Odoslanie formuláru bolo úspešné.
Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Centrum sociálnych služieb – Jesienka so sídlom Myjava vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovnej pozície – vedúci (a) ekonomicko – prevádzkového úseku – ekonóm

Centrum sociálnych služieb – Jesienka so sídlom Myjava

v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja

vyhlasuje podľa ustanovenia § 5 zákona NR SR č. 552/2003Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

v ý b e r o v é   k o n a n i e

 

na obsadenie pracovnej pozície –

vedúci (a) ekonomicko – prevádzkového úseku – ekonóm v Centre sociálnych služieb – Jesienka Myjava

Do výberového konania sa môžu prihlásiť uchádzači spĺňajúci nasledovné kvalifikačné predpoklady a podmienky:

 • ukončené minimálne stredoškolské vzdelanie ekonomického zamerania,
 • odborná prax minimálne 2 roky vo verejnej správe
 • znalosť príslušných právnych predpisov (zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy, zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve, Zákonník práce, zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách, zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme, zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní, zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon o ochrane osobných údajov, opatrenie MF SR č. 16786/2007-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovnej osnove pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky, zákon č. 291/2002 Z. z. o štátnej pokladnici,
 • znalosti a skúsenosti s prácou v oblasti účtovníctva, rozpočtovníctva. hospodárenia rozpočtovej organizácie,
 • znalosť právnych noriem v oblasti verejného obstarávania,
 • znalosť z oblasti skladového hospodárstva,
 • znalosť z oblasti evidencie majetku
 • znalosť z oblasti prevádzkovej hygieny (hygienicko – epidemiologický režim)
 • znalosť v oblasti personalistiky, mzdového účtovníctva, pracovného práva
 • počítačová gramotnosť na užívateľskej úrovni (MS Office, Word, Excel, PowerPoint, Internet)
 • znalosť práce s PC programami pre potreby evidencie skladov, majetku a verejného obstarávania
 • spolupráca pri vypracovávaní žiadostí, realizácii a vyúčtovávaní dotácií z rôznych projektov, dotačných systémov a z eurofondov
 • bezúhonnosť – výpis z registra trestov,
 • zručnosti:
 • manažérske – plánovať, organizovať, riadiť, rozhodovať a kontrolovať činnosti na riadenom úseku, samostatnosť
 • interpersonálne – byť empatický, asertívne konať a vystupovať, uvtárať a udržiavať dobré medziľudské vzťahy a pracovné vzťahy, pracovať samostatne aj v tíme, vedieť samostatne riešiť konfliktné situácie
 • rozhodovacie
 • administratívne – schopnosť tvorby projektov a participácia na ich realizácii, organizovať, monitorovať prácu, riešiť časové rozvrhy s ohľadom na efektívnosť
 • užívateľské schopnosti práce s PC (MS Office, Excel, Internet), znalosť ISPIN výhodou
 • spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
 • zdravotná spôsobilosť na prácu, ktorá má byť vykonávaná.

Uchádzači spĺňajúci vyššie uvedené podmienky zašlú písomnú žiadosť o zaradenie do výberového konania s nasledovnými prílohami*:

 • motivačný list
 • profesijný štruktúrovaný životopis s uvedením celkovej doby dosiahnutej odbornej praxe
 • doklad o vzdelaní (kópia diplomu alebo iného rovnocenného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
 • doklady o absolvovaných kurzoch a výcvikoch,
 • výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace,
 • písomné čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu,
 • písomné čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti na prácu, ktorá má byť vykonávaná,
 • písomné čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v žiadosti a predložených dokladoch,
 • súhlas so spracovávaním osobných údajov a evidenciou osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov,
 • vlastný projekt vo vzťahu k výkonu práce vedúceho ekonomicko – prevádzkového úseku CSS – Jesienka Myjava „Koncepcia riadenia ekonomicko – prevádzkového úseku v CSS – Jesienka Myjava“ v rozsahu maximálne 3 strany
 • presná poštová adresa pre doručovanie písomností, e – mailová adresa a telefonický kontakt

*Nepriloženie niektorého z požadovaných dokladov môže byť dôvodom na vyradenie uchádzača z výberového konania.

najneskôr do 02.02.2021

(rozhoduje dátum podania na poštovej pečiatke)

v zalepenej obálke s označením

NEOTVÁRAŤ

„Výberové konanie – vedúci (a) ekonomicko – prevádzkového  úseku – ekonóm v CSS – Jesienka Myjava“

 

na adresu: Centrum sociálnych služieb – Jesienka, Staromyjavská 889/77, 907 01 Myjava

e – mail: hana.feriancova@cssmyjava.sk

Žiadosť o zaradenie do výberového konania možno podať písomne alebo elektronickými prostriedkami. Ak uchádzač podá žiadosť elektronickými prostriedkami, je povinný doručiť ju spolu s požadovanými dokladmi aj písomne, najneskôr 02.02.2021, v opačnom prípade mu nebude umožnená účasť na vyhlásenom výberovom konaní. Rozhodujúcim pri určení splnenia lehoty na podanie žiadosti uchádzača o zaradenie do výberového konania, je dátum podania žiadosti spolu s požadovanými dokladmi na poštovej pečiatke, alebo dátum podania žiadosti v elektronickej forme kontaktnej osobe. 

O dátume, mieste a čase výberového konania budú uchádzači  spĺňajúci podmienky zaradenia do výberového konania informovaní písomne najmenej 7 dní pred začatím výberového konania, na kontaktnej adrese uvedenej v životopise

Centrum sociálnych služieb – Jesienka Myjava si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania uchádzačov, ktoré nebudú spĺňať kvalifikačné predpoklady, nedoručia niektorý z požadovaných dokladov, alebo úplne zrušiť výberové konanie.

Centrum sociálnych služieb – Jesienka Myjava v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme poskytne plat minimálne 692,00 € v závislosti od predchádzajúcej odbornej praxe , plus príplatok za riadenie vo výške 75,50 €, po skončení skúšobnej doby, možnosť priznania osobného príplatku.

Na základe výsledkov určí výberová komisia poradie uchádzačov, zverejní výsledok výberového konania a do 10 dní od jeho skončenia písomne oznámi uchádzačom výsledok výberového konania.

Vzhľadom na aktuálnu epidemiologickú situáciu si Centrum sociálnych služieb – Jesienka Myjava vyhradzuje právo zmeniť termín výberového konania, prípadne výberové konanie zrušiť, v prípade zhoršenej epidemiologickej situácie v regióne alebo nariadenej karantény. O zmene termínu výberového konania, prípadne o zrušení výberového konania budú uchádzači informovaní mailom, ktorý bude bezprostredne potvrdený zaslaným listom doporučene.

 

V Myjave, dňa 12.01.2021

 

 PhDr. Hana Feriancová

riaditeľka CSS – Jesienka Myjava

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK