Odoslanie formuláru bolo úspešné.
Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Gymnázium Púchov vyhlasuje výberové konanie na pracovnú pozíciu učiteľ s aprobáciou občianská náuka

Predpokladaný termín nástupu na uvedené pracovné miesto je od 1.9.2021

Žiadosti o zaradenie do výberového konania je potrebné zaslať do 30.4.2021 na poštovú adresu školy, alebo e-mailom na adresu riaditel@gymnazium-pu.sk (rozhodujúci je dátum doručenia na adresu školy, resp. doručenia e-mailu).

Následne budú uchádzači, ktorí splnia kvalifikačné predpoklady a ostatné požiadavky, pozvaní na osobný pohovor.

Platové podmienky: v zmysle zákona 553/2003 Z.z.,

Požadovaná kvalifikácia (v zmysle vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z.z.):

 • Vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa

Očakávania od zamestnanca:

 • znalosť práce s PC,
 • spoločenský rozhľad,
 • samostatnosť,
 • flexibilita,
 • ochota spolupracovať na projektoch školy,
 • komunikatívnosť.

Požadované doklady:

 • žiadosť o prijatie do zamestnania a motivačný list,
 • profesijný životopis,
 • doklady o vzdelaní, (vysvedčenie o štátnej záverečnej skúške, vysokoškolský diplom – kópie nemusia byť neoverené),
 • čestné prehlásenie potvrdzujúce pedagogickú prax s uvedením pracoviska,
 • bezúhonnosť podľa § 15 zákona č.138/2019 Z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch (čestné prehlásenie),
 • zdravotná spôsobilosť podľa § 16, ods.2 zákona č.138/2019 Z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch (vyžaduje sa až od prijatých uchádzačov),
 • ovládanie štátneho jazyka ( v prípade uchádzačov s inou ako slovenskou národnosťou),
 • súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby prijatia do zamestnania v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

Kontaktné údaje: 

Adresa školy: Gymnázium Púchov, Ul.1.mája 905, 02015 Púchov

E-mail: riaditel@gymnazium-pu.sk

Telefón: 0903 067 066

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK