Odoslanie formuláru bolo úspešné.
Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

CSS LÚČ vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta vedúci (vedúca) prevádzkového úseku

Centrum sociálnych služieb-LÚČ

018 52 Pruské 399

v súlade so zákonom č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme, v platnom znení,

vyhlasuje

výberové konanie  na obsadenie miesta

vedúci (vedúca) prevádzkového úseku

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky:

 • úplné stredné vzdelanie
 • znalosť príslušnej legislatívy z oblasti verejnom obstarávania, zákonníka práce, zákona o výkone práce vo verejnom záujme, iných zákonov a predpisov dotýkajúcich sa predmetu činnosti, z prevádzkovej hygieny, HACCP, normovania stravy
 • skúsenosti z oblasti verejného obstarávania, skladového hospodárstva, evidencie majetku, skúsenosti v riadení zamestnancov
 • mať znalosti práce s výpočtovou technikou pre potreby evidencie skladov, majetku a verejného obstarávania (výhoda ISPIN, KUCHYŇA).

Uchádzač o pracovné miesto musí:

 • byť bezúhonný/á,
 • spĺňať kvalifikačné predpoklady a požiadavky na požadované miesto,
 • ovládať príslušnú legislatívu
 • byť odborne spôsobilý, samostatný, flexibilný, cieľavedomý, fyzicky zdatný, vedieť riešiť odborné problémy, ochotný učiť sa nové veci, komunikatívny.

Zoznam dokladov, ktoré musí uchádzač priložiť k žiadosti o účasť na výberovom konaní*:

 • žiadosť o účasť na výberovom konaní,
 • profesijný štruktúrovaný životopis,
 • výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace
 • doklad o dosiahnutom stupni vzdelania,
 • prehľad doteraz vykonávanej praxe.

Odmeňovanie je podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo  verejnom záujme, základný plat min. 629,- eur + príplatky.

Žiadosť o účasť na výberovom konaní je potrebné zaslať spolu s požadovanými dokladmi  na adresu :

Centrum sociálnych služieb-LÚČ, 018 52 Pruské č.399

Obálku označiť  v ľavom hornom rohu „NEOTVÁRAŤ – VK  vedúci/a prevádzkového úseku.

Dátum uzávierky prijímania žiadostí o účasť na výberovom konaní je 17.05.2019. Rozhodujúci je dátum na poštovej pečiatke.

 

Dátum, miesto a čas výberového konania oznámi prihláseným uchádzačom Centrum sociálnych služieb-LÚČ.

*Nepriloženie niektorého z požadovaných dokladov môže byť dôvodom na vyradenie uchádzača z výberového konania.

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK