Odoslanie formuláru bolo úspešné.
Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

CSS Sloven v Slávnici vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovnej pozície Vedúci sociálneho úseku

Centrum sociálnych služieb – SLOVEN

Slavnica 68, 018 54 Slavnica

vyhlasuje podľa ustanovenia § 5 zákona NR SR č.552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme
v znení neskorších predpisov a v zmysle Smernice č. S 38/2016 „Zásady výberového konania na obsadzovanie pracovných miest vedúcich zamestnancov v zariadeniach sociálnych služieb .

VÝBEROVÉ  KONANIE

na obsadenie pracovnej pozície

Vedúci sociálneho úseku

 

Žiadosť o účasť vo výberovom konaní môžu podať záujemcovia spĺňajúci:

 

Kvalifikačné predpoklady:

 • vysokoškolské vzdelanie  II. stupňa

študijný odbor: sociálna práca na pozíciu  - Vedúci sociálneho úseku

Iné kritériá a požiadavky:

osobnostné predpoklady na funkciu Vedúci sociálneho úseku

 • (interpersonálne - , rozhodovacie - a administratívne zručnosti, schopnosť tvorby projektov a participácia na ich realizácii...)
 • oprávnenie viezť motorové vozidlo 
 • ovládanie práce s PC (Word, Excel, Internet)

 

Záujemcovia o účasť vo výberovom konaní zašlú nasledovné doklady:

 • žiadosť o zaradenie do výberového konania
 • motivačný list
 • projekt vo vzťahu k výkonu práce  sociálneho pracovníka v pozícii vedúceho zamestnanca  (v rozsahu maximálne 3 strán)
 • štruktúrovaný životopis
 • referencie od posledných zamestnávateľov
 • fotokópia dokladu o najvyššom ukončenom vzdelaní
 • doklady o absolvovaných kurzoch a výcvikoch,
 • presná adresa pre doručovanie písomností, telefonický kontakt, e - mailová adresa
 • písomný súhlas uchádzača s použitím osobných údajov pre potreby výberového konania
 • aktuálny výpis z registra trestov /nie starší ako 3 mesiace/
 • preukázanie zdravotnej spôsobilosti na prácu zdravotníckeho a sociálneho pracovníka

 

Všetky požadované doklady je potrebné zaslať v zalepenej obálke s označením:

„Výberové konanie na pracovnú pozíciu Vedúci sociálneho úseku v  CSS – SLOVEN najneskôr do 12.04.2017 na adresu: CSS – SLOVEN, Slavnica 68, 018 54 Slavnica.

Termín a miesto výberového konania oznámi vyhlasovateľ najneskôr  7 dní pred jeho začatím.

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK