Odoslanie formuláru bolo úspešné.
Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach ponúka pracovné miesto vedúca farmaceutická laborantka nemocničnej lekárne

Riaditeľ Nemocnice s poliklinikou Prievidza so sídlom v  Bojniciach  vyhlasuje výberové konanie na miesto vedúceho zamestnanca vedúca farmaceutická laborantka nemocničnej lekárne.

Predpoklady pre výkon vedúcej funkcie:

 • splnenie kvalifikačných predpokladov a požiadaviek
 • spôsobilosť na právne úkony v celom rozsahu
 • bezúhonnosť
 • členstvo v stavovskej organizácii – v SK medicínsko-technických pracovníkov
 • zdravotná spôsobilosť

 

 Kvalifikačné predpoklady a požiadavky:

V zmysle nar. vlády SR č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov

 • úplné stredné odborné vzdelanie v študijnom odbore farmaceutický laborant
 • odborná spôsobilosť - špecializácia v danom odbore
 • odborná prax v ošetrovateľstve minimálne 5 rokov

 

Ďalšie požiadavky a kritériá  pre uvedené pozície:   riadiace a manažérske schopnosti

 

Mzdové náležitosti:  základná zložka mzdy 1027,- € + pohyblivá zložka

Uchádzači  predložia:

 • prihlášku do výberového konania
 • overené doklady o dosiahnutom vzdelaní
 • profesijný životopis
 • potvrdenie o odbornej praxi
 • potvrdenie o registrácii v komore
 • výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace
 • lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti v zmysle zák. č. 578/2004 Z. z.
 • stručný projekt v rámci ďalšieho rozvoja na danom oddelení v rámci koncepcie odboru
 • písomný súhlas dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov pre účely výberového konania podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov

 

Prihlášky do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi je potrebné zaslať na adresu: NsP Prievidza, úsek RĽZ, ul. Nemocničná 2, 972 01 Bojnice alebo odovzdať osobne v podateľni NsP, v oboch prípadoch v uzatvorenej obálke označenej „Výberové konanie - neotvárať“.

Dátum uzávierky prijímania prihlášok do výberového konania je 31. marca 2019. Rozhodujúci je dátum doručenia do podateľne NsP, nie dátum podania na pošte. Na oneskorene doručené prihlášky do výberového konania sa nebude prihliadať.

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK