Odoslanie formuláru bolo úspešné.
Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Gymnázium Bánovce n/B vyhlasuje výberové konanie na pozíciu pedagogického asistenta – 2 pracovné miesta

Miesto výkonu  práce

Gymnázium Janka Jesenského, Radlinského 665/2, 957 01 Bánovce nad Bebravou

Druh pracovného pomeru

Plný úväzok na dobu určitú počas trvania projektu, najneskôr do 31.8.2022

Termín nástupu

Dohodou, najskôr k 1.9.2020

Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

Pedagogický asistent: podľa požiadaviek učiteľa a v spolupráci s odbornými zamestnancami vytvára rovnosť príležitostí vo výchove a vzdelávaní, pomáha dieťaťu, žiakovi alebo skupine detí alebo žiakov pri prekonávaní architektonických, informačných, jazykových, zdravotných, sociálnych alebo kultúrnych bariér.

 1. Vo výchovno-vzdelávacom procese:
  1. bezprostredná spolupráca s učiteľom v triede a s pedagogickými zamestnancami školy,
  2. uľahčovanie adaptácie dieťaťa na nové učebné prostredie a pomáhanie pri prekonávaní počiatočných jazykových, kultúrnych a sociálnych bariér,
  3. organizovanie otvorených vyučovacích hodín pre rodičov,
  4. vykonávanie dozoru počas prestávok,
  5. sprevádzanie žiakov mimo triedy,
  6. pomáhanie pri príprave učebných pomôcok.

 

 1. V práci so žiakmi v mimovyučovacích aktivitách:
  1. priame vedenie alebo napomáhanie pri činnostiach voľnočasových aktivít (speváckych, hudobných, tanečných, výtvarných, dramatických a iných) s využitím individuálnych, skupinových alebo hromadných foriem výchovy,
  2. návšteva historických a kultúrnych pamiatok,
  3. zabezpečovanie účasti na spoločenských aktivitách na úrovni obce a regiónu,
  4. organizovanie spoločenských podujatí s rodičmi,
  5. spolupráca so školskými zariadeniami zabezpečujúcich výchovu a vzdelávanie v čase mimo vyučovania a v čase školských prázdnin.
 1. V spolupráci s rodinou:
  1. organizovanie stretnutí a spolupráca s rodičmi tak, aby sa cítili ako súčasť procesu vzdelávania,
  2. spoznávanie rodinného prostredia, sociálnych pomerov, záujmov rodičov a dieťaťa.

 

 1. V oblasti vzdelávacích aktivít:
  1. účasť na vzdelávacích podujatiach určených pre asistentov učiteľa organizovaných školami alebo inými inštitúciami akreditovanými na túto činnosť

 

Kvalifikačné predpoklady: vzdelanie v príslušnom odbore v zmysle zákona č. 138/2019 o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhl. MŠVVaŠ SR 1/2020 o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov

Požiadavky na zamestnanca školy: splnenie kvalifikačných predpokladov, zdravotná a duševná spôsobilosť na prácu, ktorá má byť vykonávaná, bezúhonnosť, základy práce s PC.

Platové náležitosti: plat bude určený v zmysle ustanovení platnej legislatívy, minimálne vo výške 738,50 € (brutto). Zvýšenie platovej tarify bude stanovené v závislosti od dĺžky započítanej praxe.

Požadované doklady: žiadosť o prijatie do zamestnania, profesijný životopis s prípadným prehľadom praxe, doklady o dosiahnutom vzdelaní, súhlas so spracovaním osobných údajov.

Kontaktná osoba: PaedDr. Dušan Zajac, zástupca riaditeľky školy pre technicko-ekonomickú činnosť

Tel.: 0904 594 237

Žiadosti o zamestnanie spolu so životopisom a súhlasom na spracovanie osobných údajov v zmysle Nariadenia GDPR a Zákona o ochrane osobných údajov zasielajte na poštovú adresu školy alebo e-mail: dusan.zajac@gymbn.tsk.sk najneskôr 21.07.2020 (rozhodujúci je dátum poštovej pečiatky, resp. odoslania e-mailu).

 

Formulár súhlasu so spracovaním osobných údajov

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK