Odoslanie formuláru bolo úspešné.
Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

NsP Prievidza ponúka pracovné miesto pre vedúceho asistenta výživy oddelenia liečebnej výživy a stravovania

Riaditeľ Nemocnice s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach vyhlasuje výberové konanie na pozíciu vedúci asistent výživy oddelenia liečebnej výživy a stravovania.

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky:

 • vysokoškolské vzdelanie I. stupňa v bakalárskom študijnom programe v študijnom odbore fyziologická a klinická výživa,
 • odborná spôsobilosť – špecializácia v odbore liečebná výživa v zmysle nar. vlády č. 296/2010 Z. z.,
 • splnené podmienky na výkon zdravotníckeho povolania podľa zák. č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti – spôsobilosť na právne úkony v celom rozsahu, zdravotná spôsobilosť, odborná spôsobilosť, bezúhonnosť,
 • odborná prax minimálne 5 rokov.

Ďalšie požiadavky a kritériá pre uvedené pozície:

 • riadiace a manažérske schopnosti,
 • občianska a morálna bezúhonnosť.

Uchádzači predložia:

 • prihlášku do výberového konania,
 • overené doklady o dosiahnutom vzdelaní,
 • profesijný životopis,
 • potvrdenie o odbornej praxi,
 • potvrdenie o registrácii v komore medicínsko-technických pracovníkov,
 • výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace,
 • stručný projekt v rámci ďalšieho rozvoja oddelenia klinickej biochémie v rámci koncepcie odboru,
 • písomný súhlas dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov za účelom výberu podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

Výberové konanie je vyhlásené dňom jeho zverejnenia na webovej stránke NsP Prievidza.

Prihlášky s požadovanými dokladmi je potrebné zaslať najneskôr do 2 týždňov od uverejnenia inzerátu na webovej stránke NsP Prievidza v uzatvorenej obálke označenej „Výberové konanie - neotvárať“ na adresu: NsP Prievidza, úsek RĽZ, ul. Nemocničná 2, 972 01 Bojnice.

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK