Odoslanie formuláru bolo úspešné.
Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach vyhlasuje výberové konanie na obsadenie primár oddelenia pľúcnych chorôb

Riaditeľ Nemocnice s poliklinikou Prievidza so sídlom v  Bojniciach  vyhlasuje výberové konanie na obsadenie vedúcej pracovnej pozície:

PRIMÁR oddelenia pľúcnych chorôb

 

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky:

V zmysle nar. vlády SR č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov

 • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v doktorskom študijnom programe v študijnom odbore všeobecné lekárstvo,
 • odborná spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností - špecializácia v  špecializačnom odbore pneumológia a ftizeológia
 • odborná spôsobilosť na riadenie a organizáciu zdravotníctva - špecializácia v odbore na riadenie a organizáciu zdravotníctva alebo najmenej pätnásťročnú odbornú prax

 

Mzda

Základná zložka mzdy (ZZM) + funkčná zložka mzdy (FZM)

Základná zložka mzdy 2.355,- €

FZM je predmetom dohody s vybraným uchádzačom.

 

     Uchádzač predkladá písomne:

 • prihlášku do výberového konania kde uvedie – meno a priezvisko, dátum a miesto narodenia, adresa trvalého bydliska, názov pracovnej pozície vedúceho zamestnanca, o ktorú sa uchádza, podpis uchádzača
 • doklady o dosiahnutom vzdelaní a doklady o získaných špecializáciách (fotokópie)
 • profesijný životopis
 • potvrdenie o odbornej praxi
 • potvrdenie o registrácii v komore
 • výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace
 • vypracovanie a predloženie projektu – vízie budúceho rozvoja, riadenia a organizácie daného oddelenia
 • písomný súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov pre účely výberového konania podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov

 

Formálne podanie prihlášky:

Žiadosť o účasť na výberovom konaní je potrebné podať v uzatvorenej obálke označenej „Výberové konanie a uviesť názov pracovnej pozície a oddelenia, o ktoré sa záujemca uchádza“ najneskôr do 21.8.2020  na sekretariát riaditeľa NsP Prievidza so sidlom v Bojniciach, Nemocničná 2, 972 01 Bojnice, a to poštou alebo osobným podaním. Rozhodujúci je dátum na poštovej pečiatke.

Pre kontakt s personálnym oddelením je možné použiť t. č. 046/5112-113, prípadne e-mailovú adresu silvia.dvorska@hospital-bojnice.sk  .

O termíne, mieste a forme výberového konania budú uchádzači informovaní telefonicky alebo mailom.

 

SME NEMOCNICA V SRDCI SLOVENSKA A ROBÍME KVALITNÚ MEDICÍNU.

NsP Bojnice zamestnáva viac ako 995 zamestnancov, z toho  170 lekárov. Poskytujeme zdravotnú starostlivosti s viac ako 60 ročnou tradíciou. Ponúkame prácu v nemocnici s komplexnou štruktúrou poskytovaných služieb. Naše pracoviská disponujú moderným prístrojovým vybavením, laboratórnu diagnostiku  nevynímajúc. Prevádzkujeme ambulancie, laboratória, nemocničnú a verejnú lekáreň. Kontinuitu ozdravného procesu chceme zabezpečiť aj reštruktrualizáciou laboratórnej medicíny a prepojením  špičkovej diagnostiky s operatívou a následnou rehabilitáciu. Ročne vykonáme cca 240 tis. vyšetrení v ambulantnej zložke zdravotníckeho zariadenia. Pri kapacite viac ako 517 lôžok je ročne vykonaných viac ako 21 tisíc hospitalizácií. Zastrešujeme zdravotnú starostlivosť pre spádovú oblasť s viac ako 200 tisíc obyvateľmi. Bojnice sa nachádzajú v  regióne Hornej Nitry poznačenej ťažbou hnedého uhlia a chemickým priemyslom.

NsP ponúka v rámci sociálneho programu zamestnanecké výhody a to peňažné príspevky zo sociálneho fondu za dohodnutých podmienok a to:

 • Príspevok na stravovanie
 • Sociálna výpomoc
 • Odmeny darcom krvi
 • Príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie
 • Príspevok na detskú rekreáciu
 • Príspevok na regeneráciu pracovnej sily
 • Príspevok na zdravotnú starostlivosť
Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK