Preskočiť navigáciu Prejsť na hlavné menu Prejsť na bočné menu Prejsť na dolné menu
Trenčiansky samosprávny kraj

Prístup k informáciám na základe zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám

Na základe zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov Trenčiansky samosprávny kraj sprístupňuje informácie, ktoré má k dispozícií, na žiadosť, ktorá musí obsahovať nasledovné údaje:

  1. komu je určená (povinná osoba - Trenčiansky samosprávny kraj)
  2. meno, priezvisko, názov alebo obchodné meno žiadateľa, jeho adresa pobytu alebo sídlo
  3. ktorých informácií sa týka (požadované informácie)
  4. aký spôsob sprístupnenia informácií sa navrhuje:
  • Ak je žiadosť neúplná, bude žiadateľ vyzvaný, aby ju doplnil v stanovenej lehote.
  • Ak žiadosť nedoplní a informáciu nemožno pre tento nedostatok sprístupniť, bude žiadosť odložená.

Žiadosť možno podať:

  1. písomne ako poštovú zásielku alebo osobným doručením do podateľne na adresu:

Trenčiansky samosprávny kraj
K dolnej stanici 7282/20A
911 01 Trenčín

  1. osobne na Oddelenie vnútornej kontroly, petícií a sťažností TSK
  2. elektronickou poštou na adresu: info@tsk.sk
  3. iným technicky vykonateľným spôsobom

Žiadosť je možné podať osobným doručením alebo ústne počas pracovných dní v čase od 08.00 do 14.00 h. Faxom a elektronickou poštou možno žiadosť podať bez časového obmedzenia. Žiadosť doručená po 14.00 h. alebo mimo pracovného dňa sa považuje za doručenú najbližšie nasledujúcim pracovným dňom.

Lehoty na vybavenie, rozhodnutie, opravné prostriedky:

Informácie sa sprístupňujú bez zbytočného odkladu, najneskôr do 8 pracovných dní (do 15 pracovných dní nevidiacej osobe). Lehoty sa môžu predĺžiť v súlade so zákonom. Ak žiadosti povinná osoba nevyhovie, hoci len v časti, vydá tom v zákonom stanovenej lehote písomné rozhodnutie. Proti rozhodnutiu o odmietnutí požadovanej informácie možno podať odvolanie v lehote 15 dní od doručenia rozhodnutia alebo márneho uplynutia lehoty na rozhodnutie o žiadosti. Odvolanie sa podáva povinnej osobe, ktorá rozhodnutie vydala, alebo mala vydať. Rozhodnutie o odmietnutí žiadosti možno po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmať súdom (zákon č. 162/2015 Z. z . Správny súdny poriadok v znení neskorších predpisov).

Dôležité odkazy:

https://www.slov-lex.sk/

Elektronický formulár TSK

Žiadosť o slobodnom prístupe k informáciám

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK