Odoslanie formuláru bolo úspešné.
Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach ponúka pracovné miesto vedúca sestra

Riaditeľ Nemocnice s poliklinikou Prievidza so sídlom v  Bojniciach  vyhlasuje výberové konanie na miesto vedúceho zamestnanca

 • vedúca sestra ortopedicko-traumatologického oddelenia
 • vedúca sestra oddelenia pľúcnych chorôb
 • vedúca sestra ORL oddelenia
 • vedúca sestra kožného oddelenia

Predpoklady pre výkon vedúcej funkcie:

 • splnenie kvalifikačných predpokladov a požiadaviek
 • spôsobilosť na právne úkony v celom rozsahu
 • bezúhonnosť
 • členstvo v stavovskej organizácii – Slovenská komora SaPA
 • zdravotná spôsobilosť

 

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky:

V zmysle nar. vlády SR č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov

 • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v magisterskom študijnom programe v študijnom odbore ošetrovateľstvo, ak vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa bolo získané v študijnom odbore ošetrovateľstvo
 • odborná spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností - špecializácia v danom špecializačnom odbore
 • odborná spôsobilosť na riadenie a organizáciu zdravotníctva – špecializácia v odbore na riadenie a organizáciu zdravotníctva alebo najmenej pätnásťročná odborná prax.

 

Ďalšie požiadavky a kritériá  pre uvedené pozície: riadiace a manažérske schopnosti

 

Mzdové náležitosti: základná zložka mzdy 1088,- € + pohyblivá zložka

 

Uchádzači  predložia:

 • prihlášku do výberového konania
 • overené doklady o dosiahnutom vzdelaní
 • profesijný životopis
 • potvrdenie o odbornej praxi
 • potvrdenie o registrácii v komore
 • výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace
 • lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti v zmysle zák. č. 578/2004 Z. z.
 • stručný projekt v rámci ďalšieho rozvoja ošetrovateľstva na danom oddelení v rámci koncepcie odboru
 • písomný súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov pre účely výberového konania podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov

 

Prihlášky do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi je potrebné zaslať na adresu: NsP Prievidza, úsek RĽZ, ul. Nemocničná 2, 972 01 Bojnice alebo odovzdať osobne v podateľni NsP, v oboch prípadoch v uzatvorenej obálke označenej „Výberové konanie - neotvárať“.

Dátum uzávierky prijímania prihlášok do výberového konania je 31. marca 2019. Rozhodujúci je dátum doručenia do podateľne NsP, nie dátum podania na pošte. Na oneskorene doručené prihlášky do výberového konania sa nebude prihliadať.

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK