Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta primár neurologického oddelenia

Riaditeľ Nemocnice s poliklinikou Prievidza so sídlom v  Bojniciach  vyhlasuje výberové konanie na obsadenie vedúcej pracovnej pozície primár neurologického oddelenia.

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky:

V zmysle nar. vlády SR č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov

 • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v doktorskom študijnom programe v študijnom odbore všeobecné lekárstvo,
 • odborná spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností
 • špecializácia v  špecializačnom odbore neurológia
 • odborná spôsobilosť na riadenie a organizáciu zdravotníctva - špecializácia v odbore na riadenie a organizáciu zdravotníctva alebo najmenej pätnásťročnú odbornú prax

 

Mzda

Základná zložka mzdy (ZZM) + funkčná zložka mzdy (FZM)

 

Základná zložka mzdy 2.631,- €

 

FZM je predmetom dohody s vybraným uchádzačom.

 

Uchádzač predkladá písomne:

 • prihlášku do výberového konania kde uvedie – meno a priezvisko, dátum a miesto narodenia, adresa trvalého bydliska, názov pracovnej pozície vedúceho zamestnanca, o ktorú sa uchádza, podpis uchádzača
 • doklady o dosiahnutom vzdelaní a doklady o získaných špecializáciách (overené fotokópie)
 • profesijný životopis
 • potvrdenie o odbornej praxi
 • potvrdenie o registrácii v SLK
 • výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace
 • vypracovanie a predloženie projektu – vízie budúceho rozvoja, riadenia a organizácie daného pracoviska a návrhy smerujúce ku vyššej efektivite pracoviska a ku vyšším výnosom
 • písomný súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov pre účely výberového konania podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov

 

Formálne podanie žiadosti:

Žiadosť o účasť na výberovom konaní je potrebné poslať v uzatvorenej obálke označenej „Výberové konanie – neotvárať“, najneskôr do 08.07.2022 do podateľne NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach, Nemocničná 2, 972 01 Bojnice, a to poštou alebo osobným podaním. Rozhodujúci je dátum na poštovej pečiatke.

 

Pre kontakt s odborom RĽZ je možné použiť t. č. 046/5112-105, prípadne e-mailovú adresu silvia.dvorska@hospital-bojnice.sk  .

O termíne a mieste výberového konania budú uchádzači informovaní mailom. 

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK