Odoslanie formuláru bolo úspešné.
Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pozície vedúca laborantka oddelenia laboratórnej medicíny

NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach, Nemocničná 2, 972 01 Bojnice, vyhlasuje výberové konanie na obsadenie vedúcej pracovnej pozície:

VEDÚCA LABORANTKA oddelenia laboratórnej medicíny

 

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky:

V zmysle nar. vlády SR č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov

 • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v magisterskom študijnom programe laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve v študijnom odbore zdravotnícke vedy, ak vysokoškolské vzdelanie I. stupňa bolo získané v uvedenom študijnom programe a študijnom odbore,
 • odborná spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností - špecializácia v danom odbore
 • laboratórne a diagnostické metódy v hematológii a transfúziológii alebo
 • laboratórne a diagnostické metódy v klinickej biochémii alebo
 • laboratórne a diagnostické metódy v klinickej mikrobiológii alebo
 • laboratórne a diagnostické metódy v patológii a súdnom lekárstve
 • odborná spôsobilosť na riadenie a organizáciu zdravotníctva – špecializácia v odbore na riadenie a organizáciu zdravotníctva alebo najmenej pätnásťročná odborná prax.

 

Ďalšie požiadavky a kritériá  pre uvedené pozície:   riadiace a manažérske schopnosti, bezúhonnosť

 

Mzdové náležitosti:  základná zložka mzdy 1.104,-€  + pohyblivá zložka

Uchádzač predkladá písomne:

ŽIADOSŤ O ÚČASŤ NA VÝBEROVOM KONANÍ (ďalej ako „prihláška“). V prihláške uchádzača do výberového konania musí byť uvedené:

 1. meno a priezvisko uchádzača,
 2. dátum a miesto narodenia uchádzača,
 3. adresa trvalého bydliska uchádzača,
 4. názov pracovnej pozície vedúceho zamestnanca, o ktorú sa prihlasovateľ uchádza,
 5. podpis uchádzača.

 

Prílohou prihlášky musí byť:

 1. štruktúrovaný profesijný ŽIVOTOPIS,
 2. MOTIVAČNÝ LIST, ktorého obsahom sú dôvody uchádzača, pre ktoré má záujem o uvedenú pracovnú pozíciu,
 3. PROJEKT – VÍZIA rozvoja, riadenia a organizácie daného oddelenia
 4. DOKLADY o dosiahnutom VZDELANÍ a DOKLADY o získaných ŠPECIALIZÁCIÁCH (fotokópie),
 5. VÝPIS Z REGISTRA TRESTOV nie starší ako tri mesiace,
 6. DOKLAD o evidencii v registri príslušnej stavovskej organizácii,
 7. PÍSOMNÝ SÚHLAS uchádzača na spracovanie jeho osobných údajov pre účely výberového konania na miesto vedúceho pracovníka daného oddelenia v zmysle legislatívy.

 

Formálne podanie prihlášky:

Žiadosť o účasť na výberovom konaní je potrebné podať v uzatvorenej obálke označenej „Výberové konanie a uviesť názov pracovnej pozície a oddelenia, o ktoré sa záujemca uchádza“ najneskôr do 2.2.2021  na sekretariát riaditeľa NsP Prievidza so sidlom v Bojniciach, Nemocničná 2, 972 01 Bojnice, a to poštou alebo osobným podaním. Rozhodujúci je dátum na poštovej pečiatke.

 

Pre kontakt s personálnym oddelením je možné použiť t. č. 046/5112-105, prípadne e-mailovú adresu silvia.dvorska@hospital-bojnice.sk .

O termíne a mieste výberového konania budú uchádzači informovaní e-mailom.

 

NsP ponúka v rámci sociálneho programu zamestnanecké výhody a to peňažné príspevky zo sociálneho fondu za dohodnutých podmienok a to:

 • Príspevok na stravovanie
 • Sociálna výpomoc
 • Odmeny darcom krvi
 • Príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie
 • Príspevok na detskú rekreáciu
 • Príspevok na regeneráciu pracovnej sily
 • Príspevok na zdravotnú starostlivosť
Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK