Odoslanie formuláru bolo úspešné.
Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

CSS - Domov Javorina vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta vedúci/vedúca zdravotníckeho úseku

Centrum sociálnych služieb – DOMOV JAVORINA
so sídlom v Bzinciach pod Javorinou

 

v súlade so zákonom č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme, v platnom znení,

 

vyhlasuje

výberové konanie na obsadenie miesta

 

„vedúci/vedúca zdravotníckeho úseku Centra sociálnych služieb – DOMOV JAVORINA so sídlom v Bzinciach pod Javorinou“.

Centrum sociálnych služieb – DOMOV JAVORINA (CSS – DOMOV JAVORINA), je rozpočtová organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja za účelom poskytovania sociálnych služieb s druhom sociálnej služby:

 • domov sociálnych služieb formou pobytovou celoročnou,
 • špecializované zariadenie formou pobytovou celoročnou.

 

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky:

 • vysokoškolské vzdelanie 2.stupňa v odbore v študijnom odbore ošetrovateľstvo,
 • minimálne trojročná odborná prax,
 • špecializácia - odborná spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností v jednom zo špecializačných odborov ošetrovateľská starostlivosť v:      
 1. komunite,
 2. pediatrii,
 3. psychiatrii,
 4. odboroch vnútorného lekárstva,
 5. odboroch chirurgie alebo
 6. onkológii.

Pozn.: Ak uchádzač nemá absolvované špecializačné štúdium, tak podmienkou je začať predmetné štúdium po nástupe do pracovného pomeru (na vlastné náklady) v priebehu prvého roku pracovného pomeru (možnosť už v akademickom roku 2020/2021) a v študijnom termíne ho absolvovať.

 • spracovanie a predloženie projektu „Koncepcia rozvoja zdravotníckeho úseku CSS – DOMOV JAVORINA“ s prihliadnutím na individuálne potreby prijímateľov sociálnych služieb, rozvoj úseku v činnosti interdisciplinárneho alebo multidisciplinárneho tímu.

 

Ďalšie podmienky:

 • bezúhonnosť (výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace),
 • zdravotná spôsobilosť (potvrdenie od lekára o schopnosti pracovať na pozícii vedúceho zamestnanca zdravotníckeho úseku, zdravotný preukaz, doklad o bezinfekčnosti),
 • osobnostné predpoklady – sociálna zrelosť, manažérske schopnosti, psychická odolnosť, asertivita, tvorivosť, konštruktívnosť, flexibilita, samostatnosť.

Ďalšie vedomosti:

 • práca s PC (Word, Excel, PowerPoint, Internet, Outlook, vítaná prax v aplikáciách informačných systémov sociálnej evidencie klientov - klientov napr. Cygnus, SAZA, Preus),
 • znalosť právnych noriem v oblasti poskytovania zdravotnej starostlivosti,
 • znalosť právnych noriem v oblasti poskytovania sociálnych služieb,
 • vítaná prax v oblasti sociálnych služieb (nie je podmienkou),
 • vítané vodičské oprávnenie skupiny „B“ (nie je podmienkou).

 

Zručnosti:

 • manažérske – plánovať, organizovať, riadiť, rozhodovať a kontrolovať činnosti na riadenom úseku,
 • interpersonálne – byť empatický, asertívne konať a vystupovať, utvárať a udržiavať dobré medziľudské a pracovné vzťahy, pracovať samostatne aj v kolektíve, vedieť riešiť konfliktné situácie,
 • rozhodovacie – schopnosť dať adekvátne odporúčania s ohľadom na jednotlivca, skupinu resp. rodinu, spolupracovať s nimi, ak si to okolnosti vyžadujú,
 • administrátorské – organizovať, monitorovať prácu, riešiť časové rozvrhy s ohľadom na efektívnosť.

 

Záujemcovia o účasť vo výberovom konaní zašlú písomnú prihlášku do výberového konania s prílohami (požadovanými dokladmi):

 • prihláška do výberového konania,
 • motivačný list,
 • písomný súhlas uchádzača na spracovanie a evidenciu osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov,
 • profesijný životopis obsahujúci kontaktné údaje vrátane telefónu a e-mailu,
 • kópie dokladov o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
 • kópie dokladov o absolvovanom ďalšom vzdelávaní,
 • vlastný projekt Koncepcia rozvoja zdravotníckeho úseku CSS – DOMOV JAVORINA,
 • preukázateľná prax v zdravotníckom zariadení alebo v zariadení sociálnych služieb,
 • výpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace),
 • doklad o zdravotnej spôsobilosti na výkon práce sestry a výkon práce v nepretržitej prevádzke (lekárske potvrdenia - potvrdenie od lekára o schopnosti pracovať na pozícii vedúceho zamestnanca zdravotníckeho úseku, zdravotný preukaz, doklad o bezinfekčnosti).

 

Základná zložka mzdy (v hrubom):

 • tarifný plat minimálne 757,50 EUR brutto v 6. platovej tarifnej triede (zákon č. 553/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov)
 • navýšenie tarifného platu o počet rokov praxe
 • navýšenie tarifného platu o 10% pre zdravotníckeho pracovníka
 • osobný príplatok
 • príplatok za riadenie

 

Pracovná doba: jednozmenný pracovný režim 37,5 hod./týždeň

 

Prihlášku do výberového konania je potrebné predložiť do uvedeného termínu na adresu:

Centrum sociálnych služieb – DOMOV JAVORINA

Bzince pod Javorinou č. 344

916 11  Bzince pod Javorinou


Na obálku uveďte „NEOTVÁRAŤ - VK vedúci/a zdravotníckeho úseku"

 

Termín podania prihlášok do výberového konania končí dňom 10.09.2020. V prípade zaslania prihlášky poštovou zásielkou je smerodajný dátum pečiatky na poštovej zásielke.

Dátum, miesto a čas výberového konania bude oznámené prihláseným uchádzačom na ich uvedenú kontaktnú e-mailovú adresu.


Uchádzači, ktorí splnia kvalifikačné predpoklady a podmienky výberového konania, budú pozvaní na osobný pohovor výberového konania e-mailom najneskôr 7 dní pred jeho uskutočnením. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo, nezaradiť do výberového konania tých uchádzačov, ktorí nebudú spĺňať kvalifikačné predpoklady alebo zrušiť výberové konanie.

 

V Bzinciach pod Javorinou, 17.08.2020

 

 

 

                                                                                                 Mgr. Ing. Roman Krbata, PhD.

                                                                                                                  riaditeľ

Zverejnené na: www.cssjavorina.sk

                        www.tsk.sk

                        www.istp.sk

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK