Odoslanie formuláru bolo úspešné.
Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach vyhlasuje výberové konanie na obsadenie vedúci oddelenia laboratórnej medicíny

NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach, Nemocničná 2, 972 01 Bojnice, vyhlasuje výberové konanie na obsadenie vedúcej pracovnej pozície:

VEDÚCI ODDELENIA laboratórnej medicíny

 

Kvalifikačné predpoklady:

vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v inžinierskom študijnom programe alebo magisterskom študijnom programe v študijnom odbore:

- v inžinierskom študijnom programe v študijnom odbore chémia, v študijnom odbore    biochémia alebo v študijnom odbore biotechnológie a prípravou na výkon práce v zdravotníctve,

- v magisterskom študijnom programe v študijnom odbore biológia, v študijnom odbore chémia alebo v študijnom odbore biotechnológia a prípravou na výkon práce v zdravotníctve

- odborná spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností v špecializačnom odbore:

- laboratórna medicína - v zmysle Nariadenia vlády č. 296/2010 Z. z

- odborná spôsobilosť na riadenie a organizáciu zdravotníctva v niektorom zo špecializačných odborov uvedených v prílohe č. 4 časti P, Nariadenia vlády č. 296/2010 Z. z v platnom znení alebo najmenej pätnásť rokov odborná zdravotnícka prax v danom odbore, z toho najmenej dvojročná prax na riadiacej pozícii.

 

Mzda

Základná zložka mzdy (ZZM) + funkčná zložka mzdy (FZM)

ZZM –  2.355,- €

FZM je predmetom dohody s vybraným uchádzačom.

 

Ďalšie kritériá a požiadavky:

 • Drziteľ licencie na výkon činnosti odborného zástupcu pre laboratórnu diagnostiku v zmysle zákona 578/2004 Z.z.
 • Znalosti z medzinárodnej certifikácie kvality, prípadne skúsenosti s akreditačným procesom, prípadne držiteľ medzinárodného certifikátu kvality
 • vypracovanie a predloženie projektu-vízie budúceho rozvoja, riadenia a organizácie daného oddelenia, vrátane organizacnej štruktúry a efektívnosti chodu oddelenia.
 • organizačné a riadiace schopnosti
 • bezúhonnosť

Uchádzač predkladá písomne:

ŽIADOSŤ O ÚČASŤ NA VÝBEROVOM KONANÍ (ďalej ako „prihláška“). V prihláške uchádzača do výberového konania musí byť uvedené:

 1. meno a priezvisko uchádzača,
 2. dátum a miesto narodenia uchádzača,
 3. adresa trvalého bydliska uchádzača,
 4. názov pracovnej pozície vedúceho zamestnanca, o ktorú sa prihlasovateľ uchádza,
 5. podpis uchádzača.

 

Prílohou prihlášky musí byť najmä:

 1. štruktúrovaný profesijný ŽIVOTOPIS,
 2. MOTIVAČNÝ LIST, ktorého obsahom sú dôvody uchádzača, pre ktoré má záujem o uvedenú pracovnú pozíciu,
 3. PROJEKT - VÍZIA rozvoja, riadenia a organizácie daného oddelenia (časť odborná, personálna , vrátane efektívnej organizačnej štruktúry, materiálno-technická a finančná vízia na roky 2020 – 2023)
 4. DOKLADY o dosiahnutom VZDELANÍ a DOKLADY o získaných ŠPECIALIZÁCIÁCH (fotokópie),
 5. KÓPIU LICENCIE na výkon činnosti odborného zástupcu pre laboratórnu diagnostiku v zmysle zákona 578/2004 Z.z.
 6. VÝPIS Z REGISTRA TRESTOV nie starší ako tri mesiace,
 7. PÍSOMNÝ SÚHLAS uchádzača na spracovanie jeho osobných údajov pre účely výberového konania na miesto vedúceho pracovníka daného oddelenia.

 

Formálne podanie prihlášky:

Žiadosť o účasť na výberovom konaní je potrebné podať v uzatvorenej obálke označenej „Výberové konanie a uviesť názov pracovnej pozície a oddelenia, o ktoré sa záujemca uchádza“ najneskôr do 21.8.2020  na sekretariát riaditeľa NsP Prievidza so sidlom v Bojniciach, Nemocničná 2, 972 01 Bojnice, a to poštou alebo osobným podaním. Rozhodujúci je dátum na poštovej pečiatke.

Pre kontakt s personálnym oddelením je možné použiť t. č. 046/5112-113, prípadne e-mailovú adresu silvia.dvorska@hospital-bojnice.sk .

O termíne, mieste a forme výberového konania budú uchádzači informovaní telefonicky alebo mailom.

 

SME NEMOCNICA V SRDCI SLOVENSKA A ROBÍME KVALITNÚ MEDICÍNU.

NsP Bojnice zamestnáva viac ako 995 zamestnancov, z toho  170 lekárov. Poskytujeme zdravotnú starostlivosti s viac ako 60 ročnou tradíciou. Ponúkame prácu v nemocnici s komplexnou štruktúrou poskytovaných služieb. Naše pracoviská disponujú moderným prístrojovým vybavením, laboratórnu diagnostiku  nevynímajúc. Prevádzkujeme ambulancie, laboratória, nemocničnú a verejnú lekáreň. Kontinuitu ozdravného procesu chceme zabezpečiť aj reštruktrualizáciou laboratórnej medicíny a prepojením  špičkovej diagnostiky s operatívou a následnou rehabilitáciu. Ročne vykonáme cca 240 tis. vyšetrení v ambulantnej zložke zdravotníckeho zariadenia. Pri kapacite viac ako 517 lôžok je ročne vykonaných viac ako 21 tisíc hospitalizácií. Zastrešujeme zdravotnú starostlivosť pre spádovú oblasť s viac ako 200 tisíc obyvateľmi. Bojnice sa nachádzajú v  regióne Hornej Nitry poznačenej ťažbou hnedého uhlia a chemickým priemyslom.

NsP ponúka v rámci sociálneho programu zamestnanecké výhody a to peňažné príspevky zo sociálneho fondu za dohodnutých podmienok a to:

 • Príspevok na stravovanie
 • Sociálna výpomoc
 • Odmeny darcom krvi
 • Príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie
 • Príspevok na detskú rekreáciu
 • Príspevok na regeneráciu pracovnej sily
 • Príspevok na zdravotnú starostlivosť
Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK