Odoslanie formuláru bolo úspešné.
Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

NsP Myjava vyhlasuje výberové konanie na miesto vedúceho zamestnanca primár fyziatricko-rehabilitačného oddelenia

Predpoklady pre výkon vedúcej funkcie:  

 • splnenie kvalifikačných predpokladov a požiadaviek
 • členstvo v stavovskej organizácii - SLK
 • spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu 
 • bezúhonnosť 
 • zdravotná spôsobilosť na prácu, ktorú má vykonávať.

 

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky

NV SR 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov

 

 • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v doktorskom študijnom programe  v študijnom odbore všeobecné lekárstvo
 • odborná spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností - špecializácia v  špecializačnom odbore fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia
 • odborná spôsobilosť na riadenie a organizáciu zdravotníctva  – špecializácia v odbore na riadenie a organizáciu zdravotníctva
 • alebo najmenej pätnásťročná odborná prax.

 

Ďalšie požiadavky

 • riadiace a manažérske schopnosti.

 

Zoznam požadovaných dokladov a dokumentov:

 • písomná žiadosť o zaradenie do výberu
 • profesijný životopis
 • motivačný list
 • overené doklady o dosiahnutom vzdelaní
 • potvrdenie o registrácii/členstve v lekárskej komore
 • výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace
 • lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti v zmysle § 31 ods. 1 písm. b) a § 32 zákona č. 578/2004 Z. z.
 • projekt v rámci ďalšieho rozvoja na danom oddelení v rámci koncepcie odboru (max. 10 normostrán)
 • písomný súhlas uchádzača na spracovanie osobných údajov pre účely výberového konania na miesto vedúceho zamestnanca NsP Myjava udelený podľa osobitných predpisov.

Mzdové náležitosti

 • základná zložka mzdy 2329,90 € + príplatok za riadenie + osobný príplatok.

 

Prihlášky do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi zasielajte v lehote do 24. novembra 2020 v zalepenej obálke na adresu:

NsP Myjava, útvar riadenia ľudských zdrojov, Staromyjavská 59, 907 01  Myjava s označením „VÝBEROVÉ KONANIE - OBSADZOVANÁ POZÍCIA - NEOTVÁRAŤ“.

Na posúdenie dodržania lehoty na podanie prihlášky je rozhodujúci dátum podania na poštovú prepravu alebo dátum osobného podania na sekretariáte riaditeľa NsP Myjava.

O termíne, mieste a forme výberového konania budú uchádzači informovaní písomnou pozvánkou zaslanou najneskôr 7 dní pred začatím výberového konania.

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK