Odoslanie formuláru bolo úspešné.
Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Gymnázium Bánovce n/B vyhlasuje výberové konanie na pozíciu školský psychológ – 1 pracovné miesto.

Miesto výkonu  práce

Gymnázium Janka Jesenského, Radlinského 665/2, 957 01 Bánovce nad Bebravou

Druh pracovného pomeru

Plný úväzok na dobu určitú počas trvania projektu, najneskôr do 31.8.2022

Termín nástupu

Dohodou, najskôr k 1.9.2020

Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

Školský psychológ: poskytuje odborné psychologicko-edukačné služby žiakom, rodičom, pedagogickým zamestnancom pri riešení problémov a ťažkostí v učení, v správaní, pri rozhodovaní a voľbe ďalšieho štúdia a profesijnej orientácie; spolupracuje pri narušených sociálnych vzťahoch v triede a psycho-hygienických otázkach školy a výchovno-vzdelávacieho procesu; spolupodieľa sa na skvalitňovaní a zefektívňovaní výchovy a vzdelávania

V rámci pracovnej náplne školský psychológ:

  • vykonáva odborné činnosti v rámci orientačnej psychologickej diagnostiky, individuálneho, skupinového  alebo  hromadného  psychologického  poradenstva,  psychoterapie,  prevencie  a  intervencie  k  deťom  a  žiakom  s  osobitným  zreteľom  na  proces  výchovy  a vzdelávania,
  • poskytuje individuálne a skupinové psychologické služby, poradenstvo a konzultácie v procese  výchovy a vzdelávania deťom, žiakom, zákonným zástupcom,  inkluzívnemu tímu školy, pedagogickým zamestnancom,
  • uskutočňuje odbornú psychologickú starostlivosť žiakom s ťažkosťami v učení a v správaní, zdravotne znevýhodneným žiakom a žiakom zo sociálne znevýhodneného prostredia,
  • aktívne sa podieľa na preventívnych aktivitách v rámci plánu činnosti školy,
  • spolupodieľa sa na vytváraní, aktualizácii, inovácii IVVP pre žiakov so ŠVVP, následne sa podieľa na jeho aplikácii v praxi
  • zúčastňuje sa zápisu žiakov do 1. ročníkov a metodicky usmerňuje prípadné nedostatky, upozorňuje na integráciu zdravotne oslabených žiakov a ich dokumentáciu a následne odporúča zákonnému zástupcovi dieťaťa odborné vyšetrenie v príslušnom centre výchovného poradenstva a prevencie,
  • poskytuje individuálnu a skupinovú psychologickú starostlivosť žiakom v krízových sociálnych a životných situáciách v súvislosti s drogovou závislosťou a inými sociálno-patologickými javmi,
  • aktívne spolupracuje s odbornými zamestnancami centier pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie a pripravuje podklady potrebné k vyšetreniu žiaka,
  • systematicky sa vzdeláva a sleduje nové prístupy a trendy v odborných oblastiach súvisiacich s náplňou, poslaním a koncepciou školy, v ktorej pôsobí,
  • spolupráca, podieľanie sa na vypracovaní akčného plánu/akčných plánov pre inkluzívne vzdelávanie

Kvalifikačné predpoklady: vzdelanie v príslušnom odbore v zmysle zákona č. 138/2019 o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhl. MŠVVaŠ SR 1/2020 o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov

Požiadavky na zamestnanca školy: splnenie kvalifikačných predpokladov, zdravotná a duševná spôsobilosť na prácu, ktorá má byť vykonávaná, bezúhonnosť, základy práce s PC.

Platové náležitosti: plat bude určený v zmysle ustanovení platnej legislatívy, minimálne vo výške 976,50 € (brutto). Zvýšenie platovej tarify bude stanovené v závislosti od dĺžky započítanej praxe.

Požadované doklady: žiadosť o prijatie do zamestnania, profesijný životopis s prípadným prehľadom praxe, doklady o dosiahnutom vzdelaní, súhlas so spracovaním osobných údajov.

Kontaktná osoba: PaedDr. Dušan Zajac, zástupca riaditeľky školy pre technicko-ekonomickú činnosť

Tel.: 0904 594 237

Žiadosti o zamestnanie spolu so životopisom a súhlasom na spracovanie osobných údajov v zmysle Nariadenia GDPR a Zákona o ochrane osobných údajov zasielajte na poštovú adresu školy alebo e-mail: dusan.zajac@gymbn.tsk.sk najneskôr 21.07.2020 (rozhodujúci je dátum poštovej pečiatky, resp. odoslania e-mailu).

 

Formulár súhlasu so spracovaním osobných údajov

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK