Odoslanie formuláru bolo úspešné.
Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovnej pozície primár ODCH

Riaditeľ Nemocnice s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach vyhlasuje výberové konanie na miesto vedúceho zamestnanca primár oddelenia dlhodobo chorých.

Predpoklady pre výkon vedúcej funkcie:

 • splnenie kvalifikačných predpokladov a požiadaviek
 • spôsobilosť na právne úkony v celom rozsahu
 • bezúhonnosť
 • členstvo v stavovskej organizácii – v SLK
 • zdravotná spôsobilosť

 

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky:

V zmysle nar. vlády SR č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov

 

 • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v doktorskom študijnom programe v študijnom odbore všeobecné lekárstvo,
 • odborná spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností - špecializácia v  špecializačnom odbore geriatria alebo vnútorné lekárstvo
 • odborná spôsobilosť na riadenie a organizáciu zdravotníctva - špecializácia v odbore na riadenie a organizáciu zdravotníctva alebo najmenej pätnásťročnú odbornú prax

 

Ďalšie požiadavky a kritériá  pre uvedené pozície:   riadiace a manažérske schopnosti

 

Mzdové náležitosti:  základná zložka mzdy 2.195,- €

 

     Uchádzači  predložia:

 • prihlášku do výberového konania
 • overené doklady o dosiahnutom vzdelaní
 • profesijný životopis
 • potvrdenie o odbornej praxi
 • potvrdenie o registrácii v komore
 • výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace
 • lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti v zmysle zák. č. 578/2004 Z. z.
 • stručný projekt v rámci ďalšieho rozvoja na danom oddelení v rámci koncepcie odboru
 • písomný súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov pre účely výberového konania podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov

 

Prihlášky do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi je potrebné zaslať na adresu: NsP Prievidza, úsek RĽZ, ul. Nemocničná 2, 972 01 Bojnice alebo odovzdať osobne v podateľni NsP, v uzatvorenej obálke označenej „Výberové konanie - neotvárať“.

Dátum uzávierky prijímania prihlášok do výberového konania je 30. augusta 2019. Rozhodujúci je dátum doručenia na poštovej pečiatke.

 

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK