Odoslanie formuláru bolo úspešné.
Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

CSS Myjava vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovnej pozície vedúci (a) sociálneho úseku

Centrum sociálnych služieb – Jesienka so sídlom Myjava

v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja

vyhlasuje podľa ustanovenia § 5 zákona NR SR č. 552/2003Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

v ý b e r o v é   k o n a n i e

na obsadenie pracovnej pozície –

vedúci (a) sociálneho úseku v Centre sociálnych služieb – Jesienka Myjava

 

Do výberového konania sa môžu prihlásiť uchádzači spĺňajúci nasledovné kvalifikačné predpoklady a podmienky:

 • ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v odbore sociálna práca, špecializácia sociálna práca,
 • minimálne trojročná odborná prax,
 • bezúhonnosť – výpis z registra trestov,
 • znalosť všeobecne záväzných predpisov (zákona NR SR č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a pod.),
 • schopnosť tvorby projektov a participácia na ich realizácii,
 • organizačné schopnosti a schopnosť samostatnej práce,
 • zručnosti:
 • manažérske – plánovať, organizovať, riadiť, rozhodovať a kontrolovať činnosti na riadenom úseku
 • interpersonálne – byť empatický, asertívne konať a vystupovať, utvárať a udržiavať dobré medziľudské vzťahy a pracovné vzťahy, pracovať samostatne aj v kolektíve, vedieť samostatne riešiť konfliktné situácie
 • rozhodovacie – schopnosť dať adekvátne odporúčania s ohľadom na jednotlivca, skupinu resp. rodinu, spolupracovať s nimi, ak si to okolnosti vyžadujú
 • administratívne – organizovať, monitorovať prácu, riešiť časové rozvrhy s ohľadom na efektívnosť.
 • užívateľské schopnosti práce s PC (MS Office, Word, Excel, Power Point, Internet), vítaná prax v aplikáciách informačných systémov sociálnej evidencie prijímateľov, napr. Cygnus, SAZA, Preus (nie je podmienkou)
 • spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
 • zdravotná spôsobilosť na prácu, ktorá má byť vykonávaná.

Uchádzači spĺňajúci vyššie uvedené podmienky zašlú písomnú žiadosť o zaradenie do výberového konania s nasledovnými prílohami*:

 • žiadosť o zaradenie do výberového konania, musí byť označená číslom, pod ktorým bolo výberové konanie vyhlásené
 • motivačný list
 • profesijný štruktúrovaný životopis s uvedením celkovej doby dosiahnutej odbornej praxe,
 • doklad o vysokoškolskom vzdelaní (overená kópia diplomu alebo iného rovnocenného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
 • doklady o absolvovanom ďalšom vzdelávaní (fotokópie),
 • doklad - preukázanie dĺžky odbornej praxe
 • doklad – preukázanie praxe v riadiacej funkcii a jej dĺžky
 • výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace,
 • písomné čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu,
 • písomné čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti na prácu, ktorá má byť vykonávaná,
 • písomné čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v žiadosti a predložených dokladoch,
 • písomný súhlas uchádzača so spracovávaním a evidenciou osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov,
 • vlastný projekt vo vzťahu k výkonu práce vedúceho sociálneho úseku „Koncepcia rozvoja sociálneho úseku CSS – Jesienka Myjava“ v rozsahu minimálne 3 a maximálne 6 strán,
 • presná poštová adresa pre doručovanie písomností, e – mailová adresa a telefonický kontakt

*Nepriloženie niektorého z požadovaných dokladov môže byť dôvodom na vyradenie uchádzača z výberového konania.

najneskôr do 04.06.2021

(rozhoduje dátum podania na poštovej pečiatke)

v zalepenej obálke s označením

NEOTVÁRAŤ

„Výberové konanie – vedúci (a) sociálneho úseku“ v CSS – Jesienka Myjava

na adresu: Centrum sociálnych služieb – Jesienka, Staromyjavská 889/77, 907 01 Myjava

e – mail: hana.feriancova@cssmyjava.sk

Žiadosť o zaradenie do výberového konania možno podať písomne alebo elektronickými prostriedkami. Ak uchádzač podá žiadosť elektronickými prostriedkami, je povinný doručiť ju spolu s požadovanými dokladmi aj písomne, najneskôr v deň uskutočnenia výberového konania pred jeho začatím, v opačnom prípade mu nebude umožnená účasť na vyhlásenom výberovom konaní. Rozhodujúcim pri určení splnenia lehoty na podanie žiadosti uchádzača o zaradenie do výberového konania, je dátum podania žiadosti spolu s požadovanými dokladmi na poštovej pečiatke, alebo dátum podania žiadosti v elektronickej forme kontaktnej osobe. 

O dátume, mieste a čase výberového konania budú uchádzači  spĺňajúci podmienky zaradenia do výberového konania informovaní písomne najmenej 7 dní pred začatím výberového konania, na kontaktnej adrese uvedenej v životopise

Centrum sociálnych služieb – Jesienka Myjava si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania uchádzačov, ktoré nebudú spĺňať kvalifikačné predpoklady, nedoručia niektorý z požadovaných dokladov, alebo zrušiť výberové konanie.

Centrum sociálnych služieb – Jesienka Myjava v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme poskytne plat minimálne vo výške 810,50 v závislosti od dĺžky započítateľnej praxe v zmysle ustanovení zákona o odmeňovaní zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, plus navýšenie tarifného platu o 5% pre sociálneho pracovníka, plus príplatok za riadenie vo výške 52,50 €, po skončení skúšobnej doby, možnosť priznania osobného príplatku.

Na základe výsledkov určí výberová komisia poradie uchádzačov, zverejní výsledok výberového konania a do 10 dní od jeho skončenia písomne oznámi uchádzačom výsledok výberového konania.

Vzhľadom na aktuálnu epidemiologickú situáciu si Centrum sociálnych služieb – Jesienka Myjava vyhradzuje právo zmeniť termín výberového konania, prípadne výberové konanie zrušiť, v prípade zhoršenej epidemiologickej situácie v regióne alebo nariadenej karantény. O zmene termínu výberového konania, prípadne o zrušení výberového konania budú uchádzači informovaní mailom, ktorý bude bezprostredne potvrdený zaslaným listom doporučene.

V Myjave, dňa 13.05.2021

 

PhDr. Hana Feriancová

riaditeľka CSS – Jesienka Myjava

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK