Preskočiť navigáciu Prejsť na hlavné menu Prejsť na bočné menu Prejsť na dolné menu
Trenčiansky samosprávny kraj

CSS - Jesienka Myjava prijme do pracovného pomeru pracovníka na pracovné miesto sociálny pracovník

Informácie o pracovnom mieste

 • Miesto práce: Staromyjavská 889/77, 907 01 Myjava
 • Termín nástupu: ihneď
 • Pracovný pomer: pracovná pozícia je obsadzovaná ako zástup práceneschopnosti, následne materskej dovolenky a následne rodičovskej dovolenky.
 • Druh pracovného pomeru: plný úväzok
 • Informácie o plate: Plat bude určený v závislosti od dĺžky započítateľnej praxe v zmysle ustanovení zákona o odmeňovaní zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, minimálne vo výške 867,50 €.

Ponúkame stabilné pracovné miesto v jednozmennom pracovnom režime. Pozícia je vhodná aj pre absolventov. Zamestnancovi ponúkame 5 dní dovolenky nad rámec Zákonníka práce. Ponúkame príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie.

 

Je potrebné spolu so žiadosťou zaslať

 • motivačný list
 • profesijný štruktúrovaný životopis s uvedením celkovej doby dosiahnutej odbornej praxe
 • doklad o vysokoškolskom vzdelaní (kópia diplomu alebo iného rovnocenného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní)
 • doklady o absolvovaných kurzoch a výcvikoch, ktoré majú vzťah k uvedenej profesii
 • písomné čestné vyhlásenie o bezúhonnosti
 • písomné čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu
 • písomné čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti na prácu, ktorá má byť vykonávaná
 • písomné čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v žiadosti a predložených dokladoch
 • súhlas so spracovaním osobných v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a Nariadenia GDPR

 

Požiadavky na zamestnanca

 • Požadované vzdelanie: ukončené vysokoškolské, II. stupeň, v odbore sociálna práca, špecializácia sociálna práca
 • Bezúhonnosť – výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace (pri nástupe)
 • znalosť všeobecne záväzných predpisov (zákona NR SR č. 448/2008 Z. z, o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) a pod.
 • schopnosť tvorby projektov a participácie na ich realizácii
 • organizačné schopnosti a schopnosť samostatnej práce
 • zručnosti: interpersonálne, rozhodovacie, administratívne
 • osobnostné predpoklady: asertívne správanie, empatia, strategické, riadiace, komunikačné schopnosti, schopnosť pracovať v strese a pod tlakom, schopnosť bezkonfliktne pracovať s ľuďmi, pripravenosť pracovať v dlhých časových úsekoch, dôslednosť, precíznosť, analytické myslenie, samostatnosť, zodpovednosť, schopnosť tímovej spolupráce, diskrétnosť, plné nasadenie pri práci a skutočný záujem o prácu
 • užívateľské schopnosti práce s PC (MS Office, Excel, Internet)
 • spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu
 • zdravotná spôsobilosť na prácu, ktorá má byť vykonávaná

 

Kontakt

CSS – Jesienka Myjava,  Staromyjavská 889/77, 907 01 Myjava

PhDr. Hana Feriancová, tel.: 034/6212224, kl. 113, e-mail: hana.feriancova@cssmyjava.sk

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK