Odoslanie formuláru bolo úspešné.
Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

NsP Prievidza ponúka pracovné miesta primárov

Riaditeľ Nemocnice s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta:

 • primár očného oddelenia,
 • primár neurologického oddelenia,
 • primár interného oddelenia,
 • primár psychiatrického oddelenia.

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky:

 • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v doktorskom študijnom programe v študijnom odbore všeobecné lekárstvo,
 • špecializácia v danom odbore v zmysle nar. vl. SR č. 296/2010 Z. z.,
 • splnené podmienky na výkon povolania lekára podľa zák. č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti – spôsobilosť na právne úkony v celom rozsahu, zdravotná spôsobilosť, odborná spôsobilosť, bezúhonnosť,
 • prax lekára v odbore minimálne 10 rokov.

Ďalšie požiadavky a kritériá pre uvedené pozície:

 • riadiace a manažérske schopnosti,
 • občianska a morálna bezúhonnosť.

Uchádzači predložia:

 • prihlášku do výberového konania,
 • overené doklady o dosiahnutom vzdelaní,
 • profesijný životopis,
 • potvrdenie o odbornej praxi,
 • potvrdenie o registrácii v SLK,
 • výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace,
 • stručnú koncepciu riadenia a rozvoja daného oddelenia,
 • písomný súhlas dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov za účelom výberu podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

Výberové konanie je vyhlásené dňom jeho zverejnenia na webovej stránke NsP Prievidza.

Prihlášky s požadovanými dokladmi je potrebné zaslať najneskôr do 2 týždňov od uverejnenia inzerátu na webovej stránke NsP Prievidza v uzatvorenej obálke označenej „Výberové konanie - neotvárať“ na adresu: NsP Prievidza, odbor RĽZ, ul. Nemocničná 2, 972 01 Bojnice.

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK