Odoslanie formuláru bolo úspešné.
Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Oznámenia a dokumenty z činnosti VÚC

Oznamy a dokumenty zahŕňajú údaje z každodennej činnosti VÚC, ktoré sa týkajú kompetencií TSK. Na jednom mieste tak nájdete informácie z rôznych oblastí a ich sekcií spracované zamestnancami TSK a OvZP. Značka Aktuálne patrí k príslušnej sekcii.

Pozvánka na IS pre TSK - Príprava projektov financovaných z EŠIF a Žiadostí o NFP – verejný sektor

16. septembra 2019 | Aktuality IPC |

Informačno-poradenské centrum pre Trenčiansky samosprávny kraj Vás pozýva na školenie k projektovému manažmentu v oblasti EŠIF.

SOŠ strojnícka Bánovce nad Bebravou - vyhlásenie OVS č. 7/2019

13. septembra 2019 | Odpredaj, nájom majetku OvZP |
Zápisnica

Stredná odborná škola strojnícka, Partizánska cesta 76, Bánovce nad Bebravou v súlade so zákonom č. 446/2001 o majetku vyšších územných celkoch v platnom znení vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž č. 7/2019 (ďalej len súťaž) v zmysle platnej legislatívy, najmä podľa ustanovení § 281 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení a vyzýva na podanie návrhov na uzatvorenie zmluvy o prenájme nebytových priestorov.

NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovnej pozície vedúca pôrodná asistentka gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia

13. septembra 2019 | Voľne pracovné miesta na OvZP TSK |

Riaditeľ Nemocnice s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach vyhlasuje výberové konanie na miesto vedúceho zamestnanca vedúca pôrodná asistentka gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia.

NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovnej pozície vedúca sestra psychiatrického oddelenia

13. septembra 2019 | Voľne pracovné miesta na OvZP TSK |

Riaditeľ Nemocnice s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach vyhlasuje výberové konanie na miesto vedúceho zamestnanca vedúca sestra psychiatrického oddelenia.

NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovnej pozície vedúci nutričný terapeut oddelenia liečebnej výživy a stravovania

13. septembra 2019 | Voľne pracovné miesta na OvZP TSK |

Riaditeľ Nemocnice s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach vyhlasuje výberové konanie na miesto vedúceho zamestnanca vedúci nutričný terapeut oddelenia liečebnej výživy a stravovania.

NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovnej pozície vedúci laborant oddelenia patologickej anatómie

13. septembra 2019 | Voľne pracovné miesta na OvZP TSK |

Riaditeľ Nemocnice s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach vyhlasuje výberové konanie na miesto vedúceho zamestnanca vedúci laborant oddelenia patologickej anatómie.

NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovnej pozície vedúca fyzioterapeutka fyziatricko-rehabilitačného oddelenia

13. septembra 2019 | Voľne pracovné miesta na OvZP TSK |

Riaditeľ Nemocnice s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach vyhlasuje výberové konanie na miesto vedúceho zamestnanca vedúca fyzioterapeutka fyziatricko-rehabilitačného oddelenia.

Zápisnica z komisie regionálneho rozvoja a cestovného ruchu 2.9.2019

Zápisnica číslo 5/2019 zo zasadnutia Komisie regionálneho rozvoja a cestovného ruchu pri Zastupiteľstve Trenčianskeho samosprávneho kraja konaného dňa 2.9.2019 v Trenčíne.

RO 17/2019

12. septembra 2019 | Dokument | Rozpočtové opatrenia

Zapracovanie Žiadosti o presun rozpočtových prostriedkov č.55/2019 a Žiadosti o zmenu účelu použitia rozpočtových prostriedkov č.56/2019 do Rozpočtu TSK na roky 2019-2021 schváleného uznesením Zastupiteľstva TSK č. 188/2018 zo dňa 26.11.2018, pričom zostáva objem celkových výdavkov schváleného rozpočtu nezmenený.

NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach prijme do pracovného pomeru na pracovnú pozíciu revízneho technika

12. septembra 2019 | Voľne pracovné miesta na OvZP TSK | Aktuálne

NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach prijme do pracovného pomeru na pracovnú pozíciu revízneho technika.

NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovnej pozície vedúci farmaceut nemocničnej lekárne

12. septembra 2019 | Voľne pracovné miesta na OvZP TSK |

NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovnej pozície vedúci farmaceut nemocničnej lekárne.

SOŠ obchodu a služieb Púchov - vyhlásenie OVS č. 1/2019

11. septembra 2019 | Odpredaj, nájom majetku OvZP | Aktuálne

Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. 1. mája 1264, Púchov, IČO: 00158569, v súlade so zákonom č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v platnom znení v y h l a s u j e obchodnú verejnú súťaž č. 1/2019 (ďalej len „OVS“) v súlade s ustanovením § 281 a násl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení, v súlade so Zásadami hospodárenia s majetkom Trenčianskeho samosprávneho kraja a vyzýva na podanie návrhov na uzatvorenie zmluvy o nájme nebytových priestorov.

TSK informuje o čiastočnej uzávierke cesty č. II/517 Považská Bystrica

11. septembra 2019 | Aktuality | Doprava

Trenčiansky samosprávny kraj si dovoľuje informovať širokú verejnosť o čiastočnej uzávierke cesty č. II/517 Považská Bystrica v km 0,000-0,830 z dôvodu realizácie stavby "Rekonštrukcia cesty č. II/517 Považská Bystrica (most Orlové) - Domaniža, I. etapa“, ktorej dodávateľom stavebných prác je spoločnosť SMS a.s. Banská Bystrica.

Pozvánka na XIX. zasadnutie Zastupiteľstva TSK

11. septembra 2019 | Zasadnutia |

Pozývam Vás na XIX. zasadnutie Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja, ktoré sa bude konať 23. septembra 2019, t.j. v pondelok o 13.00 h v budove Trenčianskeho samosprávneho kraja, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín, na prvom poschodí, č. dv. 264 – (rokovacia miestnosť zastupiteľstva).

Vybudovanie COVP pre stavebníctvo - moderná výuka pre prax: materiálno technické vybavenie laboratória na testovanie stavebných materiálov

Predmet zákazky je hlavnou aktivitou projektu "Vybudovanie COVP pre stavebníctvo - moderná výuka pre prax" 302020K436 v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu 2014-2020 zameraného na podporu a skvalitnenie odborného vzdelávania.

Podnikanie s Taiwanom - bližšie ako si myslíte!

10. septembra 2019 | Aktuality | Podnikanie |

Bezplatné medzinárodné podnikateľské podujatie so zameraním na obchodnú spoluprácu.

SOŠ Handlová - zámer priameho nájmu č. 8/2019

09. septembra 2019 | Odpredaj, nájom majetku OvZP |
Zápisnica Čestné vyhlásenia

Zámer č. 8/2019 priameho nájmu majetku Trenčianskeho samosprávneho kraja v správe Strednej odbornej školy, Lipová 8, Handlová Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová podľa § 9a, ods. 9 zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer priameho nájmu majetku Trenčianskeho samosprávneho kraja v správe Strednej odbornej školy, Lipová 8, 972 51 Handlová.

Výzvy na voľby členov do orgánu školskej samosprávy Spojená škola Púchov

09. septembra 2019 | Školská samospráva |

Výzva na voľby členov do orgánu školskej samosprávy Trenčiansky samosprávny kraj ako zriaďovateľ stredných škôl v Trenčianskom kraji.

Výzvy na voľby členov do orgánu školskej samosprávy SZŠ Prievidza

09. septembra 2019 | Školská samospráva |

Výzva na voľby členov do orgánu školskej samosprávy Trenčiansky samosprávny kraj ako zriaďovateľ stredných škôl v Trenčianskom kraji.

Výzvy na voľby členov do orgánu školskej samosprávy SOŠ Nováky

09. septembra 2019 | Školská samospráva |

Výzva na voľby členov do orgánu školskej samosprávy Trenčiansky samosprávny kraj ako zriaďovateľ stredných škôl v Trenčianskom kraji.

Zápisnica z komisie školstva, kultúry, mládeže a športu 4.9.2019

Zápisnica z XII. zasadnutia Komisie školstva, kultúry, mládeže a športu pri Zastupiteľstve Trenčianskeho samosprávneho kraja, konaného dňa 04. septembra 2019 v priestoroch Trenčianskeho samosprávneho kraja, K dolnej stanici 7282/20A, Trenčín, zasadacia miestnosť č. 524.

OZNAM pre pacientov MUDr. Heleny Benkovičovej

Trenčiansky samosprávny kraj, oddelenie zdravotníctva a humánnej farmácie oznamuje, že spoločnosť MUDr. Helena Benkovičová s.r.o., ktorá prevádzkovala všeobecnú ambulanciu pre deti a dorast s miestom prevádzkovania Hrnčírikova 1506/5, 958 01 Partizánske ukončila k 31.8.2019 poskytovanie zdravotnej starostlivosti.

OZNAM pre pacientov MUDr. Márie Šamkovej

Trenčiansky samosprávny kraj, oddelenie zdravotníctva a humánnej farmácie oznamuje, že MUDr. Mária Šamková, ktorá prevádzkovala všeobecnú ambulanciu pre dospelých s miestom prevádzkovania Svätoplukova 90/14, 971 01 Prievidza ukončila k 31.8.2019 poskytovanie zdravotnej starostlivosti.

Zápisnica komisie sociálnej pomoci a zdravotníctva 2.9.2019

06. septembra 2019 | Dokument | Dokumenty - komisia sociálnej pomoci a zdravotníctva

Zápisnica č. 6/2019 zo zasadnutia Komisie sociálnej pomoci a zdravotníctva konanej dňa 02. septembra 2019 o 14,00 hod. v budove TSK, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín, 5. nadzemné podlažie, zasadacia miestnosť č. 524.

<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>
Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK