Odoslanie formuláru bolo úspešné.
Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

NsP Myjava ponúka pracovné miesto vedúca sestra gynekologicko-pôrodníckeho odd.

Oznámenie o vyhlásení výberového konania

č. 5/2019

 

Nemocnica s poliklinikou Myjava

Ul. Staromyjavská 59, 907 01 Myjava

v súlade

 

so Smernicou NsP Myjava “S – Smernica, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o výberovom konaní na obsadenie miesta vedúceho zamestnanca NsP Myjava 20180501“ (ďalej len Smernica VK NsP MY), ktorou sa ustanovujú podrobnosti o výberovom konaní na obsadenie miesta vedúceho zamestnanca NsP Myjava,

vyhlasuje výberové konanie na miesto vedúceho zamestnanca NsP Myjava: vedúca pôrodná asistentka gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia

 

Predpoklady pre výkon vedúcej funkcie:  

 • splnenie kvalifikačných predpokladov a požiadaviek
 • členstvo v príslušnej stavovskej organizácii
 • spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu 
 • bezúhonnosť 
 • zdravotná spôsobilosť na prácu, ktorú má vykonávať.

 

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky

NV SR 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov

 • vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v bakalárskom študijnom programe v študijnom odbore pôrodná asistencia alebo vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v magisterskom študijnom programe v študijnom odbore pôrodná asistencia, ak vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa bolo získané v študijnom odbore pôrodná asistencia
 • odborná spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností - špecializácia v danom špecializačnom odbore
 • odborná spôsobilosť na riadenie a organizáciu zdravotníctva  – špecializácia v odbore na riadenie a organizáciu zdravotníctva alebo najmenej pätnásťročná odborná prax.

 

Ďalšie požiadavky

 • riadiace a manažérske schopnosti.

 

Zoznam požadovaných dokladov a dokumentov:

 • písomná žiadosť o zaradenie do výberu
 • profesijný životopis
 • motivačný list
 • overené doklady o dosiahnutom vzdelaní
 • potvrdenie o registrácii/členstve v komore SaPA
 • výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace
 • lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti v zmysle § 31 ods. 1 písm. b) a § 32 zákona č. 578/2004 Z. z.
 • písomný súhlas uchádzača na spracovanie osobných údajov pre účely výberového konania na miesto vedúceho zamestnanca NsP Myjava udelený podľa osobitných predpisov.

Mzdové náležitosti

 • základná zložka mzdy 1049,40 € + príplatok za riadenie + osobný príplatok.

 

Prihlášky do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi zasielajte v lehote do 18. marca 2019 v zalepenej obálke na adresu: NsP Myjava, útvar riadenia ľudských zdrojov, Staromyjavská 59, 907 01  Myjava s označením „VÝBEROVÉ KONANIE - OBSADZOVANÁ POZÍCIA - NEOTVÁRAŤ“. Na posúdenie dodržania lehoty na podanie prihlášky je rozhodujúci dátum podania na poštovú prepravu alebo dátum osobného podania na sekretariáte riaditeľa NsP Myjava. O termíne, mieste a forme výberového konania budú uchádzači informovaní písomnou pozvánkou zaslanou najneskôr 7 dní pred začatím výberového konania.

Kontaktná osoba: Mgr. Viktória Marková - námestníčka pre ošetrovateľstvo

mailový kontakt: viktoria.markova@nspmyjava.sk

telefonický kontakt: 034/69 79 114 (ústredňa 034/69 79 111)

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK