájom majetku OvZP |
Zápisnica Čestné vyhlásenia

Zámer priameho nájmu majetku Trenčianskeho samosprávneho kraja v správe SOŠ strojníckej, Športovcov 341/2, 017 49 Považská Bystrica č. 2/2020 SOŠ strojnícka, Športovcov 341/2, 017 49 Považská Bystrica v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín podľa § 9a, ods. 9 zákona NR SR č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov, zámer priameho nájmu svojho majetku.

Galéria M. A. B. v Trenčíne prijme na pracovnú pozíciu Ekonóm/ka

30. apríla 2020 | Voľne pracovné miesta na OvZP TSK | Aktuálne

Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne prijme na pracovnú pozíciu Ekonóm/ka.

Návrh Zmeny Rozpočtu TSK na roky 2020 - 2022 (1. zmena)

30. apríla 2020 | Rozpočet TSK |

Návrh Zmeny Rozpočtu TSK na roky 2020 - 2022 bude predmetom rokovania Zastupiteľstva TSK dňa 18.5.2019.

Návrh záverečného účtu Trenčianskeho samosprávneho kraja za rok 2019

30. apríla 2020 | Záverečný účet |

Návrh záverečného účtu Trenčianskeho samosprávneho kraja za rok 2019 je zavŕšením rozpočtového procesu a vyjadruje výsledky hospodárenia za sledované obdobie na úseku Dopravy, Zdravotníctva, Kultúrnych služieb, Vzdelávania, Sociálneho zabezpečenia a na Úrade TSK.

Návrh Zmeny Rozpočtu TSK na roky 2020 - 2022 (1. zmena)

30. apríla 2020 | Dokument | Rozpočet TSK

Návrh na Zmenu Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2020 - 2022 (1. zmena).

Návrh záverečného účtu TSK za rok 2019

30. apríla 2020 | Dokument | Záverečný účet TSK

Návrh záverečného účtu Trenčianskeho samosprávneho kraja za rok 2019 je zavŕšením rozpočtového procesu a vyjadruje výsledky hospodárenia za sledované obdobie na úseku Dopravy, Zdravotníctva, Kultúrnych služieb, Vzdelávania, Sociálneho zabezpečenia a na Úrade TSK.

Dodatok č. 2 - Rokovací poriadok Zastupiteľstva TSK

30. apríla 2020 | Dokument | Dokumenty

Dodatok č. 2 rokovacieho poriadku Zastupiteľstva TSK schválený uznesením Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja číslo 414/2020 zo dňa 27.04.2020.

TSK vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta Projektový manažér implementačnej jednotky horná Nitra (7 miest) - opakované

29. apríla 2020 | Výberové konania |

Trenčiansky samosprávny kraj vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta Projektový manažér implementačnej jednotky horná Nitra Pracovné miesto sa obsadzuje pre výkon činnosti projektového manažéra prípravy a implementácie projektov spolufinancovaných z európskych štrukturálnych a investičných fondov, štátneho rozpočtu a ďalších externých zdrojov so špecifickým zameraním na transformáciu uhoľného regiónu hornej Nitry počas trvania projektu „Lepší Trenčiansky kraj“ s miestom výkonu práce v okrese Prievidza.

TSK vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta Hlavný manažér implementačnej jednotky horná Nitra - opakované

29. apríla 2020 | Výberové konania |

Trenčiansky samosprávny kraj vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta Hlavný manažér implementačnej jednotky horná Nitra Pracovné miesto sa obsadzuje pre výkon činnosti projektového manažéra prípravy a implementácie projektov spolufinancovaných z európskych štrukturálnych a investičných fondov, štátneho rozpočtu a ďalších externých zdrojov so špecifickým zameraním na transformáciu uhoľného regiónu hornej Nitry počas trvania projektu „Lepší Trenčiansky kraj“ s miestom výkonu práce v okrese Prievidza.

SOŠ Dubnica nad Váhom - zámer priameho nájmu č. 5/2020

29. apríla 2020 | Odpredaj, nájom majetku OvZP |
Zápisnica Čestné vyhlásenia

Zámer priameho nájmu majetku Trenčianskeho samosprávneho kraja v správe Strednej odbornej školy, Bratislavská 439/18, 018 41 Dubnica nad Váhom – č. 5/2020 Stredná odborná škola, Bratislavská 439/18, 018 41 Dubnica nad Váhom podľa § 9a ods. 9 zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer priameho nájmu majetku Trenčianskeho samosprávneho kraja v správe Strednej odbornej školy, Bratislavská 439/18, 018 41 Dubnica nad Váhom.

Výzva zameraná na podporu prístupu k pitnej vode

28. apríla 2020 | Vyhlásené výzvy |

Dovoľujeme si Vás informovať, že Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje vyhlásilo dňa 21. apríla 2020 výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok zameranú na podporu prístupu k pitnej vode v prostredí marginalizovaných rómskych komunít s kódom OPLZ-PO6-SC611-2020-1.

Záznam XXII. rokovania Zastupiteľstva TSK z dňa 27.4.2020

V poradí XXII. rokovanie Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja (Z TSK) v pondelok 27. apríla 2020 na Úrade TSK v Trenčíne otvoril a viedol trenčiansky župan Jaroslav Baška. Videozáznam spustíte kliknutím na názov alebo na našom youtube VÚC Trenčín.

Zápisnica komisie dopravy 2.3.2020

27. apríla 2020 | Dokument | Dokumenty - komisia dopravy

Zápisnica č. 15/2020 z 15. zasadnutia Komisie dopravy pri Zastupiteľstve Trenčianskeho samosprávneho kraja na Úrade TSK, zasadačka č. 624 na 6. nadzemnom podlaží, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín zo dňa 02. marca 2020 v čase od 10.00. hod – 11:45. hod..

Záznam o výsledku hlasovania „per rollam“ z 17.4.2020 KFRI

V súlade s Článkom 11 Rokovacieho poriadku komisií Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja, ktorý bol schválený uznesením Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja číslo 417/2016 zo dňa 26.09.2016, členovia Komisie pre financie rozpočet a investície pri Zastupiteľstve Trenčianskeho samosprávneho kraja s hlasovacím právom (ďalej len „členovia komisie“) hlasovali systémom „per rollam“.

Záznam o výsledku hlasovania „per rollam“ z 17.4.2020 KS

V súlade s Článkom 11 Rokovacieho poriadku komisií Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja, ktorý bol schválený uznesením Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja číslo 417/2016 zo dňa 26.09.2016, členovia Komisie sociálnej pomoci a zdravotníctva pri Zastupiteľstve Trenčianskeho samosprávneho kraja s hlasovacím právom (ďalej len „členovia komisie“) hlasovali systémom „per rollam“.

Opatrenie ÚVZ SR pri ohrození verejného zdravia - otvorenie prevádzok režimové opatrenia

22. apríla 2020 | Dokument | Zdravotnictvo

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia - otvorenie prevádzok režimové opatrenia.

Záznam o výsledku hlasovania „per rollam“ z 17.4.2020 KLP

22. apríla 2020 | Dokument | Dokumenty - komisia legislatívno - právna

Záznam o výsledkoch hlasovania komisie s použitím hlasovania per rollam, ktoré sa uskutočnilo v čase od 09.04.2020 do 12,00 hod. dňa 17.04.2020.

Záznam o výsledku hlasovania „per rollam“ z 17.4.2020 KŠ

V súlade s Článkom 11 Rokovacieho poriadku komisií Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja, ktorý bol schválený uznesením Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja číslo 417/2016 zo dňa 26.09.2016, členovia Komisie školstva, kultúry, mládeže a športu pri Zastupiteľstve Trenčianskeho samosprávneho kraja s hlasovacím právom (ďalej len „členovia komisie“) hlasovali systémom „per rollam“.

SOŠ Dubnica nad Váhom - zámer priameho nájmu č. 4/2020

22. apríla 2020 | Odpredaj, nájom majetku OvZP | Aktuálne
Zápisnica Čestné vyhlásenia

Zámer priameho nájmu majetku Trenčianskeho samosprávneho kraja v správe Strednej odbornej školy, Bratislavská 439/18, 018 41 Dubnica nad Váhom – č. 4/2020 Stredná odborná škola, Bratislavská 439/18, 018 41 Dubnica nad Váhom podľa § 9a ods. 9 zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer priameho nájmu majetku Trenčianskeho samosprávneho kraja v správe Strednej odbornej školy, Bratislavská 439/18, 018 41 Dubnica nad Váhom.

Zámer na nájom majetku Trenčianskeho samosprávneho kraja formou priameho nájmu č. TSK/PN/1/2020

22. apríla 2020 | Odpredaj, nájom majetku |
Zápisnica

Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín (ďalej len „vyhlasovateľ“) podľa ust. § 9a ods. 9 zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov a  Zásad hospodárenia s majetkom Trenčianskeho samosprávneho kraja v znení Dodatku č.1, Dodatku č. 2 a Dodatku č. 3, zverejňuje zámer prenechať majetok do nájmu formou priameho nájmu.

Gymnázium Myjava príjme do pracovného pomeru učiteľa s aprobáciou Dejepis, Anglický jazyk

22. apríla 2020 | Voľne pracovné miesta na OvZP TSK | Aktuálne

Gymnázium Jablonská 301/5, Myjava príjme do pracovného pomeru učiteľa s aprobáciou Dejepis, Anglický jazyk.

Materiály na XXII. zasadnutie Zastupiteľstva TSK

22. apríla 2020 | Dokument | Materiály Zastupiteľstva TSK

Materiály na XXII. zasadnutie Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja, ktoré sa bude konať 27. apríla 2020, t.j. v pondelok o 13.00 h formou videokonferencie v súlade s ustanovením § 23b ods. 2 zák. č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení zákona č. 73/2020 Z. z., ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19 .

Usmernenia hlavného hygienika SR v súvislosti s ochorením COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2 (7. aktualizácia)

22. apríla 2020 | Aktuality | Zdravotníctvo |
Oznam KORONAVÍRUS

Trenčiansky samosprávny kraj, odbor zdravotníctva a sociálnej pomoci informuje poskytovateľov zdravotnej starostlivosti o vydaní siedmej aktualizácie Usmernenia hlavného hygienika SR v súvislosti s ochorením COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2.

Zabezpečenie ochrany klientov a personálu zariadení sociálnych služieb počas pandémie COVID-19

22. apríla 2020 | Aktuality | Sociálna pomoc |
Oznam KORONAVÍRUS

Trenčiansky samosprávny kraj dáva do pozornosti materiál vydaný Úradom verejného zdravotníctva SR v súvislosti s COVID-19, kde sú dôležité informácie o opatreniach v zariadeniach sociálnych služieb v súvislosti s umiestnením klienta do príslušného zariadenia sociálnych služieb po skončení karantény, ktorú absolvoval na určenom karanténnom mieste.

<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>
Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK