Odoslanie formuláru bolo úspešné.
Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Centrum sociálnych služieb – SLOVEN vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovnej pozície Vedúci/a ekonomicko-prevádzkového úseku

Riaditeľka Centra sociálnych služieb – SLOVEN v Slavnici vyhlasuje výberové konanie na na obsadenie pracovnej pozície Vedúci/a ekonomicko-prevádzkového úseku.

Žiadosť o účasť vo výberovom konaní môžu podať záujemcovia spĺňajúci:

Kvalifikačné predpoklady:

 • Vzdelanie:  II. stupeň vysokoškolského vzdelania
 • Študijný odbor: zameranie ekonomické

Iné kritériá a požiadavky:

 • osobnostné predpoklady na funkciu Vedúci/a ekonomicko – prevádzkového úseku
 • (interpersonálne - , rozhodovacie - a administratívne zručnosti, schopnosť tvorby projektov a participácia na ich realizácii...)
 • oprávnenie viezť motorové vozidlo  
 • ovládanie práce s PC (Word, Excel, Internet)

Záujemcovia o účasť vo výberovom konaní zašlú nasledovné doklady:

 • žiadosť o zaradenie do výberového konania
 • motivačný list
 • projekt vo vzťahu k výkonu práce vedúceho zamestnanca ekonomicko – prevádzkového úseku  (v rozsahu maximálne 3 strán)
 • štruktúrovaný životopis
 • referencie od posledných zamestnávateľov
 • fotokópia dokladu o najvyššom ukončenom vzdelaní
 • doklady o absolvovaných kurzoch a výcvikoch,
 • presná adresa pre doručovanie písomností, telefonický kontakt, e - mailová adresa
 • písomný súhlas uchádzača s použitím osobných údajov pre potreby výberového konania
 • aktuálny výpis z registra trestov /nie starší ako 3 mesiace/
 • preukázanie zdravotnej spôsobilosti na prácu vedúceho zamestnanca

Všetky požadované doklady je potrebné zaslať v zalepenej obálke s označením

"Výberové konanie na pracovnú pozíciu Vedúci/a ekonomicko – prevádzkového úseku v CSS – SLOVEN"

najneskôr do 19.09.2019 na adresu: CSS – SLOVEN, Slavnica 68, 018 54 Slavnica

Termín a miesto výberového konania oznámi vyhlasovateľ najneskôr  7 dní pred jeho začatím.

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK