Odoslanie formuláru bolo úspešné.
Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

CSS – AVE Dubnica n/V vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovnej pozície vedúci prevádzkového úseku

Centrum sociálnych služieb – AVE
ul. Športovcov 671/23,  018 41  Dubnica nad Váhom

vyhlasuje  výberové konanie

v súlade s ustanoveniami § 5 Zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme

na obsadenie pracovnej pozície  vedúci prevádzkového úseku

 

Kvalifikačné predpoklady:

 • vysokoškolské vzdelanie 1. stupňa

Ďalšie vedomosti:

 • znalosť právnych noriem v oblasti verejného obstarávania,
 • znalosť skladového hospodárstva,
 • znalosť z oblasti evidencie majetku,
 • znalosti z oblasti prípravy stravy v zariadení verejného stravovania - HACCP, normovanie stravy,
 • znalosti z oblasti prevádzkovej hygieny (hygienicko - epidemiologický režim),
 • znalosť pracovného práva,
 • počítačová gramotnosť na užívateľskej úrovni (MS Office - Word, Excel, PowerPoint, Internet)

Osobnostné predpoklady:

 • manažérske a organizačné schopnosti,
 • komunikačné zručnosti,
 • odolnosť voči stresu,
 • samostatnosť,
 • asertivita

Ďalšie predpoklady:

 • prax minimálne 5 rokov,
 • bezúhonnosť (výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace),
 • zdravotná spôsobilosť na prácu na pozíciu vedúci prevádzkového úseku

 Záujemcovia o účasť vo výberovom konaní pošlú nasledovné doklady:

 • prihlášku do výberového konania,
 • motivačný list,
 • profesijný štruktúrovaný životopis  vrátane kontaktných údajov (adresa pre doručovanie písomností, e-mail, telefónne číslo)
 • písomný súhlas s použitím osobných údajov pre potreby výberového konania,
 • kópie dokladov o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
 • kópie dokladov o absolvovanom ďalšom vzdelávaní,
 • výpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace),

Všetky požadované doklady je potrebné doručiť v zalepenej obálke  s označením „Výberové konanie na pracovnú pozíciu vedúci prevádzkového úseku  najneskôr do 17.09.2020  na adresu Centrum sociálnych služieb – AVE ul. Športovcov 671/23,  018 41  Dubnica nad Váhom.

Dátum, miesto a čas výberového konania bude oznámené prihláseným uchádzačom na kontaktnú e-mailovú adresu uvedenú v životopise a to najneskôr  7 dní pred jeho začatím.

CSS-AVE si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania uchádzačov, ktorí nebudú spĺňať kvalifikačné predpoklady, alebo zrušiť výberové konanie.

CSS-AVE ponúka vybratému uchádzačovi tarifný plat vo výške 830,50 eur, plus  príplatok za riadenie a osobný príplatok.

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK