Odoslanie formuláru bolo úspešné.
Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Gymnázium Myjava ponúka miesto na pracovnej pozícii zástupca riaditeľa

Miesto výkonu práce: Jablonská 301/5, Myjava

Termín nástupu: 1.9.2019

Dátum uzávierky prijímania žiadostí: 21.8.2019

Rozsah úväzku: 100%

 

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC: Informačný systém pre EČ a PFIČ MS a elektronický testovací systém (e-Test), aSc Agenda, aSc Rozvrhy, aSc Suplovanie, EduPage, MS Office

Uchádzač o miesto musí:
a/ byť bezúhonný/á/,
b/ spĺňať osobnostné a morálne predpoklady na požadované miesto,
c/ spĺňať predpoklady podľa § 34 ods. 2 zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov


• spĺňať kvalifikačné predpoklady na výkon pedagogickej činnosti podľa zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov, v príslušnej kategórii alebo podkategórii,
• mať vykonanú prvú atestáciu,
• mať najmenej 5 rokov pedagogickej činnosti,
• byť zdravotne spôsobilý,
• byť bezúhonný,
• ovládať štátny jazyk,
• najneskôr do troch rokov od ustanovenia do kariérovej pozície vedúceho pedagogického zamestnanca ukončiť funkčné vzdelávanie.


Zoznam dokladov, ktoré musí uchádzač priložiť k žiadosti o účasť na výberovom konaní:
• doklad o dosiahnutom stupni vzdelania,
• doklad o vykonaní prvej atestácie (§ 49 a 50 zákona č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch...) alebo doklad o absolvovaní prvej kvalifikačnej skúšky alebo jej náhrady (§ 61 ods. 7 zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch...),
• doklad o absolvovaní prípravy vedúcich pedagogických zamestnancov (len v prípade absolvovania štúdia),
• osobný dotazník,
• profesijný štruktúrovaný životopis,
• výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace,
• potvrdenie (čestné vyhlásenie) o pedagogickej činnosti.

Základná zložka mzdy (v hrubom):

V zmysle zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády č. 388/2018 Z.z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.


Žiadosť o účasť na výberovom konaní je potrebné zaslať spolu s požadovanými dokladmi (úradne overené fotokópie) na adresu:
Gymnázium, Jablonská 301/5, Myjava
Jablonská 301/5
907 01 Myjava

Obálku označiť v ľavom hornom rohu „NEOTVÁRAŤ – výberové konanie“.


Kontaktná osoba
Ing. Alena Havlíková
0915 699 479

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK