Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

CSS Pruské vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovnej pozície vedúci/a sociálno-zdravotníckeho úseku

Pracovisko: Nemocničná 986, Považská Bystrica

Kvalifikačné predpoklady:

 • vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa v študijnom odbore sociálna práca

Ďalšie vedomosti:

 • znalosť právnych noriem v oblasti poskytovania zdravotnej starostlivosti,
 • znalosť právnych noriem v oblasti poskytovania sociálnych služieb,
 • znalosť pracovného práva,
 • počítačová gramotnosť na užívateľskej úrovni (MS Office - Word, Excel, PowerPoint, Internet)

Osobnostné predpoklady:

 • manažérske a organizačné schopnosti,
 • komunikačné zručnosti,
 • odolnosť voči stresu,
 • samostatnosť,
 • asertivita

Ďalšie predpoklady:

 • odborná prax minimálne 5 rokov,
 • bezúhonnosť (výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace),
 • zdravotná spôsobilosť na pracovnú pozíciu vedúci/a sociálno - zdravotníckeho úseku

 Záujemcovia o účasť vo výberovom konaní pošlú nasledovné doklady:

 • prihlášku do výberového konania,
 • motivačný list,
 • profesijný štruktúrovaný životopis  vrátane kontaktných údajov (adresa pre doručovanie písomností, e-mail, telefónne číslo)
 • písomný súhlas s použitím osobných údajov pre potreby výberového konania,
 • kópie dokladov o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
 • kópie dokladov o absolvovanom ďalšom vzdelávaní,
 • výpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace),
 • záujemca o prac.pozíciu „vedúci/a sociálno-zdravotného úseku, pošle projekt „Koncepcia rozvoja poskytovaných sociálnych služieb v CSS-LÚČ v rozsahu maximálne 3 strán

Všetky požadované doklady je potrebné doručiť v zalepenej obálke  s označením „Výberové konanie na pracovnú pozíciu buď „vedúci/a sociálno - zdravotníckeho úseku najneskôr do 01.07.2021 na adresu Centrum sociálnych služieb – LÚČ, 399, 018 52  Pruské. Na obálku treba ešte napísať „NEOTVÁRAŤ“

Dátum, miesto a čas výberového konania bude oznámené prihláseným uchádzačom na kontaktnú e-mailovú adresu uvedenú v životopise a to najneskôr  7 dní pred jeho začatím.

CSS-LÚČ si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania uchádzačov, ktorí nebudú spĺňať kvalifikačné predpoklady, alebo zrušiť výberové konanie.

CSS-LÚČ ponúka v prípade pozície „vedúci/a sociálno-zdravotného úseku, vybratému uchádzačovi plat podľa dĺžky odbornej praxe, v rozmedzí od 800,- Eur do 1100,- Eur. Úspešnému uchádzačovi prináleží k tarifnému platu aj príplatok za riadenie a osobný príplatok.

 

Mgr. Zuzana Bartovičová v.r.

riaditeľka CSS-LÚČ

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK