Odoslanie formuláru bolo úspešné.
Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

OA Trenčín ponúka voľné pracovné miesto na pozíciu školského psychológa

Obchodná akadémia Milana Hodžu v Trenčíne informuje o voľnom pracovnom mieste na kariérovú pozíciu školský psychológ - s predpokladaným nástupom od 1.10.2020 na 40% úväzok.

Kategória a podkategória: odborný zamestnanec – školský psychológ

Kvalifikačné predpoklady: požadovaným stupňom vzdelania je najmenej vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore psychológia.

Iné požiadavky súvisiace s obsadzovaným pracovným miestom:

 • bezúhonnosť
 • zdravotná spôsobilosť
 • ovládanie štátneho jazyka

Požadované doklady:

 • žiadosť o prijatie do zamestnania
 • profesijný životopis
 • kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní
 • súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov podľa zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov pre potreby výberového konania 
 • odpis z registra trestov z okresného úradu v sídle kraja

Platové zaradenie a plat:

nástupný plat v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch, zákona č.  553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov  vo výške minimálne 892,-€ v závislosti od platovej triedy a odpracovaných rokov pri plnom úväzku

 

Úlohou školského psychológa je:

 • pomáhať riešiť problémy žiakov súvisiace s učením (motivácia k učeniu, strach so skúšania, nespokojnosť so známkami, všeobecný postoj k vzdelávaniu, poruchy učenia, atď.),
 • pomáhať riešiť problémy žiakov súvisiace s osobným životom (začlenenie sa do kolektívu, vzťahy s priateľmi, rodičmi, komunikačné zručnosti, atď.),
 • spolupracovať s pedagógmi pri voľbe vhodného prístupu k študentom s poruchami učenia, správania, hľadať spolu s pedagógom výchovné metódy pre lepšiu spoluprácu žiaka a učiteľa,
 • chrániť osobnosť učiteľa pred psychickým vyčerpaním,
 • pomáhať rodičom pri riešení aktuálnych ťažkostí dieťaťa, poskytovať poradenstvo pri výchovných a študijných .problémoch.

Žiadosť o prijatie do zamestnania spolu s požadovanými dokladmi môžete posielať poštou alebo e-mailom na adresu školy najneskôr do 25. septembra 2020.

Na pracovný pohovor budú pozvaní len vybraní uchádzači, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady a iné kritéria v súvislosti s obsadzovaným voľným pracovným miestom.

Kontaktná osoba: Ing. Monika Bulková,  riaditeľka školy
Telef. kontakt: 032/748 18 21,  0901 918 395
e-mail: riaditel@oa-tn.sk

Adresa: Obchodná akadémia Milana Hodžu, riaditeľka školy, M. Rázusa 1, 911 29 Trenčín

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK